LOGO GŁÓWNE - www.skarbowcy.pl
Konieczność uwalnia od męki wyboru.             
Harald Nicholson
 

MENU GŁÓWNE

LOGOWANIE

POPULARNE ARTYKUŁY

ARCHIWALNE ARTYKUŁY

ARTYKUŁY


Informatycy poza KAS...

Mając na uwadze konieczność zapewnienia efektywnego i optymalnego ekonomicznie zarządzania zasobami i systemami informatycznymi będącymi w dyspozycji resortu finansów projekt ustawy zakłada rezygnację z utworzenia CI KAS na rzecz wyposażenia w zasoby informatyczne CI RF.

Szanowny Panie Marszałku

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

- o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.

Jednocześnie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.

Z poważaniem

(-) Beata Szydło

Projekt

USTAWA

z dnia o  zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Art. 1. W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn.zm.[I]-*) wprowadza się następujące zmiany:

1)             w art. 14:

a)         w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach „zwanej dalej „Szkołą”” skreśla się przecinek i wyrazy „dyrektora Centrum Informatyki KAS, zwanego dalej „Centrum”,”,

b)        w ust. 3 po wyrazach „dyrektora Szkoły” skreśla się przecinek i wyrazy „dyrektora Centrum”;

2)          w art. 18 po wyrazach „dyrektora Szkoły” skreśla się przecinek i wyrazy „dyrektora Centrum”;

3)             w     art. 36 w ust. 1 w pkt 6 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 7;

4)             w     art. 39 wyrazy „urzędu celno-skarbowego, Szkoły i Centrum” zastępuje się wyrazami

„urzędu celno-skarbowego i Szkoły”;

5)             w     dziale III uchyla się rozdział 3;

6)             w art. 145 w ust. 2 po wyrazach „dyrektora Szkoły” skreśla się przecinek  i wyrazy „dyrektora Centrum”;

7)             w art. 147 w ust. 5 wyrazy „naczelnik urzędu celno-skarbowego, dyrektor Szkoły

1  dyrektor Centrum” zastępuje się wyrazami „naczelnik urzędu celno-skarbowego i dyrektor Szkoły”;

8)             w art. 149:

a)         w ust. 1 wyrazy „izbie administracji skarbowej, Szkole oraz Centrum” zastępuje się wyrazami „izbie administracji skarbowej oraz Szkole”,

b)                        w ust. 4 w zdaniu drugim skreśla się wyrazy „i Centrum”,

c)           w ust. 5 wyrazy „dyrektor Szkoły, dyrektor Centrum” zastępuje się wyrazami „dyrektor Szkoły”.

Art. 2. W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę

0  Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379, 1537 i  1926) wprowadza się następujące zmiany:

1)        w art. 1 uchyla się pkt 2;

2)        uchyla się art. 2;

3)        w art. 163 w pkt 2 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 3;

4)        w art. 164:

a)          uchyla się ust. 4,

b)         ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 5, podlega Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.”;

5)        art. 168 otrzymuje brzmienie:

„Art. 168. Pracownicy Krajowej Informacji Skarbowej oraz izb administracji skarbowej wykonujący zadania z obszaru informatyki, z wyłączeniem informatyki śledczej, stają się z dniem 1 stycznia 2019 r. pracownikami zatrudnionymi w Centrum Informatyki Resortu Finansów i zachowują ciągłość pracy. Przepis art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962) stosuje  się odpowiednio.”;

6)        w art. 172 w pkt 5 skreśla się przecinek i  uchyla   się pkt 6;

7)        w art. 192:

a)          uchyla się ust. 1,

b)                        ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

„2. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej oraz dyrektorzy izb administracji skarbowej przekażą Centrum Informatyki Resortu Finansów, nieodpłatnie, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, sprzęt i wyposażenie użytkowane dotychczas przez pracowników, o których mowa w art. 168, oraz inne mienie niezbędne do wykonywania zadań przez Centrum Informatyki Resortu Finansów.

 1. Prawa i obowiązki wynikające z umów i porozumień zawartych przez:

1)           Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,

2)           dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej,

3)           dyrektorów izb administracji skarbowej

- dotyczących obszaru informatyki, z wyłączeniem informatyki śledczej, w zakresie dostarczania usług informatycznych będących przedmiotem działalności Centrum Informatyki Resortu Finansów, w tym finansowanych albo dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przejmuje Centrum Informatyki Resortu Finansów.

 1. Należności i zobowiązania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektorów izb administracji skarbowej oraz izb administracji skarbowej, związane z przejętym przez Centrum Informatyki Resortu Finansów mieniem, o którym mowa w ust. 2, oraz wynikające z umów i porozumień, o których mowa w ust. 3, stają się należnościami i zobowiązaniami Centrum Informatyki Resortu Finansów.”;

8)          w art. 260:

a)        pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) art. 4 pkt 12, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.”,

b)       w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) art. 168 i art. 192 ust. 1-4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r”.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem art. 1 i art. 2 pkt 1-4 i 6, pkt 7 lit. a i pkt 8 lit. a, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

UZASADNIENIE

I. Potrzeba regulacji

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2018 r. miała zostać utworzona jednostka organizacyjna pod nazwą Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej (CI KAS), podległa Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Zadaniem tej jednostki miało być dostarczanie usług informatycznych jednostkom organizacyjnym Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), tj. komórkom organizacyjnym urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych właściwym w sprawach KAS, Krajowej Informacji Skarbowej, izbom administracji skarbowej, urzędom skarbowym i celno-skarbowym wraz z podległymi oddziałami celnymi oraz Krajowej Szkole Skarbowości. Celem działania CI KAS miało być zapewnienie efektywnego i optymalnego ekonomicznie zarządzania zasobami i systemami informatycznymi będącymi w dyspozycji resortu finansów. Centrum miało powstać na bazie zasobów majątkowych, osobowych i kompetencyjnych funkcjonującej dotychczas w strukturze centrali Ministerstwa Finansów jednostki oraz częściowo z lokalnych zasobów jednostek terenowych administracji celnej i skarbowej.

Po wejściu w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej podjęto prace mające na celu zaprojektowanie optymalnych rozwiązań organizacyjnych dla ww. jednostki. W toku przeprowadzonych analiz uwzględniono takie uwarunkowania, jak: wykorzystanie istniejącego potencjału resortu finansów wynikającego z potrzeb realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zapewnienie optymalnych rozwiązań dla rozwoju portfela usług elektronicznych resortu finansów oraz konieczność przeprowadzenia procesu konsolidacji służb i zasobów IT resortu w celu poprawy jakości świadczonych usług IT.

W wyniku przeprowadzonych analiz planowane jest przejęcie przez obecnie istniejącą jednostkę budżetową Ministerstwa Finansów - Centrum Informatyki Resortu Finansów (CI RF) zadań w zakresie dostarczania usług informatycznych dla obszaru całego resortu finansów. Do jednostki tej zostaną przeniesieni pracownicy informatyki oraz zasoby informatyczne z 16 Izb Administracji Skarbowej oraz Krajowej Informacji Skarbowej. Projektowana zmiana pozwoli na centralizację zasobów i pracowników, a przede wszystkim na wprowadzenie jednolitych procesów zarządczych, lepsze wykorzystanie kompetencji pracowników oraz wzrost bezpieczeństwa scentralizowanych systemów.

Mając na uwadze powyższe, koniecznym działaniem w procesie tworzenia nowej jednostki jest zmiana jej pozycji ustrojowej, względem pierwotnie planowanego CI KAS, polegająca na wyłączeniu jej ze struktur KAS i przeniesieniu pod bezpośredni nadzór ministra właściwego dla działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe.

Pozostałe zmiany w przedłożonym projekcie to: ustanowienie ramowych zasad polityki kadrowej w kontekście możliwości zapewnienia jej zdolności operacyjnej, ustanowienie ramowych zasad wyposażenia jednostki w sprzęt i wyposażenie oraz inne mienie niezbędne do wykonywania zadań oraz uregulowanie kwestii dotychczasowych praw i obowiązków wynikających z umów i porozumień w zakresie dostarczania informatycznych usług aplikacyjnych.

Celem nadrzędnym przedmiotowego działania konsolidacyjnego jest długoterminowa ekonomizacja działań obszaru IT resortu finansów przy jednoczesnej poprawie dostępności i bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz zapewnieniu jednolitej jakości dostarczanych usług IT w obszarze działania całego resortu (ok. 700 lokalizacji).

Ponadto bardzo istotnym działaniem jest stworzenie formalnych, systemowych i organizacyjnych podstaw dla funkcjonowania profesjonalnego centrum usługowego zdolnego do kreowania strategii i standardów w ramach obszaru IT resortu finansów.

Przewidywane są następujące korzyści z konsolidacji obszaru IT:

1)       stworzenie jednolitego i uzgodnionego z biznesem modelu usługowego informatyki w zakresie rozwoju, utrzymania systemów i infrastruktury oraz wsparcia użytkowników;

2)       szybszy proces decyzyjny i szybsza reakcja na potrzeby biznesu;

3)       większa dostępność specjalistów;

4)       wyższy poziom bezawaryjności i poziom obsługi (SLA);

5)       jeden taki sam punkt styku z informatyką w skali kraju;

6)       wyższy poziom bezpieczeństwa informatycznego;

7)      redukcja kosztów zakupów i liczby postępowań;

8)      niższe koszty utrzymania systemów.

Ponadto wprowadzenie centralnej organizacji informatyki dla resortu finansów pozwoli na elastyczne kształtowanie ścieżek kariery pracowników oraz wzrost poziomu ich kompetencji i łatwiejszą wymianę wiedzy. Nowoczesna organizacja informatyki pozwoli także na zmniejszenie kwot środków wydawanych na wsparcie zewnętrzne i tym samym zwiększenie ilości projektów i wdrożeń realizowanych przez własne zasoby resortu. Takie podejście pozwoli ostatecznie na gromadzenie zasobów i kompetencji strategicznych jednego z kluczowych resortów państwa polskiego wewnątrz jego struktury organizacyjnej.

 1. Cel regulacji

Mając na uwadze konieczność zapewnienia efektywnego i optymalnego ekonomicznie zarządzania zasobami i systemami informatycznymi będącymi w dyspozycji resortu finansów projekt ustawy zakłada rezygnację z utworzenia CI KAS na rzecz wyposażenia w zasoby informatyczne CI RF.

CI RF będzie funkcjonowało na bazie zasobów (majątkowych, osobowych, kompetencyjnych) obecnie funkcjonującej państwowej jednostki budżetowej nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, utworzonej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), która jest statutowo odpowiedzialna za dostarczanie usług informatycznych na rzecz resortu finansów w obszarze infrastruktury teleinformatycznej. CI RF przejmie realizację zadań z zakresu informatyki z izb administracji skarbowej i Krajowej Informacji Skarbowej. Rozszerzy się zatem obszar działania CI RF, które zgodnie z założeniami, oprócz jednostek organizacyjnych KAS, będzie obsługiwało również komórki organizacyjne Ministerstwa Finansów (także te niewchodzące w strukturę KAS).

CI RF przejmie rozwój i utrzymanie systemów centralnych resortu, które funkcjonują m.in. w obszarach, takich jak: budżet państwa, dług publiczny, budżet jednostek samorządu terytorialnego. CI RF przejmie również rozwój i utrzymanie systemów lokalnych i regionalnych jednostek organizacyjnych KAS. Oznacza to, że w jednej jednostce organizacyjnej będą realizowane m.in. procesy związane z planowaniem i rozwojem infrastruktury informatycznej dla całego resortu finansów, przygotowywaniem, wdrażaniem i administrowaniem nowych lokalnych i regionalnych systemów informatycznych, a także procesy wsparcia użytkowników usług informatycznych.

W związku z powyższym z dniem 1 stycznia 2019 r. pracownikami CI RF staliby się pracownicy:

1)      Krajowej Informacji Skarbowej realizujący m.in. zadania z obszaru zarządzania eksploatacją i utrzymania systemów informatycznych, zarządzania infrastrukturą IT oraz prowadzenia szkoleń w obszarze aplikacji i systemów informatycznych oraz obsługi urządzeń komputerowych;

2)      izb administracji skarbowej realizujący zadania w obszarze informatyki obejmującym procesy związane z planowaniem i rozwojem infrastruktury informatycznej dla całego resortu finansów, przygotowywaniem, wdrażaniem i administrowaniem nowych lokalnych i regionalnych systemów informatycznych, a także procesy wsparcia użytkowników usług informatycznych, z wyłączeniem informatyki śledczej, której celem jest dostarczanie cyfrowych środków dowodowych popełnionych przestępstw lub nadużyć w obszarach celno- -skarbowych. Działania w zakresie realizacji zadań z zakresu informatyki śledczej w urzędach celno-skarbowych oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych KAS koordynuje Centrum Techniczne Informatyki Śledczej zlokalizowane w Opolskim Urzędzie Celno-Skarbowym. Ta wydzielona komórka działająca na rzecz całego kraju pełni rolę centralnego ośrodka wiedzy z zakresu informatyki śledczej i, w porozumieniu z Ministerstwem Finansów, wyznacza kierunki rozwoju informatyki śledczej w KAS.

 1. Zakres projektowanych zmian

Ustawą zmienia się ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, oraz ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę

o Krajowej Administracji Skarbowej.

W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej dokonuje się zmian mających na celu uchylenie przepisów dotyczących CI KAS oraz dyrektora CI KAS. W związku z powyższym w dziale III uchyla się rozdział 3 odnoszący się do CI KAS oraz pozostałe przepisy ustawy dotyczące tej jednostki oraz jej dyrektora.

W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej

Administracji Skarbowej wprowadza się następujące zmiany wynikające ze zmian

wprowadzonych w ustawie dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji

Skarbowej, w związku z tym:

1)     w art. 1 uchyla się pkt 2, w którym określony został termin wejścia w życie przepisów odnoszących się do CI KAS;

2)     uchyla się art. 2, w którym wymienione zostały przepisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie dotyczącym CI KAS;

3)     w art. 163 uchyla się pkt 3 dotyczący utworzenia CI KAS;

4)     w art. 164 uchyla się ust. 4, w którym jest mowa o powołaniu przez Szefa KAS Pełnomocnika do spraw utworzenia Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej (konsekwencją tej zmiany jest zmiana redakcji ust. 6);

5)     w art. 168 wskazano pracowników Krajowej Informacji Skarbowej oraz izb administracji skarbowej, którzy z dniem 1 stycznia 2019 r., staną się pracownikami CI RF. Pracownicy będą przenoszeni do CI RF w trybie art. 231 Kodeksu pracy;

6)     w art. 172 uchyla się pkt 6 stanowiący o powołaniu dyrektora CI KAS;

7)     w art. 192:

a)     uchyla się ust. 1, zgodnie z którym minister właściwy do spraw Skarbu Państwa miał wyposażyć Centrum Informatyki KAS, z dniem jego utworzenia, w nieruchomości niezbędne do jego działalności,

b)    w ust. 2 uregulowane zostały kwestie związane z przekazywaniem mienia użytkowanego dotychczas przez pracowników, którzy z dniem 1 stycznia 2019 r. staną się pracownikami CI RF oraz mieniem, które jest niezbędne do wykonywania zadań przez CI RF,

c)     w ust. 3 uregulowano sprawy związane z prawami i obowiązkami wynikającymi z umów i porozumień zawartych przez Szefa KAS, dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej i dyrektorów izb administracji skarbowej dotyczących obszaru IT, które to umowy i porozumienia zostaną przejęte przez CI RF,

d)      w ust. 4 uregulowano kwestie związane z należnościami i zobowiązaniami dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej i Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektorów izb administracji skarbowej oraz izb administracji skarbowej, związane z przejętym przez CI RF mieniem;

8)     w art. 260 określono terminy wejścia w życie poszczególnych przepisów związanych z wprowadzanymi zmianami.

IV. Wpływ zmian na świadczenie usług informatycznych

Przewidywane korzyści z konsolidacji obszaru IT:

1)     racjonalizacja merytoryczna i kosztowa procesu informatyzacji resortu finansów poprzez uspójnienie i zintegrowanie metod zarządczych oraz technologii informatycznych;

2)     usprawnienie organizacji IT w resorcie finansów w efekcie konsolidacji zasobów, w tym służb IT, poprzez jednoznaczne skoncentrowanie odpowiedzialności w jednej strukturze organizacyjnej, bardziej elastycznej niż aktualna struktura wraz z realną możliwością wykonywania zadań w tym zakresie na podstawie przyznanych kompetencji i zasobów;

3)     optymalizacja struktury IT w kierunku racjonalizacji kadrowej, przy utrzymaniu poziomu świadczonych obecnie usług informatycznych oraz zachowaniu możliwości implementacji nowych usług;

4)     strategiczne dopasowanie IT do potrzeb resortu finansów ukierunkowane na stworzenie takiej struktury organizacyjnej, która będzie w stanie w sposób najbardziej optymalny i wydajny realizować rosnące zadania stawiane przed IT w resorcie finansów;

5)     lepsze i bardziej efektywne planowanie wydatków na infrastrukturę i systemy informatyczne.

 1. Informacje dodatkowe

1)     Oświadczenie o zgodności projektowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej

Projekt ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

2)     Informacja dotycząca przedstawienia projektu właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej

Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

3)   Ocena, czy projekt ustawy będzie podlegał notyfikacji zgodnie z przepisami dotyczącymi funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych

Projekt ustawy nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.), w związku z czym nie podlega notyfikacji.

4)    Wpływ regulacji na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

Projektowana regulacja nie ma wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), w związku z § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), projekt ustawy, z chwilą przekazania pod obrady Rady Ministrów, został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacji.

Nazwa projektu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące

Ministerstwo Finansów

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu

Leszek Skiba

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu Aleksandra Ostapiuk mail: aleksandra.ostapiuk@mf.gov.pl Tel.: 694-38-17

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

 

 1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2018 r. miała zostać utworzona jednostka organizacyjna pod nazwą Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej (CI KAS) podległa Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Zadaniem tej jednostki miało być dostarczanie usług informatycznych jednostkom organizacyjnym Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), tj. komórkom organizacyjnym urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych właściwym w sprawach KAS, Krajowej Informacji Skarbowej, izbom administracji skarbowej, urzędom skarbowym i celno-skarbowym wraz z podległymi oddziałami celnymi oraz Krajowej Szkole Skarbowości.

 1. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

W wyniku przeprowadzonych analiz planowane jest przekształcenie obecnie istniejącej jednostki budżetowej MF - Centrum Informatyki Resortu Finansów (CI RF) w jednostkę mającą dostarczać usługi informatyczne dla obszaru całego resortu finansów. Do jednostki tej zostaną przeniesieni pracownicy informatyki oraz zasoby informatyczne z 16 Izb Administracji Skarbowej oraz Krajowej Informacji Skarbowej. Projektowana zmiana pozwoli na centralizację zasobów a przede wszystkim na wprowadzenie jednolitych procesów zarządczych, lepsze wykorzystanie kompetencji pracowników oraz wzrost bezpieczeństwa scentralizowanych systemów.

Istotnym działaniem jest stworzenie formalnych, systemowych i organizacyjnych podstaw dla funkcjonowania profesjonalnego centrum usługowego zdolnego do kreowania strategii i standardów w ramach obszaru IT resortu finansów. W związku z planowaną konsolidacją obszaru IT przewidywane są następujące korzyści:

1)         stworzenie jednolitego i uzgodnionego z biznesem modelu usługowego informatyki w zakresie rozwoju, utrzymania systemów i infrastruktury oraz wsparcia użytkowników;

2)         szybszy proces decyzyjny i szybsza reakcja na potrzeby biznesu;

3)         większa dostępność specjalistów;

4)                  wyższy poziom bezawaryjności i poziom obsługi (SLA);

5)                  jeden taki sam punkt styku z informatyką w skali kraju;

6)         wyższy poziom bezpieczeństwa informatycznego;

7)         redukcja kosztów zakupów i liczby postępowań;

8)         niższe koszty utrzymania systemów.

 1. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

Rozwiązywany projektowaną ustawą problem nie posiada zewnętrznego wzorca umożliwiającego adekwatne odniesienie i porównanie. Proponowane niniejszym projektem rozwiązania mają charakter swoisty dla polskich uwarunkowań instytucjonalnych i ustrojowych oraz stanowią odpowiedź na wyzwania stojące przed resortem finansów, które wynikają w szczególności z Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

 1. Podmioty, na które oddziałuje projekt


Źródło danych

 

Grupa

 

Wielkość

 

Oddziaływanie

 
 

Pracownicy zatrudnieni w KAS realizujący zadania z obszaru informatyki, z wyłączeniem informatyki    śledczej   

Dane własne na podstawie przeprowadzonej ankiety

Wyłączenie wskazanych pracowników z korpusu służby cywilnej oraz przeniesienie ich do nowej jednostki CI RF

Krajowa Administracja 1548 Dane własne Zmniejszenie liczby Skarbowa pracowników w KAS

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Projekt ustawy nie był przedmiotem konsultacji publicznych. Przedstawione rozwiązania odnoszą się wyłącznie do określenia formuły organizacyjnej jednostki wyłączanej ze struktur KAS i przenoszonej pod bezpośredni nadzór ministra właściwego dla działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe.

6. Wpływ na sektor finansów publicznych

(ceny stałe z 2017 r.)

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Łącznie (0-10)

Dochody ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

budżet państwa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JST

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

pozostałe jednostki (oddzielnie)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wydatki ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

budżet państwa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JST

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

pozostałe jednostki (oddzielnie)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

budżet państwa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JST

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

pozostałe jednostki (oddzielnie)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Źródła finansowania

Budżet części 19 bez konieczności zwiększania przyznanego limitu wydatków. Zmiana spowoduje jedynie redystrybucję wydatków z IAS do CI RF. Transformacja procesów IT, ich konsolidacja i zcentralizowane zamówienia pozwolą w przyszłości na pozyskanie oszczędności, które zostaną przeznaczone na rozwój i tworzenie nowoczesnych narzędzi/rozwiązań informatycznych sprzyjających odbudowie dochodów budżetu państwa, a także przyjaznych podatnikom.

Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe

Skut

ci

Czas w latach oc

wej ścia w życie zmian

0

1

2

3

5

10

Łącznie (0-10)

W ujęciu pieniężnym (w mln zł, ceny stałe z 2017 r.)

duże przedsiębiorstwa

0

0

0

0

0

0

0

sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

0

0

0

0

0

0

0

rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe

0

0

0

0

0

0

0

W ujęciu niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa

0

sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

0

rodzina, obywatele oraz gospodarstwa

0

 

Niemierzalne

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw, rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe

 Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu

I I nie dotyczy

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności).

 

1X1 zmniejszenie liczby dokumentów 1X1 zmniejszenie liczby procedur 1X1 skrócenie czasu na załatwienie sprawy I I inne:

I I zwiększenie liczby dokumentów I I zwiększenie liczby procedur I I wydłużenie czasu na załatwienie sprawy I I inne:

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji.

Komentarz:

 1. Wpływ na rynek pracy

Przedstawione rozwiązania odnoszą się wyłącznie do określenia organizacji usług informatycznych resortu finansów. Nie przewiduje się wpływu regulacji na rynek pracy.

 1. Wpływ na pozostałe obszary


 

I I środowisko naturalne

I     I sytuacja i rozwój regionalny

I     I inne:

I     I demografia

I     I mienie państwowe

 

Oddziaływanie niniejszego projektu ustawy na obszar „informatyzacja” odnosi się przede wszystkim do wymiaru organizacyjnego obszaru IT w resorcie finansów. Przewidywane korzyści z procesu konsolidacji IT w zaproponowanej niniejszą ustawą formule zostały wskazane w pkt 2 OSR. Proponowane rozwiązania wpływają w pozytywny sposób na takie aspekty procesu informatyzacji, jak interoperacyjność (systemów, usług, rozwiązań IT) oraz neutralność technologiczna.

 1. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Planowane wejście w życie ustawy z dniem 1 stycznia 2019 r.

 1. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

Specyfika przedłożonego projektowaną ustawą rozwiązania uniemożliwia zastosowanie mierników. Proponowane zmiany odnoszą się wyłącznie do określenia formuły organizacyjnej usług informatycznych resortu finansów. Przedmiotowa propozycja została przygotowana na podstawie analiz, gdzie uwzględniono następujące uwarunkowania: budowa nowego potencjału resortu finansów wynikającego z potrzeb operacjonalizacji Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju; zapewnienie optymalnych rozwiązań dla rozwoju portfela usług elektronicznych resortu finansów oraz konieczność przeprowadzenia procesu konsolidacji służb i zasobów IT resortu w celu poprawy jakości świadczonych usług IT.

 1. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

Brak.

 

Warszawa, dnia ^'października 2017 r.

Minister

Spraw Zagranicznych

DPUE.920.1526.2017.akr/4

dot.: RM-10-135-17 z 12.10.2017 r.

Pani

Jolanta Rusiniak Sekretarz Rady Ministrów

Opinia

o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, wyrażona przez ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Szanowna Pani Minister,

w związku z przedłożonym projektem ustawy pozwalam sobie wyrazić poniższą opinię. Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Z poważaniem


z upyMiMfr^spraw

Jacek Czopu to

Podsekretarz Stanu

 

 

 

(Kancelaria Piezcsa Rady Minisiro- j | | Pan Mątęusz Mora.yyiecki |

wićepreźes RadyK/łinistrów i i Minister Rozwoju i Finansów[I] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2225 oraz z 2017 r. poz. 88, 244, 379, 708, 768, 1086 i 1321.


        Dodane przez: inspektor | Wyświetleń: 10575  | Drukuj  | Poleć znajomemu
KOMENTARZE (10)

szarotka197702-11-2017 (15:35)
 "5)jeden taki sam punkt styku z informatyką w skali kraju;"
Tym mnie przekonali.
 
anagram6902-11-2017 (18:34)
 Nie zdziwię się, jak po odejściu Banasia urząd Szefa KAS zostanie likwidowany albo sprowadzony do roli GIKS.
 
gyokuro02-11-2017 (18:59)
 Szkoda, że nikt z decydentów nie pochyli się nad losami samych uprzedmiotowionych podmiotów - naszych informatyków. Ilu z nich będzie musiało przeprowadzić się do stolicy województwa? Ilu z nich utraci zatrudnienie?
Te OSR nie daje na to żadnej odpowiedzi.
A jak to odbije się na naszej pracy? Czy w terenie zostanie po jednym informatyku na jednostkę, czy też wszystko będzie załatwiane za pomocą HELP DESK?
Ile czasu - godzin, a może dni - trzeba będzie poświęcić na pomoc informatyka, gdy ktoś zwyczajnie zapomni hasła do logowania do laptopa, co czasem się zdarza?
 
barbarka02-11-2017 (20:58)
 Jak moi informatycy przeprowadzą się do stolicy województwa to prawdopodobnie zarobią 3 razy tyle co w skarbowości. Skuszą ich inni pracodawcy znacznie wyższymi wynagrodzeniami. Chyba, że po "wyprowadzce z KAS" zmienią im zasady wynagradzania na bardziej rynkowe.
Tylko co z nami w US
 
rick03-11-2017 (00:50)
 Rozwalcie wszystko do końca, g... wiecie na czym polega (a właściwie polegała) praca i rola informatyka w US. O informatyce decydują i zarządzają nią jakieś barany, które nigdy nie przepracowały jako informatyk w US choćby jednego dnia. Dajecie mi coraz więcej powodów żeby rzucić to bagno w jasną cholerę i poszukać innego zajęcia mającego sens, dającego mi szansę rozwoju i takiego, w którym mógłbym wykorzystać swoje umiejętności. To górnolotne pieprzenie o efektywnym i optymalnym wykorzystaniu zasobów informatycznych to jakiś totalny absurd. Tzn., że do tej pory, przez 20 lat pracy na tym stanowisku opierdalałem się i nic nie wniosłem w rozwój urzędu, tak? Przestańcie mnie kur... w końcu obrażać, poniżać i robić ze mnie totalnego kretyna!!!
 
awista03-11-2017 (06:24)
 Ile zarabia informatyk w US a ile w prywatnej firmie? Co powoduje, że dobry informatyk siedzi w US ok. 20 lat? W moim uksie na ok 10 informatyków już nie mówię zdolny ale chętny do roboty i pomocy był 1 góra 2 ludzi, reszta albo nie da się albo rzeczywiście nie radzili sobie, telefonów nie odbierali bo i po co? Żeby coś robić i jeszcze nie zrobić? W KAS trochę się to zmieniło ale nie do końca. Więc zmiany może są konieczne?
 
gyokuro03-11-2017 (06:58)
 Może lepiej nie narzekać na informatyków, bo jak ich zabraknie, to nie będzie do kogo pójść po pomoc. Informatycy pracują tak, jak wymaga tego firma, więc robili to, co im kazano, nawet nie organizując im w ciągu tych 20 lat ich pracy i poświęcenia żadnych szkoleń, bo narady to nie są szkolenia. I nie należy wrzucać wszystkich informatyków do jednego worka, bo w moim uksie jednak pomagali.
 
vanitas03-11-2017 (08:10)
 Szanuj informatyka swego - wszakże mogłeś mieć gorszego
 
agatam203-11-2017 (12:22)
 Informatycy w dawnym UKS Wrocław są super. Zawsze chętni do pomocy i profesjonalni. Powody, dla których ktoś pracuje w US/UKS/DUCS są różne i dotyczy to także informatyków. Znam osobiście kilka osób bardzo inteligentnych, o dużej wiedzy, z aparatu skarbowego, które bez trudu poradziły by sobie na rynku i zarabiały więcej, ale nie chcą pracować u kapitalistycznych wyzyskiwaczy...
 

Dodaj komentarz

Tylko zalogowani użytkowicy mogą dodawać komentarze.

KRAJOWA SEKCJA PRACOWNIKÓW SKARBOWYCH NSZZ „Solidarność
26-600 Radom ul.Traugutta 52

DANE KONTAKTOWE