LOGO GŁÓWNE - www.skarbowcy.pl
Mądrość oznacza dążenie do najlepszych celów za pomocą najlepszych środków            
France Hutcheson
 

MENU GŁÓWNE

LOGOWANIE

POPULARNE ARTYKUŁY

ARCHIWALNE ARTYKUŁY

ARTYKUŁY


Interpelacja nr 16043 do ministra finansów

w sprawie skuteczności Krajowej Administracji Skarbowej.

Data wpływu: 04-10-2017

2 października 2017 r.

Szanowny Panie Ministrze!

Nawiązując do wystąpienia Podsekretarza Stanu, Zastępcy Szefa KAS Piotra Walczaka na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych odnośnie skuteczności działań chciałbym uzyskać informację:

  1. Jakie dokładnie ustalenia składają się na ogłoszony w komunikacie (np. PAP): miliard nieprawidłowości wykrytych przez KAS w I półroczu 2017 r. - określenie ich rodzaju, tytułu, kwot poszczególnych składowych.
   1. Jaka była wartość należności podatkowych, wynikająca z decyzji ostatecznych określających lub ustalających wysokość zobowiązania podatkowego, wydanych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. przez organy podatkowe, celne i kontroli skarbowej (i organów będących kontynuatorami ich działalności);
   2. Jaka kwota z należności, o której mowa w pkt a) została określona lub ustalona w rozstrzygnięciach ostatecznych, wydanych w następstwie kontroli celno-skarbowych wszczętych w trybie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej;
   3. Jaka kwota z należności, o której mowa w pkt a) została określona lub ustalona w rozstrzygnięciach ostatecznych wydanych w efekcie postępowań kontrolnych wszczętych w trybie ustawy o kontroli skarbowej;
   4. Jaka kwota z należności, o której mowa w pkt a) została określona lub ustalona w rozstrzygnięciach ostatecznych wydanych w efekcie postępowań przeprowadzonych przez organy celne (lub kontynuujące ich działność);
   5. Jeżeli przytoczone w publikacjach kwoty dotyczą uzyskanych wpłat:

- jaki były tytuły wpłat składających się na wykazane kwoty (decyzja wymiarowa, korekta, inne - jakie?);

- jaka kwota wpłat został wniesiona w następstwie rozstrzygnięć wydanych w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2017 r., ile przypadków rozstrzygnięć obejmuje, oraz ile postępowań poprzedzających te rozstrzygnięcia zostało wszczętych w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2017 r. i jaka kwota wpłat dotyczy tych postępowań?

  1. Ponieważ Krajowa Administracja Skarbowa funkcjonuje od 1 marca, a prezentowane dane przypisuje się do półrocza, niezbędne jest doprecyzowanie w zakresie ich składowych:
   1. Czy podawane dane obejmują tylko okres od 1 marca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r., czy również okres od 1 stycznia 2017 r.

    Interpelacja nr 16043

    do ministra finansów

    w sprawie skuteczności Krajowej Administracji Skarbowej

    Zgłaszający: Janusz Cichoń

    Data wpływu: 04-10-2017

    2 października 2017 r.

    Szanowny Panie Ministrze!

    Nawiązując do wystąpienia Podsekretarza Stanu, Zastępcy Szefa KAS Piotra Walczaka na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych odnośnie skuteczności działań chciałbym uzyskać informację:

     1. Jakie dokładnie ustalenia składają się na ogłoszony w komunikacie (np. PAP): miliard nieprawidłowości wykrytych przez KAS w I półroczu 2017 r. - określenie ich rodzaju, tytułu, kwot poszczególnych składowych.
      1. Jaka była wartość należności podatkowych, wynikająca z decyzji ostatecznych określających lub ustalających wysokość zobowiązania podatkowego, wydanych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. przez organy podatkowe, celne i kontroli skarbowej (i organów będących kontynuatorami ich działalności);
      2. Jaka kwota z należności, o której mowa w pkt a) została określona lub ustalona w rozstrzygnięciach ostatecznych, wydanych w następstwie kontroli celno-skarbowych wszczętych w trybie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej;
      3. Jaka kwota z należności, o której mowa w pkt a) została określona lub ustalona w rozstrzygnięciach ostatecznych wydanych w efekcie postępowań kontrolnych wszczętych w trybie ustawy o kontroli skarbowej;
      4. Jaka kwota z należności, o której mowa w pkt a) została określona lub ustalona w rozstrzygnięciach ostatecznych wydanych w efekcie postępowań przeprowadzonych przez organy celne (lub kontynuujące ich działność);
      5. Jeżeli przytoczone w publikacjach kwoty dotyczą uzyskanych wpłat:

    - jaki były tytuły wpłat składających się na wykazane kwoty (decyzja wymiarowa, korekta, inne - jakie?);

    - jaka kwota wpłat został wniesiona w następstwie rozstrzygnięć wydanych w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2017 r., ile przypadków rozstrzygnięć obejmuje, oraz ile postępowań poprzedzających te rozstrzygnięcia zostało wszczętych w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2017 r. i jaka kwota wpłat dotyczy tych postępowań?

     1. Ponieważ Krajowa Administracja Skarbowa funkcjonuje od 1 marca, a prezentowane dane przypisuje się do półrocza, niezbędne jest doprecyzowanie w zakresie ich składowych:
      1. Czy podawane dane obejmują tylko okres od 1 marca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r., czy również okres od 1 stycznia 2017 r. do 28 lutego 2017 r.; czy też jeszcze innych przedział czasowy?
      2. Jeżeli dane obejmują również dwa pierwsze miesiące roku, jaka kwota ustaleń, o których mowa w pkt. 1, przypada na rozstrzygnięcia wydane lub zaliczone do ostatecznych w tym okresie;
     2. Jakie są kwoty faktycznie wpłaconych należności z kwot określonych lub ustalonych w decyzjach, o których mowa w pkt. 1, odrębnie dla ppkt. a) b) c) i d)
     3. Wobec eksponowania w informacjach prasowych informacji, że w pierwszym półroczu 2017 r. przeprowadzono o połowę mniej kontroli niż w tym samym okresie 2015 r., a kwota nieprawidłowości w porównywanych okresach wyniosła odpowiednio: 1 miliard do 400 mln, proszę o podanie informacji:
      1. Kontrole jakich organów i za jaki okres, posłużyły do porównania;
      2. Jaki był udział liczby kontroli poszczególnych organów w obu porównywanych okresach;
      3. Jaki był udział kwot ustaleń z kontroli tych organów w obu porównywanych okresach;
     Z poważaniem,

   Janusz Cichoń

   --------------------

   Warszawa, dnia 31 października 2017 r.

   RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ROZWOJU I FINANSÓW

   DKA8.054.14.2017

   Pan

   Marek Kuchciński

   Marszałek

   Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

   W odpowiedzi na interpelację Pana Posła Janusza Cichonia nr 16043 z dnia 2 października 2017r. w sprawie skuteczności Krajowej Administracji Skarbowej przekazuję na ręce Pana Marszałka poniższe wyjaśnienia:

   Na wstępie pragnę zauważyć, że podstawowymi celami utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) było:

   -        zwiększenie skuteczności poboru należności podatkowych i celnych,

   -        zwiększenie poziomu dobrowolności wypełniania obowiązków     podatkowych,

   -        zapewnienie obsługi klienta na wysokim poziomie,

   -        ograniczenie skali oszustw podatkowych,

   -        obniżenie kosztów funkcjonowania administracji skarbowej w relacji do poziomu uzyskiwanych dochodów budżetowych,

   -        rozwój profesjonalnej kadry.

   Krajowa Administracja Skarbowa została utworzona w miejsce dotychczas funkcjonujących: administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej i doprowadziła do połączenia tych służb. Konsolidacja przeprowadzona została w dwóch obszarach:

   a)      konsolidacja przedmiotowa departamentów na poziomie centralnym w Ministerstwie Finansów,

   b)      konsolidacja podmiotowa na poziomie regionalnym oraz lokalnym izb i urzędów skarbowych, urzędów kontroli skarbowych, izb i urzędów celnych - w izby administracji skarbowej oraz w urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe.

   Dotychczasowe rozproszenie i powielanie niektórych zadań związanych z procesem poboru należności podatkowych i celnych w ramach poszczególnych służb (np. kontrola prawidłowości realizacji obowiązków podatkowych i celnych lub postępowanie egzekucyjne) powodowały niemożność ich realizacji w sposób spójny i jednolity, zapewniający optymalne wykorzystanie dostępnej kadry oraz zasobów organizacyjnych i finansowych. W stanie prawnym obowiązującym przed utworzeniem KAS funkcjonowały rozwiązania regulujące w odmienny sposób np. kwestie kontroli przeprowadzanych przez organy kontroli skarbowej, organy podatkowe oraz organy celne. Takie rozwiązanie powodowały, że podatnicy podlegali różnym reżimom kontrolnym wprowadzonym na podstawie różnych przepisów (ustawy o kontroli skarbowej, ustawy Ordynacja podatkowa lub kontroli prowadzonej przez organy celne). Równoczesne funkcjonowanie kilku tożsamych postępowań kontrolnych sprzyjało powstawaniu istotnych różnic proceduralnych, które wpływały na prawa i obowiązki podatników.

   Dalsze utrzymywanie stanu, w którym administracja podatkowa, celna i skarbowa de facto nie działały według jednolitych procedur wywierało niewątpliwie negatywny wpływ na stopień ściągalności należnych zobowiązań podatkowych i ukształtowanie budżetu państwa, a zatem na możliwości wykonywania funkcji państwowych przez jednostki administracji rządowej, a także na poziom dobrowolności w wypełnianiu zobowiązań o charakterze powszechnym. Z powodu tych słabości administracji podatkowej, koszty administracyjne poboru podatków w Polsce kształtowały się na zbyt wysokim poziomie (1,6% w 2013r.), i w porównaniu z innymi państwami o rozwiniętej gospodarce rynkowej (np. 0,85% w Irlandii oraz 0,67% w Hiszpanii) były dwukrotnie większe.

   Odnosząc się do pytań Pana Posła należy zaznaczyć, że pełna ocena wyników pracy Krajowej Administracji Skarbowej powinna obejmować kluczowe aspekty jej funkcjonowania tj.:

   -          zapewnienie przychodów podatkowych budżetu państwa na oczekiwanym poziomie,

   -          uszczelnienie systemu podatkowego,

   -          właściwą obsługę podatników.

   We wszystkich ww. obszarach osiągnięto znaczącą poprawę, w stosunku do stanu sprzed 2016r. I tak: znacząco wzrosły przychody podatkowe, ograniczono patologie w obrocie towarami wysokiego ryzyka (np. paliwami i elektroniką), wprowadzono skuteczny system monitorowania przemieszczania towarów wrażliwych, uporządkowano rynek gier hazardowych, wdrożono rozwiązania informatyczne umożliwiające prowadzenie e-kontroli oraz zwiększono zasoby kadrowe dedykowane do obsługi bezpośredniej podatników.

   Z informacji przekazanych przez izby administracji skarbowej wynika, że tylko w I półroczu 2017r. wartość należności podatkowych, wynikająca z decyzji ostatecznych określających lub ustalających wysokość zobowiązania podatkowego wydanych przez organy podatkowe, celne i kontroli skarbowej oraz organów będących kontynuatorami ich działalności wyniosła 8.576,9 mln zł, z czego:

   -          238,2 mln zł stanowiła kwota należności określona lub ustalona w rozstrzygnięciach ostatecznych, wydanych w następstwie kontroli celno-skarbowych wszczętych w trybie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej,

   -          5.860,0 mln zł stanowiła kwota należności określona lub ustalona w rozstrzygnięciach ostatecznych, wydanych w efekcie postępowań kontrolnych wszczętych w trybie ustawy o kontroli skarbowej,

   -          312,3 mln zł stanowiła kwota należności określona lub ustalona w rozstrzygnięciach ostatecznych, wydanych w efekcie postępowań przeprowadzonych przez organy celne (lub kontynuujące ich działalność).

   Kwota faktycznie wpłaconych w I półroczu 2017r. należności, wynikających z decyzji ostatecznych określających lub ustalających wysokość zobowiązania podatkowego, wydanych w tym samym okresie przez organy podatkowe, celne i kontroli skarbowej oraz przez organy kontynuujące ich działalność wyniosła 604,9 mln zł., w tym:

   -          kwota faktycznie wpłaconych należności dla decyzji wydanych w następstwie kontroli celno-skarbowych 2,4 mln zł,

   -          kwota faktycznie wpłaconych należności dla decyzji wydanych w następstwie postępowań kontrolnych wszczętych w trybie ustawy o kontroli skarbowej 424,4 mln zł,

   -          kwota faktycznie wpłaconych należności dla decyzji wydanych w następstwie postępowań przeprowadzonych przez organy celne (lub kontynuujące ich działalność) 81,9 mln zł.

   Przedstawiona wyżej kwota 604,9 mln zł zawiera wpłaty na kwotę 455,6 mln zł, będące następstwem 16.038 rozstrzygnięć, wydanych w toku 7.643 postępowań zakończonych, w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2017 r.

   Przedstawione wyżej dane są zgodne z treścią pytań Pana Posła i dotyczą wyłącznie decyzji ostatecznych wydanych w I półroczu 2017r.. W zestawieniach nie uwzględniono decyzji od których wniesiono odwołania (nie rozpatrzone do końca I półrocza 2017r.) oraz ustaleń kontroli zakończonych protokołami, na podstawie których podatnicy złożyli korekty deklaracji. Nie uwzględniono również wpłat wynikających z decyzji ostatecznych wydanych przed 1 stycznia 2017r. Skutkuje to znaczącym zaniżeniem kwoty należności faktycznie odzyskanych w okresie rozliczeniowym.

   Pragnę zauważyć, że tylko w przypadku dodatkowych wpływów uzyskanych w wyniku ustaleń dokonanych przez organy kontroli skarbowej (i kontynuujących ich działalność urzędów celno- skarbowych) w I półroczu 2017r. do budżetu wpłynęła kwota 873,5 mln zł, a więc o 104,6% większa, niż wynikająca z wykazanych wyżej decyzji ostatecznych wydanych w I półroczu 2017r. (426,8 mln zł) oraz odmówiono zwrotu VAT na kwotę 146,6 mln zł. Tak więc faktyczne korzyści budżetu państwa wyniosły w tym okresie 1.020,1 mln zł tj. o 139,2% więcej niż wpłynęło w wyniku wydanych w I półroczu 2017 decyzji ostatecznych.

   W okresie od 2015r. systematycznie ograniczano liczbę kontroli, w szczególności wobec najmniejszych podmiotów - odnotowano 30% spadek liczby kontroli wszczynanych w I półroczu 2017r. w porównaniu z I półroczem 2015r. (z 30.577 wszczętych kontroli do 14.414 kontroli). Najbardziej zmniejszyła się liczba kontroli prowadzonych w stosunku do mikroprzedsiębiorców - z 23,4 tys. kontroli w I półroczu 2015r. do 10,7 tys kontroli w I półroczu 2017r.

   Przedstawiając powyższe, wyrażam nadzieję, że zaprezentowane wyjaśnienia zostaną uznane przez Pana Marszałka i Pana Posła za wyczerpujące.

   Piotr Walczak - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów


           Dodane przez: inspektor | Wyświetleń: 5811  | Drukuj  | Poleć znajomemu
   KOMENTARZE (3)

   taxman12-11-2017 (09:44)
    cyt.: "kwota faktycznie wpłaconych należności dla decyzji wydanych w następstwie kontroli celno-skarbowych 2,4 mln zł".
   Tak więc to prawdziwa miara sukcesu KAS, a warto pamiętać, że efektywność tych postępowań wyniosła mniej niż 1% (wobec 238,2 mln zł należności wynikających z kontroli celno-skarbowych.
   Ładnie to tak chwalić się cudzymi sukcesami i efektami ożywienia gospodarczego w całym Eurolandzie, Panie Ministrze Walczak?
    
   marek1613012-11-2017 (16:29)
    Nie żebym bronił KAS, ale z decyzji uks to ok 10%, a jeśli dobrze rozumiem przepisy przejściowe większość postępowań wszczętych za czasów uks na podstawie tych przepisów jest kontynuowana. Ściągnięcie pozostałych 9% może jeszcze nastąpi. Do wszystkiego potrzebny jest m,in. czas.
    

   Dodaj komentarz

   Tylko zalogowani użytkowicy mogą dodawać komentarze.

   KRAJOWA SEKCJA PRACOWNIKÓW SKARBOWYCH NSZZ „Solidarność
   26-600 Radom ul.Traugutta 52

   DANE KONTAKTOWE