LOGO GŁÓWNE - www.skarbowcy.pl
Wiedza nie ma właściciela             
Louis Pasteur
 

MENU GŁÓWNE

LOGOWANIE

POPULARNE ARTYKUŁY

ARCHIWALNE ARTYKUŁY

ARTYKUŁY


Interpetacja Porozumienia z 1 marca 2017 roku

Z uwagi na wątpliwości dotyczące Porozumienia, Zespoł wystąpił do stron o interpetacje kluczowych zagadnień. Poniżej treść odpowiedzi NSZZ "S".

 

=======================================

Zespół do monitorowania realizacji Porozumienia

z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie zabezpieczenia

praw i interesów pracowników oraz funkcjonariuszy

oraz zabezpieczenia realizacji zadań organów państwa

w związku z wdrażaniem Krajowej Administracji Skarbowej

 

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 maja 2017 r. dotyczące wątpliwości dotyczących wykładni porozumienia z dnia 1 marca 2017 r. wskazuje się jak poniżej:

 

Zgodnie z § 3 ust. 1 zdanie drugie porozumienia, zadaniem postawionym przed Zespołem jest ocena wywiązywania się z przez pracodawców ze zobowiązań określonym porozumieniem. Tym samym nieuprawniony jest wniosek o bezprzedmiotowości prowadzenia przez Zespół postępowania w stosunku do osób, którym nie zaproponowano dalszego zatrudnienia (służby) lub które taką propozycję odrzuciły. Stwierdzenie ewentualnych naruszeń postanowień porozumienia przez kierowników jednostek organizacyjnych KAS jest istotne nie tylko dla realizacji rekomendacji Zespołu, ale także dla stwierdzenia czy zadania postawione przed kierownikami jednostek organizacyjnych KAS zostały przez nich wykonane w sposób w pełni prawidłowy.

Zgodnie z § 4 ust. 1 porozumienia podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest jedynie zakładowa lub międzyzakładowa organizacja Związku Zawodowego, będącego stroną porozumienia z dnia 1 marca 2017 r., a więc NSZZ „Solidarność”. Porozumienie nie przyznaje prawa złożenia wniosku żadnemu innemu podmiotowi, w szczególności nie przyznaje takiego uprawnienia indywidualnym pracownikom, związkom zawodowym lub jednostkom organizacyjnym związków zawodowych innych niż wskazanych w porozumieniu (będących jego stroną). Fakt, iż rozpatrzenie sprawy przez Zespół powinno być poprzedzone uzyskaniem zgody pracownika (funkcjonariusza), którego wniosek dotyczy, na skierowanie sprawy do Zespołu oraz na wgląd w akta osobowe pracownika (funkcjonariusza) nie oznacza przyznania pracownikowi (funkcjonariuszowi) prawa do skierowania wniosku do Zespołu. Dane zawarte we wniosku, aktach osobowych pracownika (funkcjonariusza) oraz stanowisku przedstawionym przez właściwego kierownika jednostki organizacyjnej KAS podlegają ochronie prawnej i bez zgody pracownika (funkcjonariusza) nie mogą być przekazane Zespołowi. Wyżej wymienione zgody są zatem niezbędne w celu umożliwienia Zespołowi pracy i umożliwienia mu rozpatrzenia wniosku.

 

Zgodnie z § 1 ust. 2 i 3 porozumienia przy rozpatrywaniu prawidłowości ukształtowania propozycji nowego wynagrodzenia (uposażenia) należy uwzględniać wysokość wynagrodzenia (uposażenia) pracownika (funkcjonariusza) przysługującego mu w czasie bezpośrednio poprzedzającym dzień złożenia mu propozycji nowych warunków wynagrodzenia (uposażenia). Tym samym w przypadku, gdy stanowisko pracownika (funkcjonariusza) nie ulega zmianie, co do zasady, wynagrodzenie (uposażenie) pracownika (funkcjonariusza) powinno pozostać na niezmienionym poziomie, chyba że zachodzą przesłanki określone w § 1 ust. 3 porozumienia (wysokość wynagrodzenia w sposób nieuzasadniony jest wyższa niż innych pracowników lub funkcjonariuszy wykonujących swoje obowiązki na takich samych – dotychczasowych – stanowiskach). Gdyby podlegające ocenie Zespołu wynagrodzenie (uposażenie), jakie zostało zaproponowane pracownikowi (funkcjonariuszowi) miałoby się odnosić do nowej wysokości wynagrodzenia (uposażenia) proponowanego pracownikom (funkcjonariuszom), którym nie zmieniono dotychczasowego stanowiska, to gwarancje utrzymania dotychczasowego wynagrodzenia, określone w § 1 ust. 2 porozumienia, byłyby iluzoryczne.

 

Przewodniczący Rady Sekretariatu Służb Publicznych

Jerzy Wielgus


        Dodane przez: inspektor | Wyświetleń: 19111  | Drukuj  | Poleć znajomemu
KOMENTARZE (7)

makaroniasz30-06-2017 (21:34)
 Nic z tego nie rozumiem, może ktoś mi wyjaśnić, o co chodzi w tej interpretacji?
 
inspektor01-07-2017 (08:04)
 Członkowie Zespołu zadali pytania stronom porozumienia:
1) Czy Zespół ma rozpatrywać wyłącznie odwołania od propozycji czy także brak propozycji?
2) Czy Zespół ma rozpatrywać wszystkie wnioski bez względu na procedurę składania (np. z pominięciem NSZZ "S")?
3) Odniesienie do jakiego wynagrodzenia na danym stanowisku ma być - czy przed zmianami, czy po zmianach?

Stanowisko NSZZ "S" w tekście.
 
supersaper01-07-2017 (12:44)
 Czyli krótko mówiąc odmowa niektórych IAS zajęcia się merytorycznie sprawą i przekazania odwołania do Zespołu w Wawie to kolejna samowola i pewnie próba ukrycia wielu "dziwnych" decyzji.
 
fred03-07-2017 (18:53)
 W przypadku złożenia wniosku bezpośrednio do DIAS już nic nie da się zrobić? A może ponowić wniosek za pośrednictwem NSZZ "S"?
 
iork8303-07-2017 (22:23)
 Zgodnie z par. 4 ust. 3 Porozumienia z dnia 1 marca 2017 r. "przedstawienie sprawy Zespołowi następuje za pośrednictwem kierownika jednostki organizacyjnej KAS, którego pracownika lub funkcjonariusza dotyczy wniosek. Wniosek - jeżeli nie zostanie uwzględniony przez kierownika jednostki organizacyjnej KAS we własnym zakresie - kierownik przekazuje Zespołowi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych. Kierownik jednostki organizacyjnej KAS wraz z wnioskiem przekazuje Zespołowi swoje pisemne stanowisko w przedmiocie wniosku wraz z jego uzasadnieniem"

Mój wniosek złożony (zgodny z wzorem) do DIAS za pośrednictwem ZZ (wraz z pełnomocnictwami):
- został przesłany przez DIAS do Zespołu po 10 dniach roboczych od dnia złożenia do DIAS (przekroczono 5-dniowy termin)
- został przesłany do wiadomości do NUS
- ZZ pomimo udzielonego pełnomocnictwa nie zostały poinformowane o przesłaniu go do Komisji
- pisemne stanowisko wraz z uzasadnieniem DIAS to tylko 1 zdanie tzn., że propozycja jest zgodna z par. 1 Porozumienia.
 
supersaper04-07-2017 (07:01)
 Niestety niepełne (bez konkretów) stanowiska DIAS (to norma).
 
loczek04-07-2017 (12:26)
 Czy kogoś już przywrócili z tych co się odwołali od braku propozycji pracy?
 
sprocket04-07-2017 (19:44)
 U nas większość funków i pozostałych pracowników składało wnioski zgodne ze wzorem bezpośrednio do DIAS-a a potwierdzoną kopię składali do wiadomości do związku. Tylko część złożyła do zz, które przekazały do DIAS. O sposobie załatwienia tych pierwszych czy tych drugich nikt nie wie. Ale są równi i równiejsi tzn, są osoby, które pracują na tych samych stanowiskach co przed 31 maja, pomimo otrzymania propozycji w innej jednostce i innym stanowisku. I to jest ciekawe.

Uważam, że nie ma możliwości prawnej przywrócić osoby, która nie otrzymała propozycji. chyba, że w drodze naboru. W porozumieniu nie ma czasu na złożenie odwołania od złożenia czyli myślę że i w sierpniu można wniosek złożyć. Z interpretacji powyższej wynika jednoznacznie, że tylko lokalne zz będące stroną porozumienia mogą złożyć wniosek do DIAS. I o ile osoby, które złożyły bezpośrednio do DIAS wnioski są nieważne to myślę, że bez problemów ów wniosek mogą złożyć jeszcze raz przez zz. Tylko czy zz ma obowiązek przesłać taki wniosek do DIAS? Jeżeli ktoś nie jest ich członkiem.
Pozdrawiam
 
kostek126-07-2017 (10:13)
 Pismem nr RS6.054.11.2017 z dnia 25 maja 2017 r. Minister Finansów i Rozwoju poinformował Pana Marszałka Sejmu MARKA Kuchcińskiego,że dyrektorzy IAS odpowiadają za realizacje polityki kadrowej i ja wykonują zaś propozycje pracy muszą opierać się na przepisach prawa oraz być transparentne i sprawiedliwe dla wszystkich pracowników i funkcjonariuszy. Poinformował również ,że jest niedopuszczalne aby przy propozycji pracy bądź służby poza dobrem KAS UWZGLĘDNIANE ZOSTAŁY INNE KRYTERIA POZAUSTAWOWE. A jak się stało - z dniem 31.05.2017 r. to jest konkretnego zdarzenia zgodnie z judykaturą kto nie otrzymał propozycji umowy wygasają z tym dniem a zapis w ustawie jest ,że te umowy wygasną - Kodeks Pracy, Ustawa o służbie cywilnej określa jednoznacznie z tym dniem wygasa a nie wygaśnie w terminie późniejszym . Zatem jeżeli osoby dalej pracują i świadczą pracę u tego samego pracodawcy to te stosunki pracy nie wygasły z chwilą zdarzenia czyli z dniem 31.05.2017 r.
 

Dodaj komentarz

Tylko zalogowani użytkowicy mogą dodawać komentarze.

KRAJOWA SEKCJA PRACOWNIKÓW SKARBOWYCH NSZZ „Solidarność
26-600 Radom ul.Traugutta 52

DANE KONTAKTOWE