LOGO GŁÓWNE - www.skarbowcy.pl
Nigdy nie mów ludziom, co mają robić, a zaskoczą cię pomysłowością            
Generał George S. Patton
 

MENU GŁÓWNE

LOGOWANIE

POPULARNE ARTYKUŁY

ARCHIWALNE ARTYKUŁY

ARTYKUŁY


Zespół monitorujący (aktualizacja - dane adresowe)

Informacja dla pracowników / funkcjonariuszy składających odwołanie od otrzymanych / nie otrzymanych propozycji pracy lub służby:


 

1. Odwołanie od otrzymanej propozycji pracy / służby lub jej braku należy złożyć za pośrednictwem właściwej miejscowo Zakładowej / Międzyzakładowej Organizacji NSZZ Solidarność. W przypadku braku takiej organizacji w IAS wniosek powinien zostać przekazany do Dyrektora IAS za pośrednictwem właściwego miejscowo Zarządu Regionu NSZZ „S”.

2. Pracownik / funkcjonariusz przekazujący sprawę do zespołu winien zadeklarować zgodę na wgląd w jego akta i przedstawione dokumenty organizacji wskazanej w pkt. 1 członkom Zespołu.

3. Organizacja NSZZ Solidarność, do której wpłynęło odwołanie przekazuje je do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.

4. W przypadku niezałatwienia odwołania w zakresie wskazanym we wniosku Dyrektor Izby Administracji Skarbowej przekaże odwołanie wraz z aktami osobowymi pracownika / funkcjonariusza do Zespołu do spraw monitorowania realizacji Porozumienia z 1 marca 2017 w sprawie zabezpieczenia praw i interesów pracowników oraz funkcjonariuszy oraz zabezpieczenia realizacji zadań organów państwa w związku z wdrażaniem Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Załącznik (wzory do wykorzystania):

-        Wniosek o ponowne rozpatrzenie propozycji pracy/służby i upoważnienie

 

Adresy, pod które można kierować odwołania (wg województw):

 

Lp.

 

Województwo

 

Adres NSZZ "Solidarność" do składania odwołań (zastrzeżeń)

 

Adres Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność"

 

1

dolnośląskie

NSZZ „S” przy Delegaturze DUCS
58-306 WAŁBRZYCH

ul. Ogrodowa 15

lub

 

Komisja Zakładowa NSZZ „S”
56- 400 OLEŚNICA

ul. Lwowska 34-38


 

2

kujawsko-pomorskie

Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność"
przy Izbie Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
85-950 BYDGOSZCZ
ul. Fordońska 77
p.Iwona Huzar


 

3

lubelskie

Organizacja Zakładowa NSZZ „S” Pracowników IAS w Lublinie 

20-883 LUBLIN 

ul. Tadeusza Szeligowskiego 24

 

4

lubuskie

NSZZ "S" w IAS w Zielonej Górze i US w Gorzowie Wlkp.

66-400 GORZÓW WLKP.

ul. Jagiellończyka 10

 

lub

 

Komisja Zakładowa NSZZ "S" w UCS w Gorzowie Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

ul. Kazimierza Wielkiego 65


 

5

łódzkie

Organizacja Zakładowa NSZZ „S” Pracowników IAS w Łodzi

92-312 ŁÓDŹ

ul. Papiernicza 7

lub

 

Komisja Zakładowa NSZZ "S" w UKS w Łodzi

z/s w Piotrkowie Trybunalskim

97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

ul. Wronia 65

 

6

małopolskie

Organizacja NSZZ "S" w Małopolskim UCS
30-016 KRAKÓW

Łokietka 20 p.113


 

7

mazowieckie

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „S”
Pracowników Skarbowych Woj. Mazowieckiego
26-600 RADOM

ul. Struga 26/28
lok. 601
p.Tomasz Ludwiński


 

8

opolskie

Organizacja zakładowa NSZZ SOLIDARNOŚĆ

przy Izbie Administracji Skarbowej

w Opolu z siedzibą w Prudniku   

48-200 PRUDNIK

ul. Kopernika 1a

p. Grzegorz Jędrzej


 

9

podkarpackie

Organizacja Zakładowa NSZZ "S"
Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie
35-959 RZESZÓW

ul. Geodetów 1


 

10

podlaskie

Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność"

przy Izbie Administracji Skarbowej

w Białymstoku

15-950 BIAŁYSTOK

ul. Słonimska 1

p. Wojciech Bagiński


 

11

pomorskie

Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność"

w Izbie Administracji Skarbowej w Gdańsku

80-749 GDAŃSK

ul. Żytnia 4/6

 

12

śląskie

Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "S" Pracowników Administracji Podatkowej województwa śląskiego
40-286 KATOWICE

ul. Floriana 7


 

13

świętokrzyskie

 

Region Świętokrzyski

NSZZ "Solidarność"

ul. Planty 16a

25-502 Kielce


14

warmińsko-mazurskie

Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność"
przy Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie
82-300 ELBLĄG
ul. Mickiewicza 43
p. Janina Nejdrowska
p. Tomasz Rudomina


 

15

wielkopolskie

Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność"
przy Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu
ul. Chłapowskiego 17/18
60-965 POZNAŃ
p. Danuta Lehmann


 

16

zachodniopomorskie

NSZZ "S" Pracowników Skarbowych
Woj. Zachodniopomorskiego przy IAS w Szczecinie
73-110 STARGARD

ul. Towarowa 15


 

 

 


 

Porozumienie
w sprawie zabezpieczenia praw i interesów pracowników oraz funkcjonariuszy oraz zabezpieczenia realizacji zadań organów państwa w związku z wdrażaniem Krajowej Administracji Skarbowej

zawarte w Gdańsku w dniu 1 marca 2017 r. pomiędzy:

Marianem Banasiem Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów,

a

NSZZ „Solidarnosc" z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Wały Piastowskie 24, 80 - 855 Gdańsk
reprezentowanym przez:
1) Piotra Dudę Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność";
2) Tomasza Ludwińskiego Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pracowników Skarbowych NSZZ „Solidarność"
zwanym dalej Związkiem Zawodowym

zwanymi dalej Stronami

o następującej treści:

[Preambuła]

W związku z reformą administracji skarbowej nadzorowanej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zwanego dalej „Szefem KAS", wprowadzoną ustawami z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawą Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, w trosce o należyte zabezpieczenie praw i interesów pracowników i funkcjonariuszy konsolidowanej administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej oraz w celu zapewnienia racjonalnego, funkcjonalnego i możliwe bezkonfliktowego wprowadzenia w życie reformy uwzględniając konieczność zabezpieczenia realizacji zadań organów państwa, Strony postanowiły zawrzeć niniejsze Porozumienie.

 

§ 1

1. Strony przyjmują, że wynagrodzenie zasadnicze członków korpusu służby cywilnej, zwanych dalej „pracownikami" i uposażenie funkcjonariuszy w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych, urzędach celno-skarbowych i Krajowej Informacji Skarbowej, zwanych dalej „jednostkami organizacyjnymi KAS", w roku 2017 nie będzie niższe niż 3000 złotych brutto (słownie: trzy tysiące).

2. Szef KAS zaleci kierownikom nadzorowanych jednostek organizacyjnych KAS zatrudniających pracowników i funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 1, aby warunki wynagrodzenia lub uposażenia przedstawiane odpowiednio pracownikom i funkcjonariuszom, nie później niż do dnia 31 maja 2017 roku, przewidywały, ze ich wynagrodzenia będą miały wysokość nie niższą niż otrzymywana dotychczas, w ramach przyznanych tym jednostkom budżetów na wynagrodzenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.

3. W przypadku pracownika lub funkcjonariusza, którego wysokość wynagrodzenia lub uposażenia jest w sposób nieuzasadniony znacznie wyższa od wynagrodzeń lub uposażeń pracowników albo funkcjonariuszy zatrudnionych lub pełniących służbę na takich samych stanowiskach, warunki wynagrodzenia, przedstawione mu nie później niż do dnia 31 maja 2017 roku, mogą przewidywać wysokość wynagrodzenia lub uposażenia na poziomie niższym niż dotychczasowe.

4. Szef KAS dołoży starań w celu zagwarantowania w 2017 roku i kolejnych latach środków finansowych niezbędnych dla realizacji zobowiązania określonego w ust. 1 i 2.

 

§ 2

1. Szef KAS dołoży starań, aby pracownikom i funkcjonariuszom mu podległym, w wyniku wejścia w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, zostało zaproponowane dalsze zatrudnienie lub dalsze pełnienie służby, chyba że spełnione zostaną przestanki określone w art. 144 ust. 1 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, art. 2 pkt 2b ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne albo osoby te pobierają świadczenia emerytalne lub nabyły uprawnienia do tych świadczeń.

2. Podejmując decyzję o zaproponowaniu pracownikowi lub funkcjonariuszowi zatrudnienia lub dalszego pełnienia służby oraz określając warunki, jakie zostaną zaproponowane pracownikowi lub funkcjonariuszowi uwzględnia się, w szczególności zakres powierzonych zadań, przebieg dotychczasowego zatrudnienia lub pełnienia służby, kwalifikacje zawodowe pracownika lub funkcjonariusza, doświadczenie zawodowe pracownika lub funkcjonariusza i miejsce dotychczasowego zamieszkania, z zastrzeżeniem uprawnienia wynikającego z art. 169 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. W miarę możliwości kierownik jednostki organizacyjnej KAS uwzględni także osobiste preferencje pracownika lub funkcjonariusza.

 

§ 3

1. Szef KAS powoła, w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszego Porozumienia, w porozumieniu ze Związkiem Zawodowym, będącym Stroną Porozumienia Zespół do monitorowania realizacji niniejszego Porozumienia, zwany dalej „Zespołem". Zadaniem Zespołu jest, w szczególności rozpatrywanie wniosków dotyczących przypadków, gdy pracodawcy zatrudniający pracowników lub funkcjonariuszy objętych niniejszym Porozumieniem nie wywiązują się z zobowiązań określonych w niniejszym Porozumieniu.

2. Zespół składa się z 4 członków, po dwóch przedstawicieli każdej ze Stron Porozumienia.

3. Zespół wybiera Przewodniczącego, który kieruje pracami Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz wobec kierowników jednostek organizacyjnych KAS.

 

§ 4

1. Każda zakładowa lub międzyzakładowa organizacja Związku Zawodowego, będącego Stroną Porozumienia, jest uprawniona do przedstawienia Zespołowi przypadku niewywiązywania się z zobowiązania określonego w niniejszym Porozumieniu.

2. Przedstawienie sprawy Zespołowi wymaga akceptacji zainteresowanego pracownika lub funkcjonariusza, w tym jego zgody na wgląd w akta osobowe związane z dotychczasowym stosunkiem pracy lub służby.

3. Przedstawienie sprawy Zespołowi następuje za pośrednictwem kierownika jednostki organizacyjnej KAS, którego pracownika lub funkcjonariusza dotyczy wniosek. Wniosek - jeżeli nie zostanie uwzględniony przez kierownika jednostki organizacyjnej KAS we własnym zakresie - kierownik przekazuje Zespołowi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych. Kierownik jednostki organizacyjnej KAS wraz z wnioskiem przekazuje Zespołowi swoje pisemne stanowisko w przedmiocie wniosku wraz z jego uzasadnieniem.

4. Pozytywna opinia Zespołu jest rekomendacją dla pracodawcy do zmiany warunków zatrudnienia lub służby określonych w propozycji złożonej pracownikowi lub funkcjonariuszowi.

5. Zespół może wystąpić o przedstawienie mu akt pracowniczych zainteresowanego pracownika lub funkcjonariusza.

6. Zespół rozpoznaje zgłoszone wnioski w terminie 14 dni roboczych od dnia ich wpływu do Zespołu. Przewodniczący Zespołu, niezwłocznie po wpłynięciu wniosku, przesyła skan wniosku wraz ze stanowiskiem kierownika jednostki organizacyjnej KAS na adres poczty elektronicznej członków Zespołu. Realizowana transmisja danych musi spełniać wymogi ustawy o ochronie danych osobowych.

7. Zespół, w przypadku jednomyślnego stwierdzenia, że w danym przypadku doszło do niewywiązania się ze zobowiązania określonego w niniejszym Porozumieniu, niezwłocznie informuje Strony Porozumienia.

8. Członkowie Zespołu otrzymają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

 

§ 5

1. Zespół jest obsługiwany przez sekretarza wskazanego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

2. Sekretarz Zespołu kieruje obsługą organizacyjno-techniczną Zespołu.

3. Obsługę organizacyjno-techniczną, w tym wydatki związane z pracą Zespołu, odpowiednie pomieszczenia i wyposażenie, zapewniają wskazane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej jednostki organizacyjna KAS.

4. Do wydatków związanych z działaniem Zespołu zalicza się koszty zakwaterowania i przejazdu jego członków na posiedzenia Zespołu, jeżeli miejscem ich zamieszkania nie jest Warszawa. Delegacje akceptuje sekretarz.

5. Sekretarz Zespołu nie jest jego członkiem.

 

§ 6

1. Każda ze Stron Porozumienia zobowiązuje się do wykorzystania wszelkich własnych kompetencji i uprawnień w celu zagwarantowania faktycznej realizacji niniejszego Porozumienia oraz poszczególnych jego postanowień.

2. Szef KAS poleci kierownikom nadzorowanych jednostek organizacyjnych KAS zatrudniających pracowników i funkcjonariuszy objętych niniejszym Porozumieniem stosowanie niniejszego Porozumienia.

3. Strony zgodnie oświadczają i zobowiązują się do współdziałania w celu realizacji niniejszego Porozumienia.

 

§ 7

1. Zespół zakończy prace do dnia 30 września 2017 r.

2. Porozumienie wygasa z dniem 1 października 2017 r.

 

§ 8

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 9

Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej.

 

§ 10

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

 

 


 

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  NR  35

S Z E F A  K R A J O W E J  A D M I N I S T R A C J I  S K A R B O W E J

z dnia 12 marca 2017 r.

 

w sprawie powołania Zespołu do monitorowania realizacji Porozumienia z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zabezpieczenia praw i interesów pracowników oraz funkcjonariuszy oraz zabezpieczenia realizacji zadań organów państwa w związku z wdrażaniem Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 88, 244 i 379) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Powołuje się Zespół do monitorowania realizacji Porozumienia z dnia 1 marca 2017 r. zawartego pomiędzy Marianem Banasiem, Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów a NSZZ „Solidarność" z siedzibą w Gdańsku, reprezentowanym przez: Piotra Dudę Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność" i Tomasza Ludwińskiego Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pracowników Skarbowych NSZZ „Solidarność", w sprawie zabezpieczenia praw i interesów pracowników oraz funkcjonariuszy oraz zabezpieczenia realizacji zadań organów państwa w związku z wdrażaniem Krajowej Administracji Skarbowej, zwany dalej „Zespołem".

 

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Pan Dominik Lach - NSZZ „Solidarność";

2) Pan Tomasz Gajos - NSZZ „Solidarność";

3) Pan Dariusz Hys - Zastępca Dyrektora w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie;

4) Pani Maria Rutka - Izba Administracji Skarbowej w Warszawie.

2. Sekretarzem Zespołu jest Pan Dominik Brodziak - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo.

 

§ 3. Zespół realizuje zadania, o których mowa w § 3 ust. 1 Porozumienia.

 

§ 4. Przewodniczący przedstawia Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej miesięczne raporty o pracach Zespołu.

 

§ 5. Z posiedzeń Zespołu są sporządzane protokoły, które po podpisaniu przez Przewodniczącego są przekazywane pozostałym Członkom Zespołu.

 

§ 6. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Izba Administracji Skarbowej w Warszawie.

 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

UZASADNIENIE

Wydanie niniejszego zarządzenia wynika potrzeby dbałości o należyte zabezpieczenie praw i interesów pracowników i funkcjonariuszy konsolidowanej administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej.

Zespół będzie realizował zadania wynikające z Porozumienia z dnia 1 marca 2017 r. zawartego pomiędzy Marianem Banasiem Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów a NSZZ „Solidarność" z siedzibą w Gdańsku, reprezentowanym przez: Piotra Dudę Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność" i Tomasza Ludwińskiego Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pracowników Skarbowych NSZZ „Solidarność", w sprawie zabezpieczenia praw i interesów pracowników oraz funkcjonariuszy oraz zabezpieczenia realizacji zadań organów państwa w związku z wdrażaniem Krajowej Administracji Skarbowej.

Przewiduje się, że zarządzenie wejdzie w życie z dniem jego podpisania.


        Dodane przez: radny | Wyświetleń: 105262  | Drukuj  | Poleć znajomemu
KOMENTARZE (99)

adamdworcow19-05-2017 (11:14)
 Super! Nareszcie. Podziękowania.
 
evita3319-05-2017 (12:14)
 Bardzo dziękujemy
 
robak19-05-2017 (15:27)
 Wreszcie , w naszym US ok. 50-60% załogi pisze
 
sejf20-05-2017 (19:39)
 Nie chwal dnia przed zachodem słońca.
 
robak20-05-2017 (23:35)
 Sejf
ja w przeciwieństwie do ciebie wierzę w ludzi, wierzę w NUS, DIS (są to ludzie z doświadczeniem, wiedzą, studiami prawniczymi, aplikacjami itd.)- chyba ich to samych przerosło. Coś z góry narzucili, i stało się. Ale jak nie zobaczą to nie będą wierzyć i nie zaczną współpracować z szarakami. Ja mam dość słuchania z każdej strony że jest tak źle, jeszcze lubię swoją pracę i chcę spokojnie pracować, za godne pieniądze. Więc przynajmniej te osoby jęczące będą jednym słowem skwitowane - trzeba było złożyć a nie narzekać i nadawać wszystkim i przełożonym jak im to jest źle. Każdy z nas wie o tym że jeżeli nic się nie zmieni, kwota bazowa bądź wskaźniki, bądź premie nie pójdą do góry, przy takiej odpowiedzialności, ilości obowiązków, zmianie systemów informatycznych, braku szkoleń, itd. to każda praca na rynku będzie rodziła w myślach korzyść.

A ty składasz?
 
gyokuro21-05-2017 (05:48)
 @robak - "(...)wierzę w ludzi, wierzę w NUS, DIS (są to ludzie z doświadczeniem(...)"

Ja nie wierzę. Niestety, nie każdy DIS ma doświadczenie w pracy w służbach skarbowych na niższych stanowiskach niż dyrektor, niektórzy należą do tych, co to z zawodu są dyrektorami, a nie znają pracy, jaką wykonują ich podwładni, a w zasadzie to los podwładnych im zwisa, aby tylko oni mogli wykazać się przez MF, ile to zaoszczędzili na wynagrodzeniach pracowników.
NUS to inna bajka, oni raczej są z tych, co sami też byli kiedyś pracownikami, więc wiedzą, czym zajmują się podwładni.
 
robak21-05-2017 (08:41)
 To tym bardziej takie wnioski są zasadne - siłą administracji zawsze był człowiek, z doświadczeniem to jest ich narzędzie pracy.
Pokażcie mi fabrykę bez maszyn, tylko z instrukcją jak to wykonać i z zarządem.
Dyrektorem się bywa - człowiekiem się jest.
Jeżeli chcą ilość pracowników ograniczyć to niech zaproponują sensowne odszkodowanie, jak było w wielu innych zakładach pracy.

 
inspektor21-05-2017 (13:08)
 Właśnie: "siłą administracji zawsze był człowiek". Z naciskiem na "był" - oczywiście w KAS.
 
jola90021-05-2017 (13:26)
 Czy wniosek o ponowne rozpatrzenie propozycji pracy należy złożyć po jej przyjęciu? Czy ktoś się orientuje w tym temacie?
 
inspektor21-05-2017 (14:04)
 Według mnie nie ma znaczenia, ale jak potem jednak nie przyjmiesz, to jest inny stan sprawy i wydaje mi się, że wtedy wniosek staje się bezprzedmiotowy (Twój wybór - nie przyjmujesz - rozwiązanie stosunku pracy).
 
jola90021-05-2017 (14:10)
 Czyli należy przyjąć i wtedy pisać o ponowne rozpatrzenie?
 
nadir21-05-2017 (14:23)
 Jeśli nie przyjmiesz, a upłynie termin 14 dni od otrzymania propozycji, to będzie "po ptakach"...

 
jola90021-05-2017 (14:31)
 Czyli przyjmując propozycję a następnie składając wniosek o ponowne rozpatrzenie nic się nie traci tak naprawdę.
 
kotus123422-05-2017 (14:47)
 A w przypadku braku propozycji jaki jest termin na złożenie wniosku?
 
1sarenka22-05-2017 (18:28)
 Czy jest określony termin na wniesienie takiego odwołania?
 
nadir22-05-2017 (21:55)
 Ponieważ brak reakcji, więc napiszę jak ja to widzę.
Być może ktoś mnie poprawi. Albo uzupełni.


kotus1234
22-05-2017 (14:47)
A w przypadku braku propozycji jaki jest termin na złożenie wniosku?

Wniosek nie jest zażaleniem ani skargą na brak propozycji, tylko o ponowne rozpoznanie przedstawionej propozycji pracy/służby. Ustawa wprowadzająca KAS nie przewiduje zażalenia czy skargi. Punktem zaczepienia jest jedynie Porozumienie z 1 marca 2017 pomiędzy Szefem KAS a NSZZ „Solidarność”. Więc w przypadku braku propozycji chyba nie ma on racji bytu.


1sarenka
22-05-2017 (18:28)
Czy jest określony termin na wniesienie takiego odwołania?

Termin do wniesienia odwołania musiałby wynikać z przepisów prawa, a podstawą wniosku nie jest ustawa wprowadzająca KAS, tylko Porozumienie. A ono nie reguluje kwestii odwołań.
 
shoto22-05-2017 (22:51)
 Prędzej podciągnąłbym pod dyskryminację i nierówne traktowanie. Skoro wchodzimy do jednej struktury, a celnicy lub byli celnicy mają zachowane uposażenie, niewspółmierne do innych w KAS, to jest to dyskryminacja pracowników skarbowości. Podwyższenie młodym ich wcześniejszych głodowych i zenujących wynagrodzeń nie jest wytłumaczeniem. Jeżeli ma się te same obowiązki, co kiedyś lub większe to jak wyglądało wartościowanie stanowiska (raczej wogóle nie było), którego wynikiem jest obniżka wynagrodzenia. Ludzi tak pięknie zmotywowano, że szok ! Na razie są zawoalowane groźby i straszenie. Ludzie to przetrzymają, ale gratuluję zmotywowania premiami wielkością poniżej kasjera w biedronce. Na dzień dzisiejszy połowa osób cofnie się z zarobkami rocznymi parę lat wstecz. Dobra zmiana, damy radę
 
robunio7324-05-2017 (10:51)
 Shoto "Prędzej podciągnąłbym pod dyskryminację i nierówne traktowanie. Skoro wchodzimy do jednej struktury, a celnicy lub byli celnicy mają zachowane uposażenie, niewspółmierne do innych w KAS, to jest to dyskryminacja pracowników skarbowości."
W pełni się z Tobą zgadzam. Pozostaje kwestia, co my skarbowcy z tym możemy zrobić, aby poprawić naszą sytuację zarobkową. ZZ powinny teraz mocno naciskać.
 
malutka6524-05-2017 (10:57)
 Może ktoś wrzuci jakiś wzór pisma, argumenty. Ktoś już ma gotowe takie pismo?
 
wodnik1524-05-2017 (11:21)
 Wrzucajcie jeśli coś macie. Może to skłoni tych którzy są mniej zdecydowani do napisania takiego wniosku.
 
katryna24-05-2017 (16:41)
 Można jeszcze prosić o adresy e-mail?
 
sejf24-05-2017 (19:37)
 Wniosek jest do pobrania, jako załącznik na początku tekstu powyższego artykułu. Ja pobrałem i już dostarczyłem do Regionu NSZZ Solidarność, tam oczywiście nikt nic nie wie.
Więc wszystkie materiały z tej strony im wydrukowałem, bo jak sam nie dopilnujesz to? A co dalej ? Chcę być optymistą jak "robaczek" wypowiedź wyżej cyt.: "Wierzę w ludzi".
Krótko opisałam ostatni rok pracy i jakiej propozycji oczekuję.
 
balek24-05-2017 (19:56)
 "Wreszcie, w naszym US ok. 50-60% załogi pisze"

Super, pogratulować. Jak 30 tysięcy skarbowców napisze "odwołania", to związki i DIASY utoną w stertach papieru!!! Naprawdę powodzenia życzę. To chyba powinna być procedura dla tych pojedynczych pracowników z poszczególnych US, którzy niesłusznie w ogóle propozycji nie otrzymali?
 
vatwomen25-05-2017 (07:42)
 sejf- Dlaczego złożyłeś wniosek do Regionu NSZZ Solidarność, skoro we wniosku jest wskazanie, że składa się za pośrednictwem Dyrektora IAS.
 
sz0gun25-05-2017 (09:38)
 @vatowomen ty tak na poważnie czy jaja sobie robisz?
 
sejf25-05-2017 (09:49)
 Do vatwomen
Uważam, że do Dyrektora IAS jeżeli nie jesteś związkowcem, a jeżeli jesteś - to przez Region
 
kamyczek25-05-2017 (09:58)
 Czy ktoś mi powie do kiedy można takie wnioski o ponowne przeanalizowanie propozycji wystosować.
Mam wrażenie, że skoro powołana komisja będzie działać do 30.09.2017 r. to nie trzeba tego robić tak na wariata. No ale może się mylę.
 
vatwomen25-05-2017 (11:52)
 do sejf.
Nie jestem związkowcem i zamierzam złożyć takie sam pismo zarówno do DIAS jak i do Zarządu Regionu; nie wiem czy dobrze robię, ale musze działać.
 
wodnik1525-05-2017 (12:56)
 Można prosić osoby, które napisały ten wniosek o wrzucenie na stronę jego argumentacji?
 
justice25-05-2017 (17:18)
 Może dodać co się robi w tym także czynności , których w zakresie czynności jako inne zlecone przez NUS, DIAS jestem ciekaw reakcji Komisji Krajowej.
 
1sarenka25-05-2017 (17:54)
 Do vatwomen
W art.
Komunikat - odwołania - Mazowsze
Znajdziesz odpowiedź na pytanie do kogo składać odwołanie.
 
sejf25-05-2017 (22:51)
 Do vatwomen. złożyłem do Regionu, ale dzisiaj się okazało, że należy złożyć do Zakładowej Solidarności, wraz z upoważnieniem jak we wniosku. Zakładowa Solidarność przekazuje chyba przez Dyrektora do komisji. Czy tam co tam, bo już zwariować można. 2 dni temu Zakładowa S udzieliła mi informacji, że nie do mich i oni nic nie wiedzą. Dzisiaj złożyłam do Zakładowej S.
 
7qaz26-05-2017 (07:14)
 A czy w Małopolsce ktoś składa taki wniosek, czy jak zwykle wszyscy ciężko przelęknięci?
 
luczadoreq26-05-2017 (14:18)
 A jak ktoś w ogóle nie dostał propozycji i przy swojej IS nie ma "NSZZ "Solidarność" przy IAS" a region Solidarności nic nie wie o "odwołaniach" to gdzie wysyłać ?
 
kotus123428-05-2017 (20:07)
 Do kiedy należy złożyć wniosek o ponowne przeanalizowanie sytuacji w przypadku braku propozycji pracy. Czy to można złożyć i do regionu i do DIAS. Może ktoś się już orientuje?
 
elwis1830-05-2017 (18:03)
 Świętokrzyskie - gdzie złożyć wniosek przy braku propozycji? Czy do Naczelnika też trzeba złożyć wniosek czy najlepiej od razu do DIAS?
 
sobota130-05-2017 (19:21)
 Rozumiem, że ponowne rozpatrzenie otrzymanej propozycji przez "zespół" może skorygować ją w dół, tzn. jeszcze bardziej obniżyć np. stanowisko
 
radny30-05-2017 (20:56)
 sobota1: "Rozumiem, że ponowne rozpatrzenie otrzymanej propozycji przez "zespół" może skorygować ją w dół, tzn. jeszcze bardziej obniżyć np. stanowisko"

sobota1
Z czego to ma niby wynikać?
 
supersaper31-05-2017 (06:39)
 Pamiętajcie że istnieje także droga sądowa. W przeciwieństwie do "zespołu" ma ona mocne oparcie ustawowe i moc sprawczą.
 
martin197831-05-2017 (07:48)
 Składać do T.L do Radomia nie do DIAS , wspaniały człowiek pomagający naprawdę ludziom (absolutnie nie do naczelnika ani dyrektora), najlepiej tez napisać do Radomia maila.
 
7qaz31-05-2017 (11:44)
 martin1978: byłbyś uprzejmy podać dokładny adres do Pana T.L. do Radomia?
 
kotus123431-05-2017 (12:34)
 W przypadku braku propozycji gdzie najlepiej złożyć odwołanie? Czy trzeba składać do swojego NUS?
 
mona17031-05-2017 (14:25)
 Najlepiej do dyr. ias i do wiadomości Banasia.
 
nadir31-05-2017 (15:33)
 7qaz
spójrz 20 cm w dół - na samym dole ekranu strony głównej:
KRAJOWA SEKCJA PRACOWNIKÓW SKARBOWYCH NSZZ „Solidarność”
26-600 Radom ul. Traugutta 52.
 
sprocket31-05-2017 (19:36)
 Jeżeli ktoś nie dostał propozycji do 31 maja wg mnie to ma pozamiatane. Nie pomoże nic.
Obym nie miał racji.
 
hannah201731-05-2017 (19:46)
 sprocket, nie jesteś osamotniony w swoim postrzeganiu rzeczywistosci...a może jesteśmy nieuleczalnymi pesymistami...
 
supersaper31-05-2017 (21:56)
 Polecam (kolejny raz) kierowanie sprawy do sądu pracy - art. 165 u. 7 u.w.KAS w związku z art. 7 Konstytucji RP.
 
riebionok31-05-2017 (22:26)
 Dotyczy osób które nic nie otrzymały do 31-05-2017r.
Jestem podobnego zdania, co wyraziłem jakiś czas temu na forum (ok. 2 tyg.). DIAS musi przedstawić propozycję pracy (...) itd. A art. Konstytucji mówi, że urzędnik nie ma nic kombinować tylko stosować wprost przepis prawa. Nie może tu być stosowana formuła "co nie jest zabronione, to jest dozwolone".
Tylko mam jedno pytanie: jaki jest termin do wniesienia sprawy do Sądu Pracy i od kiedy go należy liczyć?
Czy może ktoś obyty z prawem się opowie. Bo jak się przegapi termin do kaput.
Czekam z niecierpliwieniem o komentarz, bo też nic nie dostałem. Wezwałem pisemnie DIAS do przedstawienia oferty oraz przekazałem sprawę za pośrednictwem Związków do DIAS i czekam, na razie bez skutku i tak pewnie to się skończy.
Tak więc pozostaje tylko Sąd.
A jakby ktoś zamieścił projekt takiego pozwu to bym był bardzo szczęśliwy.
Wszystkiego dobrego, dobrym.
 
pon31-05-2017 (23:13)
 Art. 262. § 1. Spory o roszczenia ze stosunku pracy rozstrzygają:
1) sądy pracy - stanowiące odrębne jednostki organizacyjne sądów rejonowych oraz
2) sądy pracy i ubezpieczeń społecznych - stanowiące odrębne jednostki organizacyjne sądów wojewódzkich(41), zwane sądami pracy.
§ 2. Nie podlegają właściwości sądów pracy spory dotyczące:
1) ustanawiania nowych warunków pracy i płacy;
2) stosowania norm pracy;
3) (uchylony).
§ 3. Zasady tworzenia sądów pracy, organizację i tryb postępowania przed tymi sądami regulują odrębne przepisy.
Data ostatniej zmiany: 2 marca 2006Art. 263. (uchylony).
Data ostatniej zmiany: 1 stycznia 2017Art. 264. (42) § 1. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę.
§ 2. Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę.
§ 3. Żądanie nawiązania umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.
Data ostatniej zmiany: 2 czerwca 1996Art. 265. § 1. Jeżeli pracownik nie dokonał - bez swojej winy - w terminie czynności, o których mowa w art. 97 § 21 i w art. 264, sąd pracy na jego wniosek postanowi przywrócenie uchybionego terminu.
§ 2. Wniosek o przywrócenie terminu wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. We wniosku należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające przywrócenie terminu.
 
pon31-05-2017 (23:20)
 Powyższe oczywiście z Kodeksu pracy.

W ustawie o KAS jest natomist mowa o tym:

Art. 277. Spory o roszczenia ze stosunku służbowego funkcjonariuszy w sprawach niewymienionych w art. 276 ust. 1 rozpatruje sąd właściwy w sprawach z zakresu prawa pracy.

Teraz trochę z KPC:

Rozdział 1. Właściwość rzeczowa
Oddział 1. Podstawy właściwości

Art. 16. § 1. Sądy rejonowe rozpoznają wszystkie sprawy z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów okręgowych.

Art. 17. Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy:
1) o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobienia;
2) o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych;
3) o roszczenia wynikające z Prawa prasowego;
4) o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania, o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym;
41) o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni;
42) o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną;
43) o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji;
44) o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem;
5) (uchylony);
6) (uchylony).

Oddział 2. Wartość przedmiotu sporu

Art. 23(1). W sprawach o roszczenia pracowników dotyczące nawiązania, istnienia lub rozwiązania stosunku pracy wartość przedmiotu sporu stanowi, przy umowach na czas określony - suma wynagrodzenia za pracę za okres sporny, lecz nie więcej niż za rok, a przy umowach na czas nieokreślony - za okres jednego roku.

Rozdział 2. Właściwość miejscowa
Oddział 1. Właściwość ogólna

Art. 27. § 1. Powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania.
§ 2. Miejsce zamieszkania określa się według przepisów kodeksu cywilnego.

Art. 30. Powództwo przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi niebędącemu osobą fizyczną wytacza się według miejsca ich siedziby.

DZIAŁ III
Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 459. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się w sprawach z zakresu prawa pracy, a także w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Art. 461. § 1. Powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego, bądź przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.
§ 1(1). Do właściwości sądów rejonowych, bez względu na wartość przedmiotu sporu, należą sprawy z zakresu prawa pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, a także sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane.
 
riebionok31-05-2017 (23:34)
 Dziękuję za zajęcie stanowiska "pon".
Powoli idziemy do przodu.
Podsumowując wstępnie, termin do złożenia pozwu o braku propozycji upływa 21-09-2017 (31-08-2017 + 21 dni).
Proszę ciągnijmy to dalej, może większa część osób się dołączy, szczególnie emeryci - przecież oni nie mają nic do stracenia. Sprawa w Sądzie Pracy to koszt 30.- zł wpisowego. Wszelkie kserokopie dokumentów sprawy, odpisy, nagrania rozpraw na CD, itp. za darmo - jednym słowem taniocha i zachęta dla klientów jak na poświątecznej wyprzedaży. A, jak się sprawa posypie to Sąd zasądza koszt stanowiące max. 2-3 krotność 60,- zł. ( 120 - 180), można to przeżyć.
A, ... gdyby się sprawa rozwinęła w pożądanym kierunku, to przecież raczej nikt nie będzie wnosił o przywrócenie do pracy bo i po co! Jak by dobrze by poszło to weźmie się czyste odszkodowanie.
No, to tyle na ten czas.
 
hannah201701-06-2017 (06:32)
 A nie należy przypadkiem liczyć terminu do złożenia pozwu od dnia 31 maja 2017 (+21 dni), bo do tej daty DIAS miał obowiązek przedstawić propozycję pracy.

Czy przed sądem pracy (przed I instancją) można wystąpić samodzielnie czy też jest obowiązek ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika a może po prostu dla lepszej ochrony własnych interesów lepiej jest go ustanowić.
 
pon01-06-2017 (20:52)
 Jeszcze raz:

Art. 264. (42) § 2. Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę.

O tym, kiedy wygasa umowa o pracę, stanowi ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o KAS.

Zatem jestem takiego zdania, jak "riebionok". Póki umowa nie wygaśnie, póty nie ma podstawy do wszczęcia sporu przed sądem pracy.

Procedura w sprawach z zakresu pracy w zamyśle była tak konstruwana, żeby ułatwić pracownikom dochodzenie swoich roszczeń przed sądem. Proszę poczytać przepisy art. 459 i następne Kodeksu postępowania cywilnego.

Co do pełnmocnictwa... Kilka przepisów z Kpc:

Art. 86. Strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników.

Art. 87. § 1. Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a w sprawach restrukturyzacji i upadłości także osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również małżonek, rodzeństwo, zstępni lub wstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

Art. 87(1). § 1. W postępowaniu przed Sądem Najwyższym obowiązuje zastępstwo stron przez adwokatów lub radców prawnych, a w sprawach własności przemysłowej także przez rzeczników patentowych. Zastępstwo to dotyczy także czynności procesowych związanych z postępowaniem przed Sądem Najwyższym, podejmowanych przed sądem niższej instancji.

Art. 465. § 1. Pełnomocnikiem pracownika lub ubezpieczonego może być również przedstawiciel związku zawodowego lub inspektor pracy albo pracownik zakładu pracy, w którym mocodawca jest lub był zatrudniony, a ubezpieczonego - także przedstawiciel organizacji zrzeszającej emerytów i rencistów

Każdy, oczywiście, jeśi uważa, że nie podoła włąsnej obronie przed sądem, może skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. I tyle w tym temacie.
 
taternik202002-06-2017 (00:52)
 Czytając tu wasze prawno-pracownicze, KASowe, dywagacje, przyznaję, że Szef - Marian Banaś, olewając nas, jako urzędniczych matołków,a nie traktując jak partnerów, ma w 100% racje. Dowód ? Proszę. Doskonale poszczuto jednych przeciw drugim i trzecim, i to dalej samo już leci. Tajemnice służbowe, skarbowe, państwowe marzyłyby, żeby mieć tą pewność co u nas "zarobkowe" (cit!). Stąd ploty, spekulacje, podglądnięć zakusy, na te co miały być premią, a częściej stanowią towarzyskie bonusy. Z 3 skompilowanych służb wybrać miano kwiat właściwych ludzi, a kto, co dzień nas gnębi i bykowcem ciska ? "Ludziska". Zagrano pięknie podwyższeniem najniższych płac do 1,6 i teraz ty (ja), frajerze z wieloletnim stażem, którego to obeszło, znów, z duszą na ramieniu, drżysz, żeby ci się przez to nie zeszło. Szef-reformator, by uprzedzić gniew, tlący się gdzieś na dołach, ogłosił alarm płaszczenia struktur płac kasowców, występując w roli Anioła. A przecież, przez lata i dziś, najbardziej spłaszczany jest bezinteresownie w skarbowcach Człowiek - zwykły Jan, Kasia czy Zdziś. Creatorze drogi,jeśli więc kciuk zmian, obróci "karierę" mą w pył, to niech mi będzie wolno stwierdzić, żem jednak jak sens SOLIDARNOŚCI, a nie z filmu, księżycowy pył.
 
mary03-06-2017 (22:16)
 Przepracowałam w swoim życiu prawie 40 lat. Przez 21 kierowałam pracą komórki kontroli podatkowej. Za pracę, podejmowane inicjatywy oraz zaangażowanie zawsze byłam doceniana przez przełożonych otrzymując wysokie premie i nagrody, a w 2014 roku przyznane mi zostało przez Prezydenta Rzeczpospolitej odznaczenie za długoletnią nienaganną pracę...
Oburza mnie obecna sytuacja, w której jestem zmuszana do przejścia na emeryturę. Wybór emerytura czy praca jest prawem pracownika, a nie jego obowiązkiem i dokonywanie tego wyboru bez mojego udziału, wykluczenie mnie z grona osób zawodowo czynnych jest łamaniem przysługującego mi prawa do pracy. Jest to również postępowanie sprzeczne wobec obecnie prowadzonej w całym kraju przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Socjalnej i Panią Minister Elżbietę Rafalską kampanii „Godny Wybór”, która rozpoczęła się 18.05.2017r.
Pan Dyrektor osobiście powiedział mi, że propozycji pracy dla mnie nie ma jako, że nabyłam prawo do emerytury. Jakim prawem, ktoś śmie dysponować moimi prawami pracowniczymi , bez mojego upoważnienia? Czy ktoś jest w podobnej sytuacji? Czy ja jeśli nie jestem członkiem ZZ też mogę się odwoływać poprzez Związek?
 
ispec05-06-2017 (10:30)
 MARY - w pełni podzielam twoje zdanie i oburzenie (szczególnie w kontekście ww. kampanii), ale obawiam się, że tylko do sądu - przy czym myślę, że w najbliższych latach nic się nie zwojuje, bo ustawa wprow. KAS na to pozwala. Z tym, że cała ustawa "wygaszająca" uprawnionych do emerytury (żeby się nie nazywało 'zwolnienie') winna być zaskarżona w tym zakresie - jako umożliwiająca naruszanie zasady niedyskryminowania z uwagi na wiek.
 
wlomar1705-06-2017 (12:52)
 Dla mnie to dyskryminacja ze względu na wiek.
 
123marysia05-06-2017 (14:02)
 Par.2 porozumienia wnosi zastrzeżenia odnośnie zatrudnienia osób biorących już świadczenia emerytalne lub będące w wieku emerytalnym, także nie wiem czy coś się wskóra odwołaniami. Dyskryminacja na wiek? Młodzi tez powiedzą, że nie mogą znaleźć zatrudnienia i jest dyskryminacja ze względu na wiek. Wydaje mi się, że to jest sprawa do indywidualnego rozpatrzenia - bardziej należałoby wskazywać, że się jest nie zastąpionym poprzez swoje osiągnięcia w pracy. Przecież emeryci nie mają drogi zamkniętej do szukania pracy na rynku. Wolny wybór - nie wiem, czy tak można ograniczać prawa pracodawcy co do doboru sobie pracowników? Myśląc tymi kategoriami to proszę domyśleć się do czego by to doszło. Już i tak krążą opowiastki wśród podatników, że w niektórych urzędach to jak w szpitalnych oddziałach geriatrii. Przykre, ale prawdziwe.
 
badman05-06-2017 (14:49)
 @123marysia
Niestety, ale masz rację!
Przykre, ale prawdziwe.
Ale takie jest życie.

Poczytajcie sobie komentarze o celnikach. Na przykład:
"A kto twierdził, że praca w administracji jest dożywotnia?"
http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/kilka-tysiecy-celnikow-bez-pracy-szok-i-oburzenie-bedzie-protest,44282.html

Albo:

Czas wziąć się za uczciwą pracę!
~rychu-

Szanowni celnicy! Nawet sobie nie wyobrażacie jak to miło poczytać, że wylecieliście na py sk ! Ha ha
~q-

Celnicy, którzy osiągnęli wiek emerytalny niech zajmą się pilnowaniem wnuków lub innym równie zajmującym zajęciom bo emerytury w tej chwili wypłacane pozwalają na godne życie. Żałosne!
~gostek-

Nie da się już łatwo dorobić na lewo, to protestują
~stary przemytnik-

Prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne, niż celnik wejdzie do Królestwa Niebieskiego
~Mrówka-

Po pierwsze- ciekawe, kiedy młode szczyle przeżyły okupację; po drugie - nie powinni od razu zakładać, że do samej emerytury będą mieć ciepłe posadki; niech pracują gdzie indziej... Nikt im nie uniemożliwia pracowania nawet do 80tki; no ale łatwiej przebimbać dwadzieścia lat i iść na emeryturę po 40tce... Ja zmieniałam pracę już trzy razy; to naturalna kolej rzeczy...
~Daisy-

http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-ostre-oswiadczenie-celnikow-takie-zjawiska-byly-w-czasach-ok,nId,2401858#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
 
gyokuro05-06-2017 (18:37)
 Badman, o skarbowcach piszą to samo, za wyjątkiem wstawek "o dorobieniu na lewo", bo skarbowcy nie dorabiają, nie mogą nawet mieć drugiego etatu, co jest dolegliwe przy niskim uposażeniu w US, a w przypadku stanowisk niesamodzielnych również w UCS, więc argumentacja Twoja jest kulą w płot.

Przykre, że na portalu skarbowców wypowiadasz się negatywnie o skarbowcach, przyznając rację niejakiej marysi123, która pisze o geriatrii w urzędach skarbowych, co eufemistycznie rzecz ujmując nie jest komplementem dla urzędników skarbowych.

Przygadał kocioł garnkowi, gdyż rozumiem, że marysia123 jest z ministerstwa finansów i rozwoju, a tam to dopiero geriatria, która okupuje najwyższe stołki, także te w KAS. Dodatkowo średnia wieku dyrektorów administracji skarbowej również jest powyżej 60 lat, a nie przedkładali oni propozycji zatrudnienia kobietom, które są młodsze od nich (z uwagi na zróżnicowanie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn).

 
bombel05-06-2017 (18:55)
 Żeby dorobić "na lewo" nie musisz mieć zgody DIAS. Oczywiście nikomu nie polecam!
 
gyokuro05-06-2017 (19:08)
 Sęk w tym, że nie można "na prawo".
 
bombel05-06-2017 (19:18)
 Dobrze, że wspaniałomyślny ustawodawca łaskawie pozwolił Skarbowcom oddychać i wypełniać podstawowe potrzeby życiowe. Chociaż przy takim poziomie płac i to jest znacząco ograniczone.
 
anulanip19-06-2017 (20:38)
 Czy Ktoś, Coś o Komisji może powiedzieć? Jest, pracuje, weryfikuje, do kiedy, czy jest ktoś przywrócony?
Czy to tylko myślenie oczu?
 
nutcase198923-06-2017 (15:01)
 Proszę o kontakt na PW osób które dostały odpowiedź.
 
loczek27-06-2017 (18:15)
 Ja jeszcze nie dostałem.
 
sejf27-06-2017 (22:33)
 Ja też nic Radzą.
 
daromirek28-06-2017 (10:54)
 Podobnie jak poprzednicy - cisza w mojej sprawie.
 
cob28-06-2017 (11:25)
 29.05.2017r. moje odwołanie od propozycji pracy wpłynęło do związków zawodowych. Do dnia dzisiejszego żadnych informacji zwrotnych .
 
loczek29-06-2017 (11:34)
 W mediach też cisza a tyle ludzi straciło pracę.
 
ewika930-06-2017 (18:55)
 Nie dostałam propozycji pracy, zmuszono mnie tym samym do napisania wniosku przejścia na emeryturę, ponieważ uprawnienia emerytalne nabywam w sierpniu 2017. Nie dostałam śmiesznej podwyżki - mnożnik 1,61, mam stary czyli oszukano mnie o circa 800,00. Czy ktoś może mi wskazać gdzie i w jakich przepisach jest ujęta dyskryminacja pracowników urodzonych w czerwcu 1956 - bo pracownicy urodzeni w lipcu mogą sami decydować o terminie przejścia na emeryturę. Czy pozostaje droga sądowa?
 
sejf05-07-2017 (17:15)
 Czy nadal cisza w odwołaniach?
 
sejf06-07-2017 (18:48)
 Dzisiaj dostałem odpowiedź na odwołanie, pozytywną
 
dziubas06-07-2017 (20:17)
 Co to znaczy pozytywną? Cieszę się razem z Tobą ale może napisz w jakim zakresie uwzględniono i co obejmowało odwołanie.
 
olunia8807-07-2017 (14:47)
 Sejf, też bardzo proszę napisz czego dotyczyło odwołanie.
 
sejf09-07-2017 (13:09)
 Odwołanie dotyczyło złożonej propozycji, która była niezgodna w wcześniej wykonywaną pracą.
 
dziubas09-07-2017 (22:28)
 Ale odpowiedź! Najpierw chwalisz swa potem nie chcesz napisać. Nie rozumiem dlaczego. I co? Przywrócili Cię do poprzedniego stanowiska?
 
loczek18-07-2017 (22:25)
 Minął m-c od odwołania się, a ja dalej bez odpowiedzi w związku z odwołaniem się od braku propozycji pracy - cisza.
 
psotek201505-08-2017 (09:41)
 Ze strony intranetowej

Komunikat Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu

Dobiega końca okres związany ze stabilizacją zatrudnienia w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu. Kolejnym, nie mniej ważnym, jest stojący przed nami wszystkimi etap doskonalenia przyjętych rozwiązań. Bardzo mi zależy, aby nasza praca oraz służba opierała się na wspólnym dążeniu do wyznaczonych celów oraz przebiegała w atmosferze wzajemnego szacunku.

Bliska jest mi idea osiągania porozumienia oraz wyjaśniania wątpliwości bezpośrednio, w związku z tym zapraszam Państwa do skorzystania z możliwości przedstawienia swoich postulatów, w szczególności w zakresie spraw pracowniczych.

Uprzejmie informuję, iż począwszy od dnia 12 września 2017 r. pozostaję do Państwa dyspozycji w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca od godz. 9.00 do godz. 11.00.

Ze względów organizacyjnych proszę o umawianie spotkań z Sekretariatem Dyrektora (tel. 61 85 86 183). Po potwierdzeniu terminu spotkania udział w nim traktowany jest jak wykonywanie obowiązków służbowych.
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu
Agnieszka Szymankiewicz
 
swisy07-08-2017 (07:39)
 Czy ktokolwiek otrzymał odpowiedź na odwołanie od braku propozycji pracy? Co robicie dalej? Prawdopodobnie sprawa w sądzie jest wygrana.
 
aisza07-08-2017 (11:56)
 Czerwcowa odpowiedź mazowieckiego DIAS na pismo z maja, skierowane w związku z brakiem propozycji pracy: brak przedstawienia propozycji określającej nowe warunki zatrudnienia był wynikiem zastosowania regulacji ustawowych tj. art. 165 ust 7 z dnia ... przepisy wprowadzające ustawę o KAS
ZZ cisza
 
loczek08-08-2017 (16:55)
 U mnie dalej brak odpowiedzi.
 
jadwisia08-08-2017 (22:34)
 Odwołanie złożyłam 5 czerwca i do dnia dzisiejszego nie mam odpowiedzi
 
loczek09-08-2017 (08:41)
 Czy ktoś z kujawsko-pomorskiego dostał odpowiedź?
 
najt09-08-2017 (11:05)
 Mazowieckie -> brak odpowiedzi do dziś, DIAS przekazał odwołanie od braku propozycji do zespołu 19 czerwca.
 
slublin15-08-2017 (22:19)
 Ponieważ nikt nie umieścił nic konkretnego w sprawie odwołań, przekażę kilka informacji jakie uzyskałem w korespondencji od Zespołu.
Zespół wydał dwie pozytywne rekomendacje pracownikom/funkcjonariuszowi w naszym województwie, o szczegóły wystąpię do DIAS.
Niestety nie wiem ile wniosków Zespół do chwili obecnej rozpatrzył, ale szacuję po tym co jest u nas do rozpatrzenia może być około 1000 odwołań, zaś zespół ma skład czteroosobowy.
Ponadto napisali, że występują wątpliwości interpretacyjne porozumienia co wiąże się z koniecznością uzyskania stanowisk Stron Porozumienia.
Część decyzji DIAS była przez zespół odsyłana do uzupełnienia co wydłuża czas rozpatrzenia wniosków.
Ponadto Zespół na moje pytanie w sprawie do kiedy będą rozpatrzone wnioski emerytów, którzy powinni przed 31.08 zadeklarować czy przechodzą na emeryturę bo nie otrzymają 6 miesięcznej odprawy otrzymałem odpowiedź będąca cytatem paragrafu 2 pkt. 1 Porozumienia gdzie podkreślono fragment „albo osoby te pobierają świadczenia emerytalne lub nabyły uprawnienia do tych świadczeń” co chyba przesądza o stanowisku Zespołu w tej sprawie.
 
loczek20-08-2017 (18:45)
 20 sierpnia dalej cisza w odpowiedzi.
 
brakslow22-08-2017 (10:51)
 Podlaskie - Witam. W mojej sprawie też cisza. Czy ten Zespół w ogóle pracuje... a dziś już 22 sierpnia, zostało kilka dni...
 
loczek28-08-2017 (10:00)
 i dalej cisza ...
 
mobby5928-08-2017 (11:56)
 W mojej sprawie cisza...
 
loczek28-08-2017 (17:40)
 To kto idzie do sądu?
 
hannah201702-09-2017 (16:56)
 A czy ktoś otrzymał odpowiedź od Zespołu Monitorującego? Bo chyba od doręczenia odpowiedzi od Zespołu należy liczyć termin 21 dni do złożenia skargi do sądu. Czy może się mylę i mogę już składać skargę? Może ktoś zna odpowiedź na moje pytania...
 
riebionok02-09-2017 (19:31)
  21 dni to termin z Kodeksu Pracy (wydaje mi się, że liczony od 1-09-2017r. - ten temat był już poruszany). Jak będziesz czekał 21 dni od dnia otrzymania czegoś od Zespołu Monitorującego to sobie poczekasz ... i przeleci Ci termin do Sądu Pracy.
 
loczek03-09-2017 (19:37)
 Ja nie dostałem nic.
 
werpala05-09-2017 (10:03)
 Pozew do sądu kieruje się w terminie 21 dni od dnia 01.09.2017, tak wskazała kancelaria tymi sprawami zajmująca się. Mój mail werpala@onet.pl Pisałem o tym w komentarzach pod informacją - Komunikat przedstawicieli NSZZ „Solidarność” w Zespole monitorującym.
 
hannah201705-09-2017 (10:22)
 Rozmawiałam ze specjalistą od prawa pracy i on uważa, że gdyby sąd orzekł na korzyść pracownika to byłby precedens tzn. male szanse na wywalczenie czegokolwiek, chyba że ustawa byłaby sprzeczna z konstytucją. Ale to już dłuższy proces. Nie wiem jaką decyzję podjąć w tej sytuacji bo można się narazić na niepotrzebne koszty i nic nie zyskać.
 
damaszek05-09-2017 (10:46)
 hannah2017 Tylko podejmując działania możesz zyskać i wygrać. Ustawa o KAS jest ułomna, narusza prawa pracownicze, jej zapisy powinny być interpretowane przez sądy na korzyść pracownika. O statusie pracownika nie może decydować jakiś zespół złożony z mało kompetentnych ludzi. Żadnego znaczenia od strony prawnej nie ma zawarte porozumienie, którego zapisów obie strony do końca nie są w stanie wyjaśnić. Dlatego warto podjąć walkę. W Sądzie Pracy osoby których wynagrodzenie jest poniżej 50.000 zł są zwolnione z kosztów, wszelkie wątpliwości powinny być rozstrzygane na korzyść strony słabszej. Proponuję też zwrócić się do organizacji związkowej o wsparcie, najlepiej na piśmie
 
werpala06-09-2017 (11:14)
 damaszek. Bardzo słusznie kto nie gra w piłkę nigdy nie strzeli gola. Racja. W zakresie organizacji związkowej to za wiele nie pomogła. Podpisali porozumienie, które nie zostało zrealizowane. osoby które odwołały się do szanownej Komisji do 31.08.2017 r. nie otrzymały jej rozpatrzenia, czyli rekomendacji dla DIAS. Po dacie 31.08.2017 r. szanowna Komisja nie da rekomendacji dla DIAS bo stosunek wobec rekomendowanego wygasł. Zatem pozostaje dochodzenie swoich praw w Sądzie pracy.

Należy pamiętać, iż 3-krotność świadczenia z ustawy nie ma nic wspólnego z 3-krotnością wynagrodzenia w postaci odszkodowania z tytułu nie przedłożenia warunków pracy, gdy uzasadnienie DIAS w zakresie nie przedłożenia warunków dalszej pracy, sąd uzna za nadużycie prawa.

Kancelaria wystąpiła w moim imieniu: 1)wypłacenie jednorazowego odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem wygaśnięcia stosunku pracy w wysokości do 3krotnego otrzymywanego wynagrodzenia,(koszty zastępstwa procesowego 60 zł/bez wpisu sądowego założenia sprawy), 2) wypłacenia we właściwej wysokości świadczenia w wysokości od 3krotnego wynagrodzenia plus 20% wynagrodzenia za każdy rok pracy, należnego odpowiednio w związku z likwidacją urzędu albo zniesieniem jednostki organizacyjnej (art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948, z późn. zm.) zwanej dalej „pKAS.(koszty zastępstwa procesowego 60 zł/bez wpisu sądowego założenia sprawy).
 
melania4514-09-2017 (07:39)
 Dzięki werpala za dobry kontakt z prawnikami, faktycznie zaniżają odprawę do dwukrotnego wynagrodzenia plus mały dodatek, gdzie powinna być wypłacona odprawa w wysokości trzech wynagrodzeń. Opisałam to szczegółowo w temacie forum Propozycje zatrudnienia w KAS. DZIĘKUJĘ. Coś trzeba robić a nie tylko płakać.
 
pecet22-09-2017 (22:19)
 Otrzymałem od DIAS odpowiedź: odwołanie zarekomendowane przez Zespół pozytywnie, ale DIAS po konsultacji z NUS nie zgodził się na zmianę warunków. Wszystko zostaje jak w propozycji. Tak więc szkoda czasu i zdrowia. Tak więc całe to porozumienie ZZ to tylko atrapa i fotomontaż.
 
melania4526-09-2017 (08:38)
 UWAGA w zakresie roszczenia o wypłacenie we właściwej wysokości świadczenia w wysokości od 3-krotnego wynagrodzenia plus 20% wynagrodzenia za każdy rok pracy można nadal składać do sądu. Pozrawiam.
 
marek1613026-09-2017 (09:52)
 Melania45
Rozumiem,że sama już złożyłaś?
Na kiedy wyznaczona rozprawa?
Niezależnie od rozstrzygnięcia podzielisz się informacjami?
Oczywiście to nie do Ciebie, ale mam wrażenie, że jacyś prawnicy zwietrzyli interes i próbują zachęcić (?) do występowania do sądu, aby tylko mogli zarobić. Sam jestem zainteresowany 6- krotnością, ale nie podoba mi się taki sposób wabienia klientów.
 

Dodaj komentarz

Tylko zalogowani użytkowicy mogą dodawać komentarze.

KRAJOWA SEKCJA PRACOWNIKÓW SKARBOWYCH NSZZ „Solidarność
26-600 Radom ul.Traugutta 52

DANE KONTAKTOWE