KRAJOWA SEKCJA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ NSZZ „Solidarność” 
26-600 Radom ul. Struga 60 lok. 602 


email: rsk@skarbowcy.pl

PKOBP Oddział 9 w Warszawie
74 1020 1097 0000 7202 0305 7262

______________________________________________________

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

 

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Krajowa Sekcja Administracji Skarbowej z siedzibą w Radomiu przy ul. Traugutta 52 (dalej "KSAS") właściciel i operator portalu www.skarbowcy.pl.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas administratora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: administrator@skarbowcy.pl.

Adres pocztowy znajdziesz w stopce na stronie głównej. Korespondencję kieruj z adnotacją: "Administrator Danych Osobowych".

 

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta na naszym portalu.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

- zakładania i zarządzania Twoim kontem oraz zapewnienia obsługi Twojego konta i rozwiązywania problemów technicznych;

- obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy, e-mail);

- kontaktowania się z Tobą,

- zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

adres e-mail, login, hasło.

Pamiętaj, że nie zawsze powyższe dane będą wypełniać kryteria danych osobowych. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj:

https://giodo.gov.pl/pl/319/1426

https://giodo.gov.pl/pl/319/2258

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
- w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne;

- w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez KSAS; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych; Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

- w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane osobowe są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane osobowe nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

- w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłaś/eś.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe nie są udostępniane, możemy je przekazać wyłącznie organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,

- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

- statystycznych i archiwizacyjnych.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym KSAS zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Nie.