LOGO GŁÓWNE - www.skarbowcy.pl
Kariera artysty podobna jest karierze kurtyzany.Najpierw dla własnej przyjemności, później dla przyjemności innych, a w końcu dla pieniędzy.             
Marcel Achard
 

MENU GŁÓWNE

LOGOWANIE

POPULARNE ARTYKUŁY

ARCHIWALNE ARTYKUŁY

ARTYKUŁY


Nie czas pytać czy...

Czas zapytać jaki i kiedy protest w KAS! Zastanów się i Ty. Weźmiesz udział czy będziesz się przyglądał?

 

Projekt budżetu państwa na 2018 rok nie pozostawia złudzeń. Rząd ma w bardzo głębokim "poważaniu" służby skarbowe.  Nie tylko środki na wynagrodzenia w KAS zmniejszą się. Również wydatki na funkcjonowanie. Prognozowany wzrost cen artykułów konsumpcyjnych 102,3%. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej - w wysokości 100,0%. Co ciekawe - zakładany wzrost dochodów budżetu państwa ma zostać osiągnięty między innymi poprzez poprawę skuteczności działania KAS. A to wszystko - a jakże - przy położeniu nacisku na współpracę ze związkami zawodowymi i dialog społeczny.

Art. 9. 1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 966 i 1948) ustala się:

1) dla państwowych jednostek budżetowych w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz na poszczególne grupy osób, w załączniku nr 6:

a) kwoty wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów prokuratorskich, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej , członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej, sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów, członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej),

b) kwoty wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;

 

2) kwoty bazowe dla:

a) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - w wysokości 1 789,42 zł,

b) członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej - w wysokości 1 873,84 zł,

c) członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych - w wysokości 1 523,29 zł,

d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy - w wysokości 1 523,29 zł,

e) funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej - w wysokości 1 662,84 zł;

3) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej - w wysokości 100,0%.

  1. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli:

1) od dnia 1 stycznia 2018 r. - w wysokości 2 752,92 zł;

2) od dnia 1 maja 2018 r. - w wysokości 2 890,57 zł.

  1. Zgodnie z art. 10 ustawy wymienionej w ust. 1 tworzy się rezerwy celowe dla państwowych jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na:

1) zwiększenia wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań - w wysokości 2 000 tys. zł;

2) zwiększenie wynagrodzeń - w wysokości 3 675 tys. zł - przeznaczonych na wypłaty:

a) wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych,

b) nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla:

-  osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,

- pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób;

3) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej - w wysokości 22 450 tys. zł.

Art. 17. Ustala się dla służby cywilnej:

1) limit mianowań urzędników - 350 osób;

2) środki na wynagrodzenia - w wysokości 8 117 479 tys. zł;

3) środki na szkolenia - w wysokości 52 806 tys. zł.

Art. 18. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 102,3%.

=================

Art. 26. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 4 443 zł.

================

Dochody budżetu państwa w 2018 r.

Prognozowany wzrost dochodów budżetu państwa w 2018 r. z jednej strony będzie generowany przez wzrost gospodarczy przy jednoczesnym powrocie umiarkowanej inflacji, a z drugiej strony będzie efektem już wdrożonych i aktualnie przygotowywanych zmian systemowych.

Wskaźnikami makroekonomicznymi, które w głównym stopniu determinują prognozę dochodów są:

- wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,8%, nominalnym o 6,1%),

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,3%),

- wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent (nominalnie o 6,3%),

- wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,9%).

W 2018 r. warunki makroekonomiczne dla procesu gromadzenia dochodów budżetowych będą korzystniejsze niż w 2017 r. W szczególności na nominalny poziom dochodów

----------------------

Na poziom dochodów podatkowych w 2018 r. wpływ będzie miała kontynuacja działań z 2017 r. oraz nowe działania mające na celu odbudowę strumienia dochodów podatkowych i uszczelnienie systemu podatkowego. Do działań tych należą m.in.:

- poszerzenie zakresu podmiotowego stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), co będzie wiązać się z szerszym wykorzystaniem narządzi informatycznych (analizator JPK), służących do wykrywania faktur dokumentujących czynności fikcyjne,

- wprowadzony w 2017 r. systemu monitorowania drogowego przewozu towarów,

- wprowadzenie tzw. mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment),

- rozpoczęcie procesu wdrażania systemu elektronicznych kas fiskalnych on-line,

- wprowadzenie w przepisach o podatkach dochodowych (CIT i PIT) rozwiązań mających na celu wyeliminowanie przypadków stosowania tzw. agresywnej optymalizacji podatkowej, a z drugiej strony modyfikację preferencji podatkowych związanych

ze wspieraniem innowacyjności (tzw. ulgi B+R) w celu zwiększenia inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorców,

- opodatkowaniem akcyzą dwóch nowych wyrobów akcyzowych: płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich,

- uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie obrotu suszem tytoniowym poprzez objęcie krajowej produkcji tytoniu monitoringiem i nadzorem,

- podwyższenie tzw. kwoty wolnej w 2017 r. do 6.600 zł (efekt w rozliczeniu rocznym w 2018 r.).

Ponadto przewiduje się, że wzrost dochodów będzie wynikał ze skutków projektowanej ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, która ma wejść w życie w II połowie 2017 r. Projektowane rozwiązanie obejmuje analizę i identyfikację zagrożeń związanych z wykorzystywaniem działalności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do działań przestępczych w zakresie wyłudzeń skarbowych w podatku VAT.

Zgodnie z prognozą dochody podatkowe w 2018 r. wyniosą 331.672.637 tys. zł, tj. o 6,6% nominalnie więcej w stosunku do prognozowanego wykonania w 2017 r. Relacja tych dochodów do PKB w 2018 r. wyniesie 16,1% i pozostanie na poziomie relacji z 2017 r.

Dochody podatkowe budżetu państwa w latach 2016-2018 prezentuje poniższa tablica:

Wyszczególnienie

Jedn.

2016

2017

PW

2018

Prognoza

1

2

3

4

5

Dochody podatkowe z tego:

tys. zł

273.138.413

311.190.600

331.672.637

Podatek od towarów i usług

 

126.584.120

153.500.000

166.000.000

Podatek akcyzowy

 

65.749.274

68.020.000

70.000.000

Podatek od gier

 

1.406.925

1.709.000

1.913.982

Podatek dochodowy od osób prawnych

 

26.381.397

29.817.000

32.400.000

Podatek dochodowy od osób fizycznych

 

48.232.395

52.200.000

55.500.000

Podatek od wydobycia niektórych kopalin

 

1.277.488

1.640.000

1.290.000

Podatek od niektórych instytucji finansowych

 

3.506.810

4.304.600

4.568.655

Dynamika nominalna dochodów podatkowych

%

105,2

113,9

106,6

Dynamika realna dochodów podatkowych

%

105,8

111,9

104,2

W relacji do PKB

%

14,8

16,1

16,1

 

 

Podatek od towarów i usług

Dochody budżetu państwa z podatku od towarów i usług w 2018 r. prognozowane są w wysokości 166.000.000 tys. zł. W stosunku do prognozowanego wykonania w 2017 r. oznacza to wzrost o 8,1%. Relacja tych dochodów do PKB wyniesie w 2018 r. 8,1% i zwiększy się w porównaniu do 2017 r. o 0,2 pkt. proc.

Makroekonomiczne warunki gromadzenia dochodów w 2018 r. będą korzystne dla podatku VAT. Wzrost gospodarczy będzie determinowany głównie wzrostem popytu krajowego.

W szczególności przewiduje się, że spożycie prywatne, które stanowi zdecydowaną większość bazy podatkowej w przypadku podatku VAT, wzrośnie w ujęciu nominalnym w 2018 r. o 5,9%.

W 2018 r. stawki podatku VAT pozostaną na obecnym poziomie. Na planowany poziom dochodów z VAT w 2018 r. będą miały również istotny wpływ efekty podejmowanych działań mających na celu wzrost efektywności poboru podatku oraz walkę z oszustwami i szarą strefą w tym obszarze. Część działań uszczelniających system podatkowy w zakresie VAT została podjęta już w 2017 r., co jest jedną z przyczyn bardzo dobrej, znacznie wyższej niż pierwotnie planowano, realizacji dochodów z VAT w 2017 r. Działania te podniosły stopień wywiązywania się z zobowiązań podatkowych oraz będą pozytywnie wpływać na dochody również w 2018 r. Przykładem takiego działania jest wprowadzenie w 2017 r. systemu monitorowania drogowego przewozu towarów. W 2018 r. planuje się także dalsze prace polegające na  rozbudowaniu systemu obsługującego Jednolity Plik Kontrolny (JPK).

W szczególności w 2018 r. planowane jest objęcie obowiązkiem przekazywania danych w formie elektronicznej wszystkich podatników VAT. W związku z tym możliwa będzie dalsza rozbudowa Analizatora JPK, co umożliwi identyfikację działań polegających na wykorzystaniu faktur dokumentujących fikcyjne transakcje pomiędzy wszystkimi podatnikami VAT. W 2018 r. planuje się również rozpoczęcie procesu wdrażania systemu elektronicznych kas fiskalnych on-line oraz wprowadzenie tzw. mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment).

 

Podatek akcyzowy

Prognozowane w 2018 r. dochody budżetu państwa z podatku akcyzowego wynoszą 70.000.000 tys. zł, co oznacza 2,9% wzrost w stosunku do prognozowanego wykonania w 2017 r. Relacja dochodów budżetu państwa z tego źródła do PKB wyniesie w 2018 r. 3,4% i będzie niższa o 0,1 pkt. proc. w stosunku do 2017 r.

Prognoza dochodów z podatku akcyzowego w 2018 r. została sporządzona przy uwzględnieniu aktualnej projekcji wskaźników makroekonomicznych, prognozy zmiany wielkości sprzedaży głównych wyrobów akcyzowych oraz projektowanych zmian systemowych. Od 1 stycznia 2018 r. planowane jest objęcie opodatkowaniem akcyzą dwóch nowych wyrobów akcyzowych: płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Wyroby te mają substytucyjny charakter w stosunku do tradycyjnych wyrobów tytoniowych, a celem ich opodatkowania jest bezpieczeństwo konsumentów oraz uszczelnienie systemu podatkowego.

Ponadto projektowane jest uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie obrotu suszem tytoniowym poprzez objęcie krajowej produkcji tytoniu monitoringiem i nadzorem. Zmiana polega na zmniejszeniu dopływu surowca tytoniowego do nielegalnych wytwórni oraz nadzór nad produkcją tytoniu, a jej celem jest ograniczenie szarej strefy w obrocie suszem tytoniowym i wyrobami tytoniowym, co będzie miało pozytywny wpływ na dochody budżetu państwa w obszarze wyrobów tytoniowych.

Dnia 1 lipca 2017 r. weszły w życie zmiany przepisów ustawy o podatku akcyzowym w zakresie zwolnienia od akcyzy dla wyrobów węglowych zużywanych przez zakłady

energochłonne. W szczególności w wyniku zmian zwolnieniem objęte zostały czynności wykonywane przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. Zmiany te mają wpłynąć pozytywnie na dochody z akcyzy od wyrobów węglowych.

 

Podatek od gier

Dochody budżetu państwa na 2018 r. prognozowane są na poziomie 1.913.982 tys. zł, tj. o 12,0% więcej niż prognozowane wykonanie w 2017 r. Prognoza dochodów na 2018 r. uwzględnia m.in. skutki finansowe zmian systemowych wprowadzonych z dniem 1 kwietnia 2017 r. ustawą z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja, której celem było w szczególności ograniczenie szarej strefy, wprowadziła mechanizmy zapewniające większą kontrolę państwa nad rynkiem gier hazardowych, w tym przede wszystkim świadczonych przez sieć Internet. Ponadto nastąpiła zmiana modelu regulacji rynku gier poprzez rozszerzenie zakresu dopuszczalnej działalności w zakresie gier hazardowych. W formie monopolu państwa dopuszczono urządzanie gier na automatach w salonach gier oraz urządzanie innych gier hazardowych przez sieć Internet (z wyjątkiem urządzania zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych). Wprowadzono również możliwość oferowania gier liczbowych i loterii pieniężnych przez sieć Internet oraz rozszerzono ofertę tych gier o multijurysdykcyjne gry liczbowe i loterie pieniężne.

 

Podatek dochodowy od osób prawnych

Dochody budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych w 2018 r. prognozowane są w wysokości 32.400.000 tys. zł, co oznacza, że dochody te wzrosną o 8,7% w stosunku do prognozowanego wykonania w 2017 r. Relacja tych dochodów do PKB w 2018 r. zwiększy się do poziomu 1,6%. Podstawowym indykatorem bazy podatkowej podatku dochodowego od osób prawnych jest wzrost gospodarczy i jego struktura. Na dochody podatkowe rejestrowane w danym roku wpływają również takie elementy systemu podatkowego jak preferencje podatkowe polegające na możliwości rozliczania strat z lat ubiegłych oraz istnienie kilku metod opłacania zaliczek na podatek, w tym formy uproszczone.

Prognozując dochody z podatku dochodowego od osób prawnych uwzględniono również wpływ zmian w przepisach prawnych. Od 2017 r. obowiązują przepisy wprowadzające 15% stawkę podatku dochodowego od osób prawnych dla małych podatników tego podatku, tj. podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro.

Zgodnie z regulacjami ustawowymi okres rozliczania strat ograniczony jest do 5 lat, a w jednym roku nie można rozliczyć więcej niż 50% strat z ostatnich 5-ciu lat.

Od 2017 r. wprowadzono preferencję podatkową, której celem ma być zwiększenie inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorców. Preferencja ta polega na możliwości dokonania przez podatnika jednorazowego odpisu amortyzacyjnego z tytułu nabycia fabrycznie nowych środków trwałych do wysokości 100 tys. zł w roku podatkowym, przy minimalnej wartości wydatków na nabycie tych środków w wysokości 10 tys. zł.

Od 2018 r. planuje się modyfikację preferencji podatkowych w podatkach CIT i PIT związanych ze wspieraniem innowacyjności (tzw. ulgi B+R). Projekt ustawy przewiduje zmiany w zakresie tzw. ulgi B+R, tj. prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania określonej kwoty kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez przedsiębiorcę na działalność badawczo-rozwojową (kosztów kwalifikowanych), a w szczególności:

- zwiększenie wysokości odliczenia z tytułu ulgi B+R (do 100% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku podatników posiadających status centrum badawczo-rozwojowego do 150%),

- rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych,

- wprowadzenie szczególnych zasad rozliczania ulgi B+R dla podmiotów, które posiadają status centrum badawczo-rozwojowego nadany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1710),

- przyznanie prawa do odliczenia z tytułu ulgi B+R w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie stanowią kosztów prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (obecnie podatnicy, którzy prowadzą choćby niewielką część działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej nie mogą w ogóle korzystać z ulgi B+R).

Skutki finansowe tych rozwiązań będą widoczne w 2019 r. (w rozliczeniu rocznym za 2018 r.)

Od 2018 r. planuje się również wprowadzenie w przepisach o podatkach dochodowych (CIT i PIT) rozwiązań mających na celu wyeliminowanie przypadków stosowania tzw. agresywnej optymalizacji podatkowej. Projektowana ustawa w ramach działań uszczelniających system podatków dochodowych przewiduje m.in.:

- wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika,

- w ramach implementacji dyrektywy przeciwko unikaniu opodatkowania (ATAD):

- modyfikację przepisów dotyczących tzw. niestatecznej kapitalizacji (thin cap),

tj. przepisów przeciwdziałających nadmiernemu finansowania podatników długiem skutkującym erozją bazy podatkowej w państwie siedziby spółki zależnej oraz

- modyfikację przepisów dotyczących unikania opodatkowania poprzez tworzenie kontrolowanych spółek zagranicznych (Controlled Foreign Company - CFC)

w państwach stosujących preferencyjne reżimy opodatkowania, w tym w tzw. rajach podatkowych,

- modyfikację przepisów regulujących funkcjonowanie podatkowych grup kapitałowych (PGK),

- wprowadzenie przepisów limitujących, powyżej progu kwotowego uwzględniającego potrzeby wynikające z działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z zawieranymi przez podatników podatku CIT umowami na określone usługi niematerialne.

Przedmiotowy projekt wprowadza także zmiany o charakterze upraszczającym i precyzującym obecnie funkcjonujące regulacje mogące odnieść pozytywny wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej, do których należą m.in.:

- podwyższenie z obecnych 3.500 zł do 5.000 zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów.

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Dochody budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 r. prognozowane są w wysokości 55.500.000 tys. zł, co oznacza wzrost o 6,3% w stosunku do prognozowanego wykonania w 2017 r. Prognozowana relacja dochodów budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych do PKB wyniesie w 2018 r. 2,7% i pozostanie na poziomie z roku poprzedniego.

Na potrzeby prognozy dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 r. przyjęto, jako indykatory bazy podatkowej, m.in. prognozy następujących wielkości makroekonomicznych:

- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 4,7%,

- nominalny wzrost przeciętnej miesięcznej emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych 3,8%; nominalny wzrost przeciętnej miesięcznej emerytury i renty rolników indywidualnych o 2,2%,

- wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,8%,

- wzrost liczby emerytów i rencistów z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych o 4,5%; wzrost liczby emerytów i rencistów rolników indywidualnych o 1,5%,

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3%.

Największą część wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią wpływy z podatku rozliczanego według skali podatkowej. Należy zaznaczyć, że w 2018 r. obowiązywać będzie aktualna skala podatkowa, zaś kwota odliczana od podatku zostanie ponownie podniesiona tak, aby osoby o dochodzie rocznym do 8.000 zł nie płaciły podatku (efekt będzie widoczny w 2019 r.). Pozostałe parametry systemu podatkowego, tj. progi podatkowe, kwoty zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów pozostają na niezmienionym poziomie, co przy wzroście podstawy opodatkowania (tj. np. funduszu wynagrodzeń, emerytur i rent) oznacza wzrost efektywnej stawki podatkowej. W ujęciu makroekonomicznym główną częścią podstawy opodatkowania jest w tym przypadku łączny fundusz wynagrodzeń, emerytur i rent, którego nominalny wzrost w 2018 r. jest prognozowany na poziomie 6,3%.

Istotna część wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskiwana jest od dochodu osób prowadzących działalność gospodarczą. Wpływy z tego tytułu są determinowane głównie bieżącą sytuacją gospodarczą oraz mechanizmami takimi jak rozliczenie roczne, odliczanie strat z lat poprzednich i możliwość stosowania uproszczonych form opłacania zaliczek na podatek.

W prognozie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych uwzględniono także zmianę wysokości udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z tego tytułu, wynikającą ze zmiany wysokości udziału gmin (wzrost z 37,89% do 37,98%) oraz utworzenie w woj. śląskim związku metropolitarnego.

Od 2018 r. planuje się, analogicznie jak opisano w pkt 3.4, modyfikację preferencji podatkowych związanych ze wspieraniem innowacyjności (tzw. ulgi B+R) oraz wprowadzenie rozwiązań mających na celu wyeliminowanie przypadków stosowania tzw. agresywnej optymalizacji podatkowej.

 

 

Podatek od wydobycia niektórych kopalin

W 2018 r. wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosą 1.290.000 tys. zł, co oznacza spadek w stosunku do prognozowanego wykonania 2017 r. o 21,3%.

W prognozie wpływów z tego tytułu uwzględniono następujące czynniki wpływające na stawkę podatku: kurs dolara amerykańskiego, cenę miedzi i srebra na giełdach referencyjnych w Londynie, jak również średnie wydobycie tych kruszców w kraju.

Prognozowany na 2018 r. poziom wpływów budżetowych jest silnie skorelowany z cenami miedzi, które po okresie dynamicznego wzrostu w ostatnich miesiącach 2016 r. i  w pierwszym kwartale 2017 r. wykazują tendencję spadkową.

 

Podatek od niektórych instytucji finansowych

Prognozowane w 2018 r. dochody budżetu państwa z podatku od niektórych instytucji finansowych wynoszą 4.568.655 tys. zł, tj. o 6,1% więcej w porównaniu z prognozowanym wykonaniem w 2017 r. Prognoza na 2018 r. zakłada utrzymanie przez banki relatywnie stałego udziału obligacji skarbowych w aktywach, co spowoduje, że dochody budżetu państwa z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych będą rosły w tempie analogicznym do tempa wzrostu aktywów instytucji objętych tym podatkiem.

 

 

========================

 

Rzeczpospolita

 

Morawiecki, podobnie jak premier Beata Szydło, podkreślał, że to budżet prospołeczny i inkluzywny, włączający do życia publicznego m.in. rodziny żyjące w biedzie. Rzeczywiście, z projektu wynika, że sporo Polaków skorzysta na rosnących wydatkach państwa w przyszłym roku – w tym emeryci, nauczyciele, policjanci, żołnierze czy rodziny z dziećmi.

O około 14 mld zł mają się zwiększyć wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na renty i emerytury. Po części to efekt obniżki wieku emerytalnego, po części planowanej waloryzacji świadczeń o 2,7 proc. O 2,1 mld zł więcej (niż plany na ten rok) przewidziano na wsparcie rodzin z dziećmi, w ramach programu 500+ oraz świadczeń rodzinnych.

W kasie państwa zarezerwowano też ok. 1,1 mld zł na podwyżki dla nauczycieli, ok. 0,5 mld zł na wyższe uposażenie sędziów i kolejny miliard na wzrost wynagrodzenia dla tzw. jednostek budżetowych. Co ciekawe, większa pula pieniędzy na płace ma trafić przede wszystkim do służb mundurowych. Wojskowi dostaną o ok. 560 mln zł więcej niż w tym roku, a policja – o ok. 250 mln zł.

Na tym tle grupą najbardziej poszkodowaną wydają się zwykli urzędnicy. Wydatki na wynagrodzenia administracji podatkowej mają wręcz zmniejszyć się w porównaniu z 2017 r., wydatki na pensje pracowników urzędów wojewódzkich wzrosną tylko 0,8 proc., a w pozostałych urzędach – raptem o 1,4 proc. Choć i są wyjątki – rząd najwyraźniej zamierza wzmocnić kadrowo Centralne Biuro Antykorupcyjne (wzrost wydatków na wynagrodzenia o 40 proc.), resort infrastruktury (w części zajmującej się programem Mieszkania+), resort rodziny, cyfryzacji i urząd zamówień publicznych, gdzie planuje się o 10–15 proc. więcej na płace.

http://www.rp.pl/Budzet-i-Podatki/309269885-Budzet-wyjatkowo-szczodry.html#ap-2

=======================

z ustawy budżetowej:       LINK DO ARTYKUŁU


        Dodane przez: inspektor | Wyświetleń: 15378  | Drukuj  | Poleć znajomemu
KOMENTARZE (33)

baskinia30-09-2017 (10:35)
 Proponuje zwolnić tempo pracy, i od g. 12 do 13 nie odbieramy telefonów i nie pracujemy przez godzinę. Wszystko skrupulatnie i baaaaardzo wolno pracujemy.
 
bombel30-09-2017 (11:55)
 Proponuję od 10-15. Godzina nic nie da.
 
baskinia30-09-2017 (15:07)
 Może być, że od 10-15 nie pracujemy, ale fizycznie jesteśmy w pracy. W moim us nikt nie pojedzie na akcję protestacyjną, bo boją się, ze stracą pracę. Lepszym rozwiązaniem jest właśnie utrudnienie pracy, mega wolna obsługa interesantów.
 
cudak7830-09-2017 (17:41)
 Lepszym rozwiażaniem jest aby wszyscy nie przyszli do pracy w jeden konkretny dzień.
 
melon30-09-2017 (19:12)
 cudak78 ma rację. "Lepszym rozwiązaniem jest aby wszyscy nie przyszli do pracy w jeden konkretny dzień." Ja sugeruję do wykorzystania mix urlopu na żądanie i akcji krwiodawstwa.
 
sonrisa30-09-2017 (19:20)
 Zwolnienie tempa pracy nic nie da, bo inni i tak będą normalnie pracować. Moim zdaniem protest powinien być jasny, wyraźny, głośny, żeby nikt nie miał wątpliwości, że to właśnie jest protest, a nie cokolwiek innego. Głośno powinno się o tym mówić, żeby władza usłyszała, bo na razie jak widać nie słyszy.
 
baskinia30-09-2017 (19:52)
 Ludzie nie wzemą urlopu na jeden dzień, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto stwierdzi, że ma dużo zaległości i musi pracować.
 
dziubas30-09-2017 (21:53)
 Może nie to. Ludzie po prostu boją się. Jak nam o połowę zmniejszono 2 lata temu dodatki, do dzisiaj spijamy to piwo i jesteśmy mimo najlepszych wyników cały czas w tyle ze stanowiskami, wynagrodzenia i, tracimy na ryczałtach, zrównano nas z najmniejszymi urzędami.
 
mentor30-09-2017 (21:59)
 Wszyscy pewnie nie wezmą wolnego, ale większość już tak i to może dać jasny sygnał. Najważniejsze żeby wszyscy wiedzieli, że taka akcja ma się odbyć z odpowiednim wyprzedzeniem.
A może nie ograniczać się tylko do jednej formy protestu?
 
supersaper30-09-2017 (23:12)
 Wolne tak, ale nie jako akcja protestacyjna tylko "zbieg okoliczności". TL już miał kłopoty za namawianie do protestu, a każdy i tak będzie wiedział o co chodzi.
 
nadir01-10-2017 (08:55)
 Choroba nie wybiera. Ostatnio jakiś wirus krąży po kraju.
 
baskinia01-10-2017 (09:57)
 Jestem za akcją, więc kiedy bierzemy masowo urlop? 25 października i tak do końca roku co miesiąc? Od 1 stycznia wszystkie VAT będą wysyłane elektronicznie
 
grzmil01-10-2017 (12:02)
 Jestem za. Moja obecność obowiązkowa. Martwi mnie że tak mało osób wyraża swoje poparcie. Albo zostali zastraszeni albo mają to mocno w Jeżeli to drugie to decydenci KAS promienieją ze szczęścia.
 
baskinia01-10-2017 (12:30)
 Proszę o podanie konkretnej daty protestu w Us.
 
dziubas01-10-2017 (12:56)
 Będzie skutecznie jak formą protestu będzie urlop na żądanie.Wtedy dużo osób weźmie udział.
 
poola01-10-2017 (18:02)
 Taki pomysł: akcja protestacyjna - odejście od komputerów.
Akcja polegała by na wyłączeniu danego dnia komputerów, na cały dzień lub na kilka godzin (powiedzmy za pierwszym razem bez sali obsługi).
Mamy też pracę która nie wymaga użycia komputerów - wpinanie dokumentów do segregatorów, porządkowanie akt do archiwum etc. - nikt więc nie mógłby nam zarzucić, że łamiemy prawa dotyczące strajków.
A jednocześnie, ponieważ wszyscy jesteśmy podłączeni do serwera MF taka akcja byłaby zauważalna, (pod warunkiem, że wzięłaby w niej odpowiednia liczba ludzi).

Taką akcję powinny koordynować związki zawodowe.

Inspektorze co ty na to?
 
baskinia01-10-2017 (19:57)
 Bierzmy przykład z lekarzy - jutro robią strajk i biorą l4 lub oddają krew. Na pewno nie możemy siedzieć i narzekać, że nam źle, bo nic nam to nie da. Ja się chcę włączyć aktywnie do protestu, bo mam dosyć nędznej pensji z żałosną premią. Chcę w końcu mieć godziwą pensję.
Proponuje wywołać paraliż us do skutku, czyli strajkujemy miesiąc a nawet dłużej.
 
madizka01-10-2017 (23:11)
 W małych pipidówkach gdzie ciągle trudno o dobrą pracę nikt się nie zdecyduje na taki protest tym bardziej, że już na polecenie DISów naczelnicy mydlą pracownikom oczy jakąś marną podwyżką dla wybrańców.
 
7qaz02-10-2017 (08:45)
 Jestem za protestem w każdej wybranej formie, bo należę do grupy 1,61 po 25 latach pracy.
Chciałam tylko zwrócić uwagę, że w moim US młodzi pracownicy są zadowoleni, bo mają stałą pracę, 3000zł od razu na wstępie - więc myślę, że na tą rzeszę nie będzie można liczyć.
 
gburek123402-10-2017 (09:32)
 Gradacja natężenia protestu. Najpierw ogólnopolski jeden dzień oddawania krwi (ew. urlop na żądanie jeśli ktoś nie może oddać krwi) + medialne nagłośnienie. Oddanie krwi to szczytny cel i bardzo dobrze społecznie odbierana forma protestu (bo czy ktoś powie złe słowo na urzędnika który chce oddać krew?!). To pozwoli się przeliczyć, ile osób w skarbówce jest gotowych na protest. Dobrze by było gdyby celnicy się przyłączyli.

Potem rozmowy z Morawieckim o zmianie ustawy budżetowej.

Brak efektu i mydlenie oczu? Następny krok. Oflagowanie protestujących (wystarczy wstążka, chorągiewka na biurku, broszka itp.) i strajk włoski. Najpierw skrupulatnie wykonujemy obowiązki przez 4 godziny dziennie. Potem jeśli brak ustępstw ze strony MF to zwiększamy ilość skrupulatnej pracy aż do 7 godzin dziennie. Jeśli zaangażowanie wśród pracowników i funkcjonariuszy byłoby znaczne to cała KAS szybko się zapcha.
 
atena402-10-2017 (11:17)
 Najbardziej podoba mi się pomysł na protest przez nie włączanie komputerów przez cały dzień. W pracy jesteśmy, oddani do dyspozycji pracodawcy a swoje niezadowolenie będzie okazane i policzalne.
 
ocotuchodzi02-10-2017 (11:20)
 Trzeba by było media w to wkręcić bo inaczej nic z tego nie wyjdzie.
 
hgdf02-10-2017 (13:04)
 7qaz młodzi są zadowoleni? A na forum piszą, że to jest bardzo roszczeniowa grupa i uważają, że im się należy więcej? Szok!
 
ocotuchodzi02-10-2017 (13:17)
 Nie więcej, ma być po prostu sprawiedliwie. Dlaczego osoba "młoda" która powiedzmy ma starszego kontrolera skarbowego i pracuje poniżej 10 lat ma mieć 1,61 czyli tyle samo co osoba super "młoda" zaczynająca tak naprawdę pracę w Urzędzie i mająca referenta. O to chodzi głównie osobom młodym, nikt nie mówi, że osobie "starszej" nie należą się podwyżki. Czy tak naprawdę to jest trudne do zrozumienia? I może skończmy już z młodymi i starymi.
 
miragold02-10-2017 (14:06)
 Popieram pomysł strajku. Czas w końcu zacząć działać, wylewanie żalu na łamach forum nic nie da. Co do nie włączania komputera w ramach strajku to słaby pomysł... Niezauważalny na pierwszy rzut oka, a to problem. Strajk włoski jest skuteczny jedynie w ramach obsługi bezpośredniej. Najlepszym pomysłem jest zwyczajny strajk, zjazd skarbowców w stolicy może być nawet weekend z groźba przeciągnięcia strajku do poniedziałku. Należy pamiętać, że jesteśmy grupą zawodową bez społecznego podparcia, nie możemy liczyć na przychylne opinie. Strajk w weekend i nagłośnienie kwestii zarobków w mediach mogłoby pomóc osiągnąć cel. W przypadku braku reakcji na "weekendowy zlot skarbowców" zostają bardziej drastyczne kroki... Wszystko trzeba rozplanować z głową, pomoc byłych celników byłaby także wartościowa, jak wiemy w przeszłości potrafili zorganizować się walcząc o swoje.
 
zed7702-10-2017 (14:21)
 Branie urlopu w jeden dzień jest dobrym pomysłem ale ... mało prawdopodobnym, ponieważ nie wszyscy go mają w takiej ilości że mogą "zaszaleć". Akcję popieram ale... do końca roku zostały mi 3 dni urlopu więc zrezygnuję z zaszczytnego celu. Odejście od komputerów- jak najbardziej tylko trzeba się zorganizować i ustalić konkretną godzinę (np 25,10,2017 w godz. 9,00-13,00)
 
supersaper02-10-2017 (15:10)
 Brak urlopu - może warto obudzić w sobie empatię dla bliźniego i oddać krew?
 
loczek02-10-2017 (17:38)
 Skarbowcy są tak zastraszeni, że nikt nie będzie odchodził od komputerów, taka prawda...
 
pierdek02-10-2017 (18:15)
 Niestety loczek ma rację. Zaraz pojawiają się głosy ze nas zwolnią itp.
Dlatego nie dziwię się, że nie dostaniemy żadnych podwyżek. Gdybym był pracodawcą to takim zestrachanym bezjajowcom tez bym nie dał. Podwyżki trzeba sobie wywalczyć działaniem, a nie pisaniem listów i žaleniem się na forum.
 
zxcvbnm02-10-2017 (20:26)
 A może powinniśmy się uczyć od lekarzy-rezydentów i rozpocząć GŁODÓWKĘ. Wtedy może się komuś otworzą oczy !!! Mówię poważnie.
 
zed7702-10-2017 (21:24)
 A uważasz że nasze dotychczasowe pensje wystarczają na normalne wyżywienie?
 
mentor04-10-2017 (21:25)
 Powinniśmy całym środowiskiem KAS pokazać co o tej sytuacji myślimy, nie tylko na piśmie. Wszyscy się w to pewnie nie włączą, ale nie można być biernym. Myślę, że teraz związki powinny zadecydować o formie, bo tutaj trudno będzie wypracować wspólne stanowisko.
 
taternik202004-10-2017 (22:36)
 Skarbowiec jak w wierszyku o rybach, żabach i raku, a TY sam z sobą coś zrób NIEBORAKU
Najlepiej i jedynie MF uszczelniło nasze płace i tego "SUKCESU" nikt mu nie zabierze, a reszta cudownej VAT-fatamorgany, odkryją inne organy.
 
annetta106-10-2017 (18:28)
 Gdyby tak wszyscy pracownicy złożyli wypowiedzenie...
Hm...
Szkoda, że to nie do zrobienia.
 
mentor11-10-2017 (17:06)
 Czy będzie cokolwiek organizowane?
 

Dodaj komentarz

Tylko zalogowani użytkowicy mogą dodawać komentarze.

KRAJOWA SEKCJA PRACOWNIKÓW SKARBOWYCH NSZZ „Solidarność
26-600 Radom ul.Traugutta 52

DANE KONTAKTOWE