Teraz jest 20 paź 2017, 23:50Odpowiedz w wątku  [ Posty: 75 ]  idź do strony:  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
JPK 
Autor Treść postu
Amator
Własny awatar

 REJESTRACJA03 mar 2013, 20:35

 POSTY        18
Post JPK
Czy wiecie coś bliższego na temat Jednolitego Pliku Kontrolnego?Czy rzeczywiście wejdzie w życie ?


23 cze 2016, 13:00
Zobacz profil
Specjalista
Avatar użytkownika

 REJESTRACJA20 paź 2006, 22:12

 POSTY        369
Post Re: JPK
Wejść wejdzie, bo przepisów nikt nie zmieniał.  Pytanie kiedy MinFin wyprodukuje aplikację ułatwiającą pracę z JPK. Bo ACL to nie jest najlepsze wyjście. Weryfikator chyba też nie. Excel może nie wystarczyć. Poczytaj sobie na ten temat w wątku ACL na forum.

____________________________________
"verba volant scripta manent"


23 cze 2016, 14:06
Zobacz profil
Znawca
Avatar użytkownika

 REJESTRACJA14 kwi 2011, 19:32

 POSTY        120
Post Re: JPK
Kto i kiedy musi stosować Jednolity Plik Kontrolny?

Podatnicy prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programu komputerowego muszą być przygotowani na przekazywanie fiskusowi danych finansowo-księgowych według narzuconego schematu: jednolitego pliku kontrolnego. Raporty dotyczące ksiąg i dowodów księgowych będą składane na żądanie urzędników w ramach czynności sprawdzających, kontroli lub postępowań podatkowych. Informacje o ewidencji VAT mają być natomiast przekazywane bez wezwania co miesiąc.
Nowe obowiązki wchodzą w życie zasadniczo 1 lipca 2016 r. Dłuższe okresy przystosowawcze przewidziano dla podmiotów posiadających status mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

Idea JPK

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to tryb udostępniania administracji podatkowej danych księgowych w formacie umożliwiającym ich automatyczną analizę przy pomocy specjalnego oprogramowania komputerowego.
Przekazywanie informacji finansowo-księgowych w formie elektronicznej nie jest nowością. Takie techniki są obecnie wykorzystywane w kontrolach podatkowych na podstawie art. 286 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej. Przepis ten pozwala urzędnikom żądać udostępnienia akt, ksiąg i innych dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz do sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w formie elektronicznej. Podatnicy nie mają jednak obowiązku przekazania danych, udostępnianych w formie elektronicznej, w określonym schemacie. Urzędnicy otrzymują więc niekiedy informacje zapisane w formatach nienadających się do natychmiastowej analizy, np. pdf. JPK zobowiązuje podatników do przekazywania raportów w narzuconym schemacie. Wszyscy stosują te same struktury. Pliki muszą być zgodne ze strukturami logicznymi postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych udostępnionymi na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (w zakładce: Kontrola Skarbowa). Ryzyko związane z taką formą publikowania struktur, a nie w akcie prawnym  jest takie, że mogą się one zmienić z dnia na dzień.

Struktury JPK obejmują obecnie: księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, magazyn, ewidencje zakupu i sprzedaży VAT, faktury VAT, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencję przychodów.

Wprowadzenie tego rozwiązania usuwa bariery w przekazywaniu danych elektronicznych, dzięki czemu urzędnicy wykorzystując specjalne oprogramowanie będą mogli w krótkim czasie przeprowadzić szereg testów weryfikujących spójność, dokładność oraz kompletność ksiąg, ewidencji i deklaracji podatkowych. Analizy mogą dotyczyć związków przychodów z kosztami ich uzyskania, ciągłości stosowania zasad rachunkowości, prawidłowości stosowania stawek VAT itp.
JPK oznacza szybsze i bardziej efektywne kontrole rozliczeń podatkowych. Ministerstwo Finansów nie ukrywa, że liczy na wzrost wpływów z ustaleń uszczupleń podatkowych. Dodatkowe wpływy z podatków mają wynieść jeszcze w bieżącym roku 100-200 mln zł, a w kolejnych latach 200-400 mln zł rocznie.

(Nie) na żądanie

Dane mają być przekazywane w formie JPK na dwóch płaszczyznach: na żądanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej oraz bez wezwania. Obowiązek stosowania JPK na żądanie wprowadza ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649 ze zm.), a bez wezwania: ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 846).
Urzędnicy będą mogli zażądać przekazania całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w postaci JPK w przypadku, gdy księgi podatkowe są prowadzone przy użyciu programu komputerowego, w ramach następujących procedur: czynności sprawdzających (w tym kontroli krzyżowej), kontroli podatkowej, kontroli skarbowej, postępowania podatkowego. Pojęcie ksiąg podatkowych jest przy tym szerokie. Obejmuje: księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry, do których prowadzenia, do celów podatkowych, są zobowiązani podatnicy, płatnicy lub inkasenci.

Urzędnicy mogą (nie muszą) zażądać udostępnienia danych w formie JPK. To tylko jeden ze sposobów weryfikacji ksiąg i dowodów księgowych. Nowe regulacje nie wykluczają sprawdzenia ich w formie tradycyjnej po przekazaniu w postaci papierowej. Ministerstwo Finansów, w wyjaśnieniach potwierdziło przy tym, że podatnicy, którzy faktury wystawiają ręcznie, a księgi podatkowe mają prowadzone komputerowo (np. przez biuro rachunkowe), będą mieli obowiązek przekazać w formie JPK tylko księgi (całość lub część).

Dane udostępniane na żądanie urzędników należy przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych. Szczegółowe zasady transferu plików powinny przez Ministra Finansów być określone w rozporządzeniu(vide: projekt rozporządzenia z dnia 14 marca 2016 r.).  Zakłada on, że przekazywanie ksiąg za pomocą środków komunikacji elektronicznej ma odbywać się za pośrednictwem oprogramowania interfejsowego udostępnionego na stronie, której adres zostanie podany na stronie Ministra Finansów. Dane przesyłane w ten sposób muszą być opatrzone bezpiecznym e-podpisem weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Dostarczenie i termin przekazania pliku zostanie potwierdzone tzw. urzędowym poświadczeniem odbioru (UPO). Otrzyma się go po przeprowadzeniu prawidłowej weryfikacji: struktury logicznej, poprawności danych, autentyczności ksiąg oraz umocowania do podpisania ksiąg. Inna możliwość udostępniania ksiąg w formie JPK to przekazanie ich zapisanych na informatycznych nośnikach danych (np. CD). Takie nośniki powinny pozwalać na wierne odczytanie danych w urządzeniach produkowanych przez różnych producentów, właściwych dla danego typu nośnika.

Niezależnie od tego wprowadzono wymóg comiesięcznego przesyłania w formie JPK danych z ewidencji VAT. Osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które prowadzą księgi podatkowe przy pomocy programów komputerowych, będą musiały co miesiąc automatycznie bez wezwania urzędników ± przekazywać w formie JPK informacje o ewidencji VAT (o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT). Pliki będą przekazywane Ministrowi Finansów za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Informacje mają być przesyłane wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Ważne terminy

Obowiązek przekazywania danych w formie JPK zarówno na żądanie urzędników skarbowych, jak i bez wezwania wchodzi w życie, co do zasady, 1 lipca 2016 r.

Więcej czasu na przygotowanie się do nowych regulacji mają mikro-, mali oraz średni przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Wyciągi z ksiąg i dowodów księgowych będą musieli przekazywać w postaci JPK na żądanie urzędników skarbowych dopiero od 1 lipca 2018 r.
Inaczej uregulowano kwestię przesyłania informacji o ewidencji VAT. Mali i średni przedsiębiorcy będą zobowiązani do przekazania ich za miesiące przypadające od 1 stycznia 2017 r., a mikroprzedsiębiorcy za miesiące przypadające od 1 stycznia 2018 r.
Ministerstwo Finansów sprecyzowało, że przedmiotem żądania organów podatkowych i organów kontroli skarbowej mogą być w ramach JPK dowody księgowe wystawione od 1 lipca 2016 r., a w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców od 1 lipca 2018 r. Podatnicy będą mieli jednak prawo przekazać księgi i dowody księgowe odnoszące się do okresów wcześniejszych, jeżeli umożliwiają to ich programy komputerowe.

Przedsiębiorcą, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną ± wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy określa się na podstawie dwóch czynników: wielkości zatrudnienia oraz wyników finansowych (rocznego obrotu lub sumy aktywów). Do poszczególnych kategorii przedsiębiorców zalicza się przedsiębiorców, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniali średniorocznie odpowiednio mniej niż 10, 50, 250 pracowników oraz osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych odpowiednio 2 mln euro, 10 mln euro, 50 mln euro lub sumy aktywów ich bilansu sporządzanego na koniec jednego z tych lat nie przewyższyły równowartości w złotych odpowiednio 2 mln euro, 10 mln euro, 43 mln euro (szczegóły w tabeli). Stanowi tak art. 104±106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Przy ustalaniu statusu przedsiębiorcy na potrzeby stosowania JPK od 1 lipca 2016 r. należy wziąć pod uwagę dane zasadniczo za 2014 r. i 2015 r. W przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok, jego przewidywany obrót netto oraz średnioroczne zatrudnienie oszacowuje się na podstawie danych za ostatni udokumentowany przez przedsiębiorcę okres.
JPK dotyczy również podmiotów niemających w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności, a zarejestrowanych tutaj jako podatnicy VAT. Wykonywanie na terytorium kraju czynności podlegających opodatkowaniu VAT, w związku z którymi podatnik jest zobowiązany rozliczyć podatek należny, wiąże się z wymogiem prowadzenia ewidencji VAT. Progi zatrudnienia i wyników finansowych, na podstawie których ustala się status przedsiębiorcy, odnoszą się do całej działalności przedsiębiorcy, a nie do określonego obszaru w kraju lub za granicą.

Dłuższy okres przystosowawczy przewidziano tylko w przypadku wspomnianych kategorii przedsiębiorców: mikro-, małych i średnich. Podmioty niebędące przedsiębiorcami, a prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programu komputerowego, muszą stosować JPK już od 1 lipca 2016 r. bez względu na skalę i rodzaj swojej działalności. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku kontroli prowadzonej wobec takiego podmiotu urzędnicy skarbowi będą żądać przekazania raportów w postaci JPK.

Od 1 stycznia 2018 r. ewidencje VAT będą musiały być prowadzone w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.),  ustawa z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.)

____________________________________
Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie.


23 cze 2016, 14:09
Zobacz profil
Znawca
Avatar użytkownika

 REJESTRACJA14 kwi 2011, 19:32

 POSTY        120
Post Re: JPK
JPK w fundacjach i stowarzyszeniach dopiero w 2018 r., spółki cywilne zwolnione na razie z obowiązku przesyłania rejestrów VAT.

Podmioty prowadzące księgi przy użyciu komputera lecz niemające statusu przedsiębiorcy (m.in. fundacje, stowarzyszenia nie prowadzące działalności gospodarczej, niepubliczne szkoły i przedszkola) nie będą miały obowiązku wdrożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego już od 1.07.2016.
Spółki cywilne będące czynnymi podatnikami VAT nie zostaną z tym dniem objęte obowiązkiem comiesięcznego przesyłania organom podatkowym ewidencji VAT w formacie JPK, jeśli spełniają kryteria dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców.

Tak wynika z interpretacji ogólnej MF z 20.06.2016 (PK4.8012.55.2016).

MF uznał, że podmiotów, które nie posiadają statusu przedsiębiorcy, a prowadzą księgi przy użyciu programów komputerowych, należy odpowiednio zastosować okres przejściowy, jaki został przewidziany przez ustawodawcę dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Datę wdrożenia obowiązków związanych z przesyłaniem ksiąg i danych w formacie JPK dla takich podmiotów należy ustalić biorąc pod uwagę  kryteria zatrudnienia średniorocznego oraz rocznego obrotu netto, o których mowa w art. 104 – 106 usdg dla mikro-małych i średnich przedsiębiorców.

____________________________________
Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie.


23 cze 2016, 18:52
Zobacz profil
Specjalista
Avatar użytkownika

 REJESTRACJA20 paź 2006, 22:12

 POSTY        369
Post Re: JPK
Ależ to już było ...

____________________________________
"verba volant scripta manent"


25 cze 2016, 14:55
Zobacz profil
Znawca
Własny awatar

 REJESTRACJA29 gru 2008, 08:52

 POSTY        155
Post Re: JPK
Witam wszystkich. Mam kilka wątpliwości dotyczących JPK, może ktoś przerobił temat lub podzieli się swoim stanowiskiem.
1. Jakie i gdzie złożone powinno być pełnomocnictwo do podpisywania JPK? Wydaje się, że może to być zarówno UPL, jak i PPS-1 bądź PPS-2. Chociaż z tego co wiem MF twierdzi, że nie może to być UPL, tylko nie bardzo wiem z jakich powodów. Pełnomocnictwo winno zostać przesłane do MF, gdyż tam są przesyłane JPK.
2. Kto powinien rozpatrzyć wniosek o odroczenie terminu do złożenia JPK? W mojej opinii właściwym jest urząd skarbowy właściwy dla podatnika, choć słyszałem, że część wyspecjalizowanych US przesłała wnioski do MF. Także nie do końca się z tym zgadzam, zgodnie z art. 48 par. 1 Organ podatkowy na wniosek podatnika... może odraczać terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego... jednocześnie organy przestrzegają swojej właściwości z urzędu. Natomiast w art. 13 par. 2 wymieniono zamknięty katalog spraw w jakich MF jest jest organem podatkowym i z całą pewnością nie wymieniono tam odroczenia terminu do przesłania JPK, natomiast w art. 13 par. 1 pkt 1 wymieniono właściwość US i tu katalog jest otwarty.
Wątpliwości jest więcej, ale na początek nie będę szalał i poczekam na wasze przemyślenia.


11 sie 2016, 15:04
Zobacz profil
Nowicjusz
Własny awatar

 REJESTRACJA15 sty 2017, 20:22

 POSTY        1
Post Re: JPK
Czy wydajecie decyzje o odroczeniu terminu JPK dla Gmin?


17 sty 2017, 13:27
Zobacz profil
Początkujący
Avatar użytkownika

 REJESTRACJA07 gru 2015, 23:55

 POSTY        7
Post Re: JPK
Kompetencje do odroczenia terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego zostały przypisane organowi podatkowemu pierwszej instancji, któremu daną sprawę z zakresu prawa podatkowego powierzono do wykonania. Powyższe wynika z § 15 ust. 3 rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. z 2005 Nr. 16, poz. 1371).

Wraz z wprowadzaniem obowiązku składania JPK podatnicy występują z wnioskami o odroczenie terminu do złożenia ww. informacji najczęściej uzasadniając je koniecznością dostosowania systemów finansowo-księgowych, zmianą procesów rejestracji dokumentów księgowych, przeprowadzenia testów integralności baz danych. Wnioski o odroczenie ww. obowiązku podatnicy kierują zarówno do ministra finansów publicznych, jak i do naczelników urzędów skarbowych.

Jednakże, zdaniem ministerstwa finansów, w celu zapewnienia sprawnego rozpatrywania wniosków w zakresie odraczania ww. terminów konieczne jest przyznanie naczelnikom urzędów skarbowych prawa do odraczania terminu do złożenia ww. informacji na podstawie delegacji zawartej w art. 48 § 3 Ordynacji podatkowej.

Powyższe spowodowało wydanie przez Ministra Rozwoju i Finansów rozporządzenia z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U.2016, poz. 1875). Zgodnie z treścią nowo dodanego § 15 ust. 4 rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych organem podatkowym właściwym do odroczenia terminu do złożenia informacji, o której mowa w art. 82 § 1b ustawy, jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika w sprawie rozliczenia podatku od towarów i usług.

Z powyższego przepisu wynika, że wnioski w sprawie odroczenia JPK należy składać do naczelnika urzędu skarbowego właściwego miejscowo dla podatnika. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 7 grudnia 2016 r.

Dodatkowo należy przypomnieć, że w świetle art. 170 ustawy Ordynacja podatkowa jeżeli organ podatkowy, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, powinien niezwłocznie przekazać je organowi właściwemu, zawiadamiając o tym wnoszącego podanie. Natomiast podanie (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, ponaglenia, wnioski) wniesione do organu niewłaściwego przed upływem terminu określonego przepisami prawa uważa się za wniesione z zachowaniem terminu. Jak wynika z ww. przepisu uznając, że właściwym w sprawie odroczenia JPK do dnia 7 grudnia 2016 r. nie jest naczelnik urzędu skarbowego właściwego miejscowo dla podatnika podanie skierowane do naczelnika urzędu skarbowego będzie uważane za złożone w terminie oraz przekazane przez tego naczelnika do ministra finansów. :)


18 sty 2017, 00:42
Zobacz profil
Amator
Własny awatar

 REJESTRACJA21 maja 2009, 14:15

 POSTY        20
Post Re: JPK
Która komórka w waszych urzędach prowadzi postepowanie w sprawie odroczenia terminu do złożenia JPK?


23 sty 2017, 15:22
Zobacz profil
Nowicjusz
Własny awatar

 REJESTRACJA22 paź 2015, 13:53

 POSTY        1
Post Re: JPK
SW :)


23 sty 2017, 15:42
Zobacz profil
Początkujący
Avatar użytkownika

 REJESTRACJA07 gru 2015, 23:55

 POSTY        7
Post Re: JPK
SW, czy prawidłowo to nie wiem w IS Wawa też nie są pewni czy prawidłowo SW, raczej powinno orzecznictwo VAT, bo jaka to ulga w czym, jakie uszczuplenie? Póki co czekamy na zmianę struktury zobaczymy komu wlepią to  g... :dupa:


23 sty 2017, 22:03
Zobacz profil
Początkujący
Własny awatar

 REJESTRACJA07 wrz 2016, 14:20

 POSTY        9
Post JPK a zakupy niepodlegające odliczeniu
Witam, mam problem. Zakład opieki zdrowotnej który wyłącznie ma sprzedaż zwolniona w swoim JPK ma ujmować zakupy? Czy w JPK ma to omijać i nie wykazywać tego ?


04 maja 2017, 09:28
Zobacz profil
Amator
Własny awatar

 REJESTRACJA03 cze 2013, 17:34

 POSTY        10
Post Re: JPK a zakupy niepodlegające odliczeniu
niktsobie                    Witam, mam problem. Zakład opieki zdrowotnej który wyłącznie ma sprzedaż zwolniona w swoim JPK ma ujmować zakupy? Czy w JPK ma to omijać i nie wykazywać tego ?


W której strukturze? Rozumiem, że ewidencja? Skoro JPK ma być zgody z VAT-7 to...


04 maja 2017, 16:56
Zobacz profil
Zaawansowany
Avatar użytkownika

 REJESTRACJA02 lut 2013, 18:29

 POSTY        89
Post Re: JPK
Podatnicy w takich sytuacjach robią różnie. Część w VAT-7 deklaruje zakupy w kwotach netto, nie wpisując kwoty podatku naliczonego, część w ogóle nie ujmuje zakupów.


05 maja 2017, 19:50
Zobacz profil
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Odpowiedz w wątku   [ Posty: 75 ]  idź do strony:  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona

 Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
 Nie możesz odpowiadać w wątkach
 Nie możesz edytować swoich postów
 Nie możesz usuwać swoich postów
 Nie możesz dodawać załączników

Skocz do: