LOGO GŁÓWNE - www.skarbowcy.pl
Mówcy powinni mieć na uwadze nie tylko to, by wyczerpać temat, ale także to, by nie wyczerpać słuchaczy.             
Winston Churchill
 

MENU GŁÓWNE

LOGOWANIE

POPULARNE ARTYKUŁY

ARCHIWALNE ARTYKUŁY

ARTYKUŁY


W trosce o właściwy wizerunek urzędu i organów państwa II

Uwzględniając uwagi Pana Sławomira Marka Brodzińskiego Szefa Służby Cywilnej przedstawione w piśmie z dnia 30 listopada 2009 r. (znak: DSC/WZ-4441-32(2)/09162870/09), dotyczące treści Komunikatu Nr 10/2009 Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 04 listopada 2009 r. o kontaktach pracowników UKS w Warszawie z przedstawicielami prasy i mediów elektronicznych  - uprzejmie informuję, że intencją Komunikatu Nr 10/2009 było zwrócenie uwagi Pracownikom Urzędu, członkom korpusu służby cywilnej o wiążcych ich zasadach w kontaktach z przedstawicielami prasy i mediów elektronicznych.

 

 

                                                         KOMUNIKAT Nr 12/2009

 

DYREKTORA

URZĘDU KONTROLI SKARBOWEJ

w WARSZAWIE

 

z dnia 22grudnia 2009r.

dotyczy kontaktów Pracowników UKS w Warszawie z przedstawicielami prasy i mediów elektronicznych.

 

Do:

- wszyscy Pracownicy Urzędu

Uwzględniając uwagi Pana Sławomira Marka Brodzińskiego Szefa Służby Cywilnej przedstawione w piśmie z dnia 30 listopada 2009 r. (znak: DSC/WZ-4441-32(2)/09162870/09), dotyczące treści Komunikatu Nr 10/2009 Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 04 listopada 2009 r. o kontaktach pracowników UKS w Warszawie z przedstawicielami prasy i mediów elektronicznych  - uprzejmie informuję, że intencją Komunikatu Nr 10/2009 było zwrócenie uwagi Pracownikom Urzędu, członkom korpusu służby cywilnej o wiążących ich zasadach w kontaktach z przedstawicielami prasy i mediów elektronicznych.

Wspomnianego Komunikatu nie należy traktować jako zakazu wypowiedzi Pracowników Urzędu w sprawie funkcjonowania służb skarbowych, a jedynie zwrócenie im uwagi, że (cyt. z w/w pisma Szefa Służby Cywilnej) „każdy pracownik, który wypowiada się w środkach masowego przekazu w sposób umożliwiający powiązanie go z konkretnym pracodawcą albo z jego przynależnością do służby cywilnej, musi pamiętać, że jako pracownika i członka służby cywilnej wiążą go pewne zasady, które wpływają na ocenę treści jego wypowiedzi z punktu widzenia ewentualnego naruszenia obowiązków członka korpusu służby cywilnej:

-    zgodnie z art. 100 § 2 pkt 4 i5 Kodeksu pracy pracownik jest obowiązany dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, a także przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach; do dochowania tajemnicy ustawowo chronionej zobowiązuje członka korpusu służby cywilnej także art. 76 ust. 1 pkt 5 ustawy o służbie cywilnej,

-    zgodnie z art. 78 ust. 2 ustawy o służbie cywilnej członkowi korpusu służby cywilnej nie wolno publicznie manifestować poglądów politycznych,

-    w myśl art. 80 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej, członek korpusu służby cywilnej nie może wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy lub podważających zaufanie do służby cywilnej.

-    w myśl standardów postępowania sformułowanych w Kodeksie Etyki Służby Cywilnej, członek korpusu służby cywilnej traktuje pracę jako służbę publiczną, ma zawsze na względzie dobro Rzeczypospolitej Polskiej, jej ustrój demokratyczny oraz chroni uzasadnione interesy każdej osoby, a w szczególności:

 

1)   działa tak, aby jego działania mogły być wzorem praworządności i prowadziły do pogłębienia zaufania obywateli do państwa i jego organów;

2)   pamiętając o służebnym charakterze własnej pracy, wykonuje ją z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej;

3)   pamięta, że swoim postępowaniem daje świadectwo o Rzeczypospolitej Polskiej i jej


organach oraz współtworzy wizerunek służby cywilnej, 4) przedkłada dobro publiczne nad interesy własne i swojego środowiska (§ 1 Kodeksu Etyki Służby Cywilnej); Ponadto członek korpusu służby cywilnej wykonuje obowiązki rzetelnie, a w szczególności:

1)    jest lojalny wobec urzędu i zwierzchników, gotów do wykonywania służbowych poleceń, mając przy tym na względzie, aby nie zostało naruszone prawo lub popełnione pomyłka,

2)    wykazuje powściągliwość w publicznym wypowiadaniu poglądów na temat pracy swego urzędu oraz innych urzędów i organów państwa (§ 2 pkt 7 i 8 Kodeksu Etyki Służby Cywilnej);

Członek korpusu służby cywilnej w wykonywaniu zadań i obowiązków jest neutralny politycznie, a w szczególności:

1)   lojalnie i rzetelnie realizuje strategię i program Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na własne przekonania i polityczne poglądy;

2)   nie manifestuje publicznie poglądów i sympatii politycznych, a jeżeli jest urzędnikiem służby cywilnej, to nie tworzy i nie uczestniczy w partiach politycznych;

3)   dystansuje się otwarcie do wszelkich wpływów i nacisków politycznych, które mogą prowadzić do działań stronniczych, i nie angażuje się w działania, które mogłyby służyć celom partyjnym (§ 5 pkt 1, 3 i 4 Kodeksu Etyki Służby Cywilnej)."

..."Mimo braku możliwości wprowadzenia bezwzględnego zakazu wypowiadania się w środkach masowego przekazu, faktyczne ograniczenie pełnej swobody takich wypowiedzi wynika z konieczności przestrzegania przez członków korpusu służby cywilnej zasad obowiązujących w służbie cywilnej. Oznacza to również, że przekroczenie przez członka korpusu służby cywilnej tych wyższych standardów postępowania, które wiążą go z racji przynależności do służby cywilnej ustanowionej w celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa, może prowadzić do objęcia go odpowiedzialnością dyscyplinarną."

..."Wskazanym wyżej ograniczeniom nie podlegają wypowiedzi w środkach masowego przekazu członków korpusu służby cywilnej, będących jednocześnie osobami uprawnionymi do reprezentowania organizacji związków zawodowych, o ile wypowiedzi są związane z pełnioną funkcja związkową i mieszczą się w zakresie uprawnień związków zawodowych (tj. dotyczą praw, interesów zawodowych i socjalnych ludzi pracy)."


 

p.o. DYREKTOR

Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie

Dariusz Ćwikowski

 

================

KOMUNIKAT Nr 10/2009  DYREKTORA  URZĘDU KONTROLI SKARBOWEJ w WARSZAWIE z dnia 04 listopada 2009 r. - dotyczy kontaktów Pracowników UKS w Warszawie z przedstawicielami prasy i mediów elektronicznych.

 

Do: wszyscy Pracownicy Urzędu

 

Przypominam Pracownikom Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz zasadami Kodeksu Etyki Służby Cywilnej - Pracownicy nie powinni komentować, recenzować ani prezentować swoich opinii w środkach masowego przekazu (prasa, media elektroniczne) w sprawach dotyczących prowadzonych przez Urząd postępowań kontrolnych.

Nie są również dopuszczalne komentarze Pracowników Urzędu prezentowane w prasie i mediach elektronicznych, a dotyczące działań organów skarbowych i podatkowych, w tym w szczególności prowadzonych spraw, oceny rozstrzygnięć merytorycznych, jakości rozstrzygnięć, szybkość podejmowanych decyzji oraz uwarunkowań prawnych i faktycznych tych rozstrzygnięć.

Podkreślam, że Pracowników Urzędu obowiązują postanowienia Kodeksu Etyki Służby Cywilnej wprowadzonego Zarządzeniem Nr 114 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2002 r. w sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Służby Cywilnej (M.P. Nr 46, poz. 683) - m.in.„Członek korpusu służby cywilnej wykonuje obowiązki rzetelnie,- a w szczególności wykazuje powściągliwość w publicznym wypowiadaniu poglądów na temat pracy swego Urzędu oraz innych urzędów i organów Państwa." -§ 2 pkt 8).

Osobami właściwymi w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Warszawie do kontaktów z przedstawicielami prasy i mediów elektronicznych jest Dyrektor Urzędu, Rzecznik prasowy Urzędu lub Wicedyrektor Urzędu, wskazany przez Dyrektora.

W przypadku nie respektowania przez Pracowników przepisów i zasad wyżej opisanych — Dyrektor Urzędu jest zobligowany do stosowania środków dyscyplinujących, przewidzianych w ustawie o służbie cywilnej oraz w Regulaminie pracy Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie.

 

p.o. Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie

Dariusz Ćwikowski

 


        Dodane przez: debil | Wyświetleń: 235207  | Drukuj  | Poleć znajomemu
KOMENTARZE (39)

tranqilo12-01-2010 (08:37)
 Ogary poszły w las
 
wandalin12-01-2010 (09:43)
 Hipokryzja nabiera obecnie wartości /nie ważne jakich/
 
mops12-01-2010 (10:19)
 więc na skarbowcach już też nie będzie się można wypowiadać, bo to przecież też MEDIA
 
drago12-01-2010 (10:33)
 To jakieś tortury?
 
nickname12-01-2010 (10:46)
 W pełni zgadzam sie z treścią obydwu komunikatów. Bycie profesjonalnym to bycie lojalnym wobec pracodawcy. To takie oczywiste, tylko "specjaliści" skarbowości tego nie mogą pojąć. Pozdrawiam wszystkich oburzonych
 
josephe12-01-2010 (11:08)
 ...przekroczenie przez członka sc tych wyższych standardów postępowania ... i hipokryzja i tortury
 
grubybos12-01-2010 (11:29)
 A może lojalność pracodawcy w stosunku do pracownika !
 
tranqilo12-01-2010 (13:33)
 A Palikot to może Prezydenta nawet nazwać kuduplem i nic mu nie zrobią - tak wypowiedział się sąd (!!!).
To nas też nie upolują. Za krótkie rączki.
Na tym forum wypowiadamy się prywatnie a nie jako urzednicy w imieniu urzędu.
 
amarant12-01-2010 (13:55)
 Jest również taki wyrok sądu, zgodnie z którym np. pana Sławomira Marka można nazwać "zerem" i to też jest OK.
 
igor200512-01-2010 (16:21)
 o co chodzi Ćwikowskiemu? Przecież w UKS w Warszawie nie pracują dzieci i nie trzeba im przypominać iż przed jedzeniem myje się ręce. Ile będzie jeszcze takich komunikatów ze strony p.o. DUKS W-wa? Chyba cierpi na brak zajęcia.
 
badman12-01-2010 (19:51)
 @tranqilo: A Palikot to może Prezydenta nawet nazwać kurduplem i nic mu nie zrobią - tak wypowiedział się sąd (!!!)

"szczytem wykwintnego żartu jest nazywanie Kaczyńskiego 'kurduplem' (skądinąd jest on niższy od Kwaśniewskiego tylko o 2 cm).
Rafał A. Ziemkiewicz
http://www.rp.pl/artykul/9157,418182_Ziemkiewicz__PiS_jako_zespol_urojeniowy.html
 
badman12-01-2010 (20:01)
 @amarant: "Jest również taki wyrok sądu, zgodnie z którym np. pana Sławomira Marka można nazwać "zerem" i to też jest OK"

"zerem" "kurduplem" Do wyboru, do koloru.
W Polsce są takie wyroki sądu, że można bezkarnie nazywać Prezydenta "chamem" albo "durniem".
Bo to nie uwłacza godności i powagi urzędu Prezydenta RP.
Co innego gdyby to był wójt albo sołtys. Albo naczelnik urzędu, dyrektor UKS czy dyrektor IS.
Albo choćby strażnik miejski.
Fajna ta V RP!
Można bezkarnie obrażać Prezydenta?! To tym bardziej Premiera. No co nie?????
 
kuraś112-01-2010 (20:04)
 Są urzędy w Polsce, które mają własne kodeksy etyki.
Pytanie: po co?

Czy w takim razie poszczególne działy czy referaty nie powinny mieć - odpowiednio - własnych "kodeksów"?

To jakaś mania, zwłaszcza że o obowiązkach ustawowych i wymogach etycznych trąbią ludzie, którzy np. sami nie przestrzegają KESC; dostali się na stanowiska biorąc udział w ustawionych konkursach; łamali prawa pracownicze i inne przepisy; mobbowali pracowników; itd.
 
supersaper12-01-2010 (20:59)
 Kuraś przesadzasz.
W KESC nie ma (a raczej nie było bo obecnie to akt bez podstawy prawnej) wyszczególnionych jako niedozwolone:
- brania udziału w ustawianych konkursach,
- łamania praw pracowniczych
- łamania innych przepisów,
- mobbowania pracowników.
 
kuraś112-01-2010 (21:26)
 Supersaper,
naprawdę Twoim zdaniem więcie udziału w konkursie jako osoba "pod którą" konkurs został zrobiony nie łamie KESC?
Ciekawe, a nawet bardzo ciekawe.

Naruszanie praw pracowniczych (prócz naruszenia samego Kodeksu pracy czy ustawy o służbie cywilnej) to nie jest wbrew KESC? Nnnoo, ciekawe.

Czy w KESC - lub jak w przepisach jw. - da się zawrzeć każde możliwe zdarzenie? Zwłaszcza, że KESC nie jest zbiorem norm karnych (co dobrze wyjaśnił pewien Forumowicz, kótremu jestem winien odpowiedź), a zbiorem ZASAD.

Supersaper, choćbyś nie wiem co zrobił, nie ujmiesz w ramy kodeksowe wszelkich możliwych naruszeń etycznych.

Uzasadnij mi, proszę, że np. mobbowanie pracowników nie jest wbrew KESC. Czyżby ten kodeks nie wymagał przestrzegania prawa?

Nie widzisz co jest napisane w par. 1 pkt 1 i 2 KESC?
Czy to nie wystarcza?
Członków sc jako pracodawców KESC nie obowiązywałby wg Ciebie?
Dlaczego?
 
supersaper12-01-2010 (21:48)
 Kuraś - trochę luzu może nawet małe
Znasz pojęcie "sarkazm"?

PS. Wymienione obowiązki "wynikają" z KESC ale nie są wyszczególnione wprost. To tak jakby pracodawca miał ci zapewnić narzędzia niezbędne do wykonywania pracy, ale nie dał biurka i krzesła - bo nie ma ich wyszczególnionych wprost w przepisie.
 
bitnova12-01-2010 (22:59)
 Czy ja dobrze rozumiem? Czy to ten sam pajac dalej podpisuje komunikaty? jeszcze go nie wywalili? Ten kraj jest tak chory jak skarbowość gdzie liczą się układy, matactwa i mierniki!
 
kuraś112-01-2010 (23:00)
 To nie była sarkazm, a ironia :-)
Gdybyś dał znak graficzny, nie byłoby wątów :-)
 
drago19-01-2010 (08:02)
 Czy standardy to nie postępowanie PO w Miliczu?
 
goldkiller21-02-2010 (08:52)
 kura 1. Pisz po polsku. Ponawiam apel. Co to są wąty?
 
badman21-02-2010 (10:22)
 @goldkiller, aleś ty cienias!
 
badman21-02-2010 (11:32)
 @goldkiller, przepraszam!
miało być: aleś ty niekumaty
 
goldkiller21-02-2010 (14:05)
 Badman.
Czego Ty się wcinasz. Kura to pyrysta językowy a nie kumaty człowiek z nizin.
 
superunknown21-02-2010 (16:10)
 Z przyjemnością zacznę dbać o wizerunek służb skarbowych. Ale mam jeden warunek: prosiłbym najpierw aby zaczęli to robić ci z ministerstwa. Bo nie mogę zrozumieć dlaczego wyżej wspomniany Palikot może opluwać skarbówkę i tym samym podważać zaufanie do instytucji, która podlega jego partyjnym kolegom? Nie słyszałem słowa protestu przeciwko takim praktykom ze strony naszych szefów. Dlaczego nikt z szefostwa MF czy SC nie odzywa się w takich sytuacjach?
 
goldkiller21-02-2010 (17:06)
 Mam serdeczną prośbę. Niech się Moderator nieco zastanowi jak coś zmienia. Mam taki zwyczaj, że robię zrzuty ekranu zanim coś dodam.
 
nadir21-02-2010 (20:16)
 Panie goldkiller, Pan to z Mysiej w Warszawie czy jak?
Jakieś printscreeny, jakieś cenzorskie zapędy.
Moderatorzy mają dwa przyciski "USUŃ" i "EDYTUJ" i czasami korzystają z nich. Moje interwencje, to z reguły poprawianie błędów. Nigdy nie wypaczam sensu treści posta. Jeśli ingeruję w tekst, to zostawiam notkę w poście na forum czy tutaj w komentarzu do artykułu. Np. w ten sposób jeśli ktoś chciał dodać emotikon
a wyszło mu to: :piwo:
________________________
Dodałem emotikon. Nadir
 
goldkiller21-02-2010 (20:53)
 Mam ten zwyczaj, po cudach z sondą, więc rodowód, raczej nie z Mysiej. Nie mam również przycisków edytuj i usuń, nieodłącznych atrybutów Mysiopochodnych. Było "kura to purysta językowy" jest "pyrysta językowy".
Purysta a pyrysta to niezupełnie to samo. Tak jakoś nie widziałem notek w postach, ta jest chyba pierwsza.
 
goldkiller21-02-2010 (23:00)
 Wyszło by na to, że wyrażając niewątpliwy szacunek dla kuraś1 za dbałość o kulturę języka, zmieniam mu miejsce zamieszkania na Wielkopolskę co jest nieprawdą, lub też co gorzej wiąże go z jakimiś kartoflami i mógłby się poczuć obrażony albo co.

___________________________________________________
"kury" zmieniłem na "kuraś1" (bo taki jest nick). Nadir
 
nadir21-02-2010 (23:09)
 goldkiller - nie widziałeś notek w postach? To słabo szukałeś. W wolnej chwili podam Ci linki do nich. Dat edycji - jak zapewne wiesz - nie mogę zmienić. Nie mam uprawnień do regulowania zegara forum. Admini zresztą też.
Purysty a "pyrystę" nie zmieniałem. I nie wierzę, aby ktoś zmieniał, bo raczej tylko ja "bawię się" w poprawianie czasami tylko słówek, czasami błędów gramatycznych czy nawet ortograficznych, a czasami zwykłych literówek.

Ergo: jeśli przyślesz mi printscreena na PW to Ci uwierzę. W przeciwnym wypadku uznam, że manipulujesz: sam robisz błąd (może nawet niezamierzony) a później chcesz zrzucić winę na administrację forum.
Czekam...
 
goldkiller21-02-2010 (23:34)
 Ja czekam na wyjaśnienie cudu nad urną i nie mogę się doczekać.
Czekam na wyjaśnienie cenzury prewencyjnej, związanej z ograniczonym dostępem do forum, nawet, co już jest śmieszne do czytania a nie tylko zamieszczania postów.
_____________________________________________________________
Zaraz usunę zdublowany komentarz. (Printscreen do wglądu) Nadir
 
goldkiller21-02-2010 (23:34)
 Ja czekam na wyjaśnienie cudu nad urną i nie mogę się doczekać.
Czekam na wyjaśnienie cenzury prewencyjnej, związanej z ograniczonym dostępem do forum, nawet, co już jest śmieszne do czytania a nie tylko zamieszczania postów.
______________________________________________________
Chyba jednak nie usunę. Niech zostanie dowód... Nadir. ;)
 
drago10-03-2010 (15:35)
 A gdzie część III? Czy to koniec radosnej twórczości Pana Dyrektora?
 
teodozja106-05-2010 (14:45)
 Wrócił do Białegostoku i chyba nie w chwale
 
kuraś106-05-2010 (18:34)
 Chyba nie wrócił do Białegostoku skoro jest w kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Ściślej: doradca podatkowy z Zespołu Doradztwa Podatkowego kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

http://proces.wardynski.com.pl/publikacje-wiw/art20,sprzecznosc-dowodu-z-prawem-a-jego-wplyw-na-wynik-kontroli-u-przedsiebiorcy.html
 
kuraś106-05-2010 (18:35)
 Ups, przepraszam, myślałem, że Teodozja1 zapytała o Teresa.
 
teodozja112-05-2010 (09:39)
 Nic nie szkodzi Kura1 - Daruś wrócił do Białegostoku z czarnym biletem wystawionym przez KS a Teres rzeczywiście robi karierę po przeciwnej stronie. Jeden wielki gnój i to jest moralne?
 
meloman08-06-2010 (21:33)
 Przypomina mi się świeży artykuł w prasie pt. "Pracownik który dla dobra Państwa doniósł na pracodawcę nie musi zostać przywrócony do pracy" w końcu "państwo to MY"
 
olin7203-09-2010 (09:18)
 "3) dystansuje się otwarcie do wszelkich wpływów i nacisków politycznych, które mogą prowadzić do działań stronniczych, i nie angażuje się w działania, które mogłyby służyć celom partyjnym (§ 5 pkt 1, 3 i 4 Kodeksu Etyki Służby Cywilnej)."
Darek, to chyba dotyczy Ciebie najbardziej ;-) hehehehehe
 
borys9329-09-2010 (13:32)
 A co się właściwie dzieje z tym ulubieńcem tłumów
 

Dodaj komentarz

Tylko zalogowani użytkowicy mogą dodawać komentarze.

KRAJOWA SEKCJA PRACOWNIKÓW SKARBOWYCH NSZZ „Solidarność
26-600 Radom ul.Traugutta 52

DANE KONTAKTOWE