LOGO GŁÓWNE - www.skarbowcy.pl
Ważniejsze od zwycięstwa jest jego właściwe wykorzystanie.             
Ajschylos
 

MENU GŁÓWNE

LOGOWANIE

POPULARNE ARTYKUŁY

ARCHIWALNE ARTYKUŁY

ARTYKUŁY


Pani Premier nie chce z nami korespondować...

Zamiast odpowiedzi Prezesa Rady Ministrów - odpowiedź ws. (braku) dodatkowych środków na wynagrodzenia w budżecie na 2018 rok z Ministerstwa Finansów.

---------------

SK/152/2017                                                              Radom, 2017-08-28

 

Pani

Beata Szydło

Prezes Rady Ministrów

Warszawa

 

           Szanowna Pani Premier!

 

Jak wynika z pisma Ministra Rozwoju i Finansów znak PW6.411.5.2017 z 12 sierpnia 2017 roku, skierowanego do ogólnopolskich związków zawodowych, Rada Ministrów przyjęła na 2018 rok średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%. Oznacza to zatem, że mimo planowanej średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3% oraz dynamiki realnego produktu krajowego brutto w wysokości 3,8% - nie przewidziano żadnych dodatkowych środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej w 2018 roku.

           Z wypowiedzi Wicepremiera Pana Mateusza Morawieckiego upublicznionej przez PAP wynika jednak, że projekt ustawy budżetowej na 2018 rok przewiduje dla służb mundurowych i nauczycieli podwyżki wynagrodzeń (dla nauczycieli także w 2019 i 2020 roku...), a środki na ten cel są zabezpieczone. Co najciekawsze Wicepremier podkreślił, że podwyżki te są możliwe dzięki sukcesom, które „Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa odnoszą na polu uszczelnienia nie tylko podatku VAT, ale również akcyzy, podatku CIT, podatku od korporacji”.

           Informacje powyższe zbulwersowały pracowników oraz funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej – czemu trudno się dziwić. Za poprzednie 7 lat wstrzymano waloryzację wynagrodzeń w służbie cywilnej, a 2018 ma być kolejnym rokiem, w którym – mimo realnego wzrostu dochodów budżetu państwa – nie przewiduje się nawet waloryzacji środków na wynagrodzenia w służbie cywilnej, choćby o wskaźnik inflacji.

           Wielkie zdziwienie (wręcz konsternację) pracowników oraz funkcjonariuszy KAS  budzi przy tym fakt, że jako jeden z czynników sprawczych wzrostu dochodów budżetu państwa wskazuje się aktywność Krajowej Administracji Skarbowej, a jednocześnie pracownicy i funkcjonariuszy KAS nie znaleźli się w grupie beneficjentów podwyżek wynagrodzeń w 2018 roku. A należy w tym miejscu przypomnieć, że aparat skarbowy w ostatnich 9 latach jedynie raz otrzymał podwyżki wynagrodzeń, stąd realna wartość wynagrodzeń służb skarbowych znacznie się obniżyła.

           Jak wiadomo, po utworzeniu Krajowej Administracji Skarbowej zatrudnienie w Izbach Administracji Skarbowej (IAS) zmalało – a więc skuteczność służb skarbowych wzrasta, mimo mniejszego zatrudnienia. Jednocześnie niewątpliwy wzrost obciążenia pracą i wymierne efekty w postaci wzrostu dochodów budżetowych nie skutkują wzrostem wynagrodzeń w Krajowej Administracji Skarbowej – przeciwnie, oceniamy, że wdrożenie KAS skutkuje w 2017 roku realnym i nominalnym zmniejszeniem wynagrodzeń pracowników KAS, choćby z uwagi na obniżenie nagród kwartalnych do ustawowego minimum (środki ponad 3% funduszu wynagrodzeń nie są, jak dotychczas, wypłacane w formie nagród, lecz stanowią rezerwę na wypłatę odpraw i odszkodowań związanych z reformą KAS – nie dotyczy to funkcjonariuszy celno-skarbowych, którzy otrzymują nagrody również ze środków pochodzących z oszczędności funduszu wynagrodzeń), czy też oczywiste obniżki wynagrodzeń byłych inspektorów kontroli skarbowej. Póki co, jedynie pracownicy i funkcjonariusze zatrudnieni w Ministerstwie Finansów oraz pracownicy kontrolujący wydatkowanie środków z Unii Europejskiej mają prawo czuć się dowartościowani, gdyż w przeciwieństwie do pracowników Izb Administracji Skarbowej (którzy w 2017 roku przeciętnie otrzymują nagrody miesięczne w wysokości 100-150 złotych brutto...) otrzymują nagrody nawet w wysokości przeciętnej 5000-6000 złotych kwartalnie – co dla pracowników IAS, otrzymujących żenująco niskie nagrody, jest nie do przyjęcia (informacja na temat wysokości nagród w Ministerstwie Finansów świadczy też o wysokich oszczędnościach funduszu wynagrodzeń w resorcie finansów, co wobec bardzo istotnych braków kadrowych w urzędach skarbowych – jest skandaliczne).

           W tych okolicznościach brak dodatkowych środków na wynagrodzenia w KAS odbieramy wręcz jako dyskryminację, a wskazywanie na to, że podwyżki dla innych grup zawodowych wynagradzanych z budżetu (dla nauczycieli będą to kolejne podwyżki w ostatnich latach...) będą możliwe dzięki wytężonej pracy Krajowej Administracji Skarbowej – jako swoiste, chociaż może niezamierzone żarty i naigrywanie się z nas.

           Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy o wydzielenie w budżecie państwa na 2018 rok środków na podwyżki wynagrodzeń i uposażeń w Krajowej Administracji Skarbowej, gdyż bez takich działań nie będzie możliwe uspokojenie nastrojów zatrudnionych tam osób, które coraz częściej domagają się zorganizowania przez związki zawodowe protestu w związku z brakiem podwyżek w KAS.

Odpowiedzi na niniejsze pismo prosimy udzielić drogą elektroniczną.

z up. RKS Tomasz Ludwiński

------===

Ministerstwo

Finansów

 

Warszawa, dnia 20 września 2017 r.

Departament Budżetu, Logistyki i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej

DLK6. 1696083

Pan

Tomasz Ludwiński

Przewodniczący

Rady Krajowej Sekcji Pracowników Skarbowych NSZZ „Solidarność”

W odpowiedzi na pismo NSZZ „Solidarność” z dnia 28 sierpnia 2017 r. dotyczące zabezpieczenia środków na podwyżki w Krajowej Administracji Skarbowej w budżecie na 2018 r. Departament Budżetu, Logistyki i Kadr KAS Ministerstwa Finansów informuje, że w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. nie zostały uwzględnione środki z przeznaczeniem na podwyżki dla żadnej z grup zatrudnienia w jednostkach KAS.

Odnośnie do kwestii środków przeznaczonych w budżecie na wynagrodzenia, należy nadmienić, że w ustawie budżetowej na 2017 r. uwzględniono dodatkowe środki na wynagrodzenia na poziomie 1,3 % dla pracowników/funkcjonariuszy zatrudnionych/pełniących służbę w izbach celnych, izbach administracji skarbowej i urzędach kontroli skarbowej. W związku z realizacją obowiązku wynikającego postanowień art. 170 ustawy z 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 z późn. zm.), polegającego na przedkładaniu nowych propozycji zatrudnienia albo pełnienia służby, w ramach składanych propozycji zatrudnienia, w izbach administracji skarbowej dokonano podwyżek wynagrodzeń pracowników korpusu służby cywilnej do poziomu mnożnika kwoty bazowej 1,61 (odpowiada to wynagrodzeniu zasadniczemu w wysokości 3 016,88 zł), co stanowi kontynuację procesu rozpoczętego w 2016 r. przez izby skarbowe, a polegającego na podwyższania mnożnika kwoty bazowej do poziomu zapewniającego średnie wynagrodzenie nie niższe niż 3 tys. zł. Do sfinansowania tego przedsięwzięcia niezbędne było zaangażowanie tych środków. W 2016 r. w izbach celnych został również zrealizowany proces podwyższenia uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych do kwoty minimalnej 3.048,80 zł oraz wynagrodzenia zasadniczego do kwoty minimalnej 3.000 zł dla członków korpusu służby cywilnej. Podobne założenia zostały zrealizowane w urzędach kontroli skarbowej (łączna kwota podwyżek dla wszystkich jednostek nie mogła być wyższa niż 5,5% w stosunku do planu funduszu wynagrodzeń na 2015 rok wynikającego z ustawy budżetowej). Aktualnie trwają prace związane z pozyskaniem środków z budżetu państwa na sfinansowanie wyrównania wynagrodzeń pracowników, którzy mają znacznie niższe wynagrodzenia niż inni wykonujący zadania o takim samym charakterze i złożoności. Przewiduje się, że nastąpi to jeszcze w tym roku i będzie skutkowało na lata następne.

Natomiast przyznanie nagród z 3%-ego funduszu nagród zgodnie z:

a)    § 5 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5.01.2010 r. w sprawie funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celnej (Dz. U. Nr 8, poz. 54.),

b)   art. 93 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz.1345),

c)    § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.02.2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. Nr 27, poz. 134),

pozostaje w dyspozycji kierownika jednostki - dyrektora izby administracji skarbowej.

Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu, Logistyki i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej

Anna Długosińska

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/


3


        Dodane przez: inspektor | Wyświetleń: 10008  | Drukuj  | Poleć znajomemu
KOMENTARZE (17)

vanitas27-09-2017 (08:50)
 A ta pani Ania odnośnie czytania ze zrozumieniem części pisma dotyczącej nagród to naprawdę jest tak niekumata, czy tylko udaje?
 
malutka6527-09-2017 (08:57)
 Po prostu nie liczą się z nami, ponieważ jak cała reszta nie wyjdziemy na ulice i nie będziemy krzyczeć i się domagać normalnej płacy za ciężką pracę. Może warto coś z tym zrobić, bo inaczej nic się nie zmieni.
 
7qaz27-09-2017 (11:44)
 Pytanie tylko dlaczego nie wyjdziemy na ulicę i nie będziemy krzyczeć?
Inne grupy zawodowe wychodzą, krzyczą i co chcą - dostają, pomimo tego, że np. jak lekarze czy nauczyciele mogą dorabiać w innych pracach i na różne sposoby My natomiast nie możemy protestować, krzyczeć, nie możemy dorabiać (chyba, że ,,na czarno,,). Znaczy się, że mamy być grzeczni, biedni, ale też uprzejmi w pracy i poza nią, bo nasza praca to jest przecież służba. Czasem wydaje mi się, że nawet księża i zakonnice nie muszą być tacy przykładni, jak my skarbowcy
 
grzmil27-09-2017 (15:50)
 Pismo do pani Premier a odpowiada na nie Anna Długosińska. Wcześniej główna księgowa UKS Warszawa. To wyśmienity przykład dobrej zmiany reprezentowanej przez PiS.
 
inspektor27-09-2017 (17:03)
 "Pani Ania" jest bardzo kumata. Przez wiele lat była zaufaną osobą byłego kierownictwa UKS Warszawa. W "dobrej zmianie" awansowała z głównej księgowej w UKS W-wa na obecne stanowisko w MF.
 
dziubas27-09-2017 (18:26)
 Vanitas. Pani Ania odpowiedziała dyplomatycznie i wymijająco, a przez to ominęła kwestię nagród ponad 3%. Jest bardzo kumata i inteligentna. Razem pracowałyśmy. Tak wpływa miejce siedzenia.
 
gyokuro27-09-2017 (21:02)
 Przykre to, że tak się traktuje służby skarbowe.
 
justice30-09-2017 (09:23)
 Pora na pismo do doktorów prawa ze wskazaniem jakie przepisy kpa zostały przez prezesa rady ministrów naruszone w związku z ta skargą.
 
dziubas30-09-2017 (09:44)
 Ma ktoś dostęp do specjalisty w tym zakresie, niech pisze. I do Rzecznika Praw Obywatelskich. Ja niestety nikogo takiego nie znam.
 
achlarwa30-09-2017 (09:56)
 dziubas: "I do Rzecznika Praw Obywatelskich."

A mamy tu jakiś problem pedałów czy innych mniejszości seksualnych? Może UB-ków, lewaków? Ten rzecznik widzi tylko takie problemy...
 
dziubas30-09-2017 (11:00)
 Sądzę, że nie. Są złamane przepisy, wielokrotnie tu przywoływane, kodeksu pracy i problemy nierównego traktowania.
 
damaszek30-09-2017 (11:59)
 Artykuł został zatytułowany "Pani Premier nie chce z nami korespondować", co wskazuję na intencję zawartą w piśmie. Warto zwrócić uwagę na charakter pisma, zawiera ono tylko prośbę, zatem trudno oczekiwać od Premier aby "pochyliła" się nad zawartymi w nim problemami. Może należałoby sformułować go w innej formie, też jako wyraz oczekiwań większości pracowników.
 
spokoluz02-10-2017 (17:17)
 Do achlarwa - pedały to masz u roweru! Rzecznik interweniuje wyłącznie tam gdzie dopatrzy się nieprzestrzegania przepisów obowiązującego prawa - a tak jest w naszym przypadku. Zobaczymy.
 
achlarwa03-10-2017 (07:21)
 Dziubas, spokoluz i inni wyznawcy RPO - proponuję zgłosić do RPO 3 problemy:
1. Poczucia odmiennego traktowania przez pracodawcę z powodu innej orientacji seksualnej.
2. Utraty pracy z powodu przeszłości w SB, a potem dodatkowo obniżenia ubeckiej emerytury.
3. Brak podwyżek wynagrodzeń.

A potem poczekać na to, którymi sprawami RPO się zajmie, w jakiej kolejności i z jaką intensywnością.

Spokoluz:
https://sjp.pwn.pl/slowniki/pedał.html
https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/pedal;13334.html
 
dziubas03-10-2017 (07:41)
 Przesadziłeś/aś. Nie jestem niczyim wyznawcą. Poza tym, proszę czytaj teksty ze zrozumieniem. Nie było mowy o braku podwyżek a o nierównym traktowaniu pod względem wynagradzania itd.
 
achlarwa03-10-2017 (08:15)
 dziubas - nie ma sprawy:
4. Nierówne traktowanie pod względem wynagradzania.

Jeżeli sugerujesz pisanie do RPO - musisz wierzyć w jego moc sprawczą. Inaczej takie pisanie byłoby bezsensowne.
 
dziubas03-10-2017 (10:38)
 Nie rozumiem o co Ci chodzi? Masz inne pomysły? Proszę, realizuj. Najlepiej skupić się na krytyce innych. Bardzo kreatywne 😊
 

Dodaj komentarz

Tylko zalogowani użytkowicy mogą dodawać komentarze.

KRAJOWA SEKCJA PRACOWNIKÓW SKARBOWYCH NSZZ „Solidarność
26-600 Radom ul.Traugutta 52

DANE KONTAKTOWE