LOGO GŁÓWNE - www.skarbowcy.pl
Twarde słowa ranią nawet wtedy, gdy są sprawiedliwe.             
Sofokles
 

MENU GŁÓWNE

LOGOWANIE

POPULARNE ARTYKUŁY

ARCHIWALNE ARTYKUŁY

ARTYKUŁY


Zasiłki z ubezpieczenia społecznego

Niektóre IAS zaniżają wypłaty z tytułu zasiłku chorobowego byłym pracownikom UKS. Na szczęście proroctwo "na zwolnieniu będziesz dziadem" nie w pełni się sprawdziło, a przynajmnie nie powinno. http://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=25242. Poniżej wyjaśnienia ZUS w tym temacie z 10.04.2017r.

Zmiany w przyznawaniu świadczeń pracownikom jednostek Krajowej Administracji Skarbowej od 1 marca 2017 r.
10  kwietnia 2017

....

II. Podstawa wymiaru zasiłków dla pracowników jednostek KAS

Podstawę wymiaru zasiłków przysługujących pracownikom dotychczasowych jednostek, którzy stali się pracownikami jednostek KAS, ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia, które uzyskali w poprzedniej i w obecnej jednostce.

     1. Dodatek skarbowy i dodatek kontrolerski, a podstawa wymiaru zasiłków

Przed 1 marca 2017 r. pracownikom zatrudnionym w dotychczasowych jednostkach, tj.:
inspektorom kontroli skarbowej oraz pracownikom jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej – przysługiwał dodatek skarbowy,
pracownikom podległym ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, wykonującym kontrolę podatkową oraz kontrolę, o której mowa w art. 5 ust. 1c ustawy o urzędach i izbach skarbowych – przysługiwał dodatek kontrolerski.

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o KAS”, z dniem 1 marca 2017 r. zlikwidowany został dodatek skarbowy. Likwidacji uległo również m.in. stanowisko inspektora kontroli skarbowej.

Przepisy ustawy o KAS wprowadziły nowy rodzaj dodatku do wynagrodzenia –  dodatek kontrolerski. Dodatek kontrolerski przysługuje:
osobie zatrudnionej w jednostce organizacyjnej KAS za wykonywanie czynności określonych w ustawie (czynności kontrolne, operacyjno-rozpoznawcze i audyt) – w wysokości do 50% wynagrodzenia zasadniczego oraz
kierownikowi komórki organizacyjnej wykonującej kontrolę, audyt lub czynności określone w ustawie, który dokonuje osobiście czynności w tym zakresie, w wymiarze co najmniej 20% czasu pracy – w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Pracownikom podległym ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, wykonującym kontrolę, którym przysługiwał dodatek kontrolerski, może być przyznany dodatek kontrolerski przysługujący na podstawie przepisów ustawy o KAS.

Czy dodatek skarbowy jest uwzględniany w podstawie wymiaru zasiłku od 1 marca 2017 r.?

Dodatek skarbowy przysługujący inspektorom kontroli skarbowej przed 1 marca 2017 r.  należy przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków traktować jako składnik wynagrodzenia włączony do innego składnika wynagrodzenia (do wynagrodzenia zasadniczego lub innych składników wynagrodzenia).

Dodatek skarbowy przysługujący pracownikom, którzy nie byli inspektorami należy przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków potraktować jako składnik wynagrodzenia, który został zamieniony na inny składnik wynagrodzenia, tj. na dodatek kontrolerski.

Dodatek skarbowy przysługujący przed 1 marca 2017 r. nie powinien być więc traktowany jako składnik wynagrodzenia przysługujący pracownikowi do określonego terminu, o którym mowa w art. 41 ust. 2 i 3 ustawy zasiłkowej. Należy go zatem uwzględniać przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków, także za okres niezdolności do pracy, który przypada  po 28 lutego 2017 roku.

Czy dodatek kontrolerski wypłacany przed 1 marca 2017 r. jest uwzględniany w podstawie wymiaru zasiłku po tej dacie?

Dodatek kontrolerski wypłacany przed 1 marca 2017 r. oraz dodatek kontrolerski, który  przysługuje na podstawie przepisów ustawy o KAS, spełniają taką samą rolę. Przyznawane są za wykonywanie czynności kontrolnych.

Zatem, dodatek kontrolerski przysługujący przed 1 marca 2017 r. pracownikom podległym ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, należy przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków potraktować jako składnik wynagrodzenia, który został zamieniony na inny składnik wynagrodzenia (na dodatek kontrolerski, który przysługuje na podstawie przepisów ustawy o KAS). To oznacza, że uwzględnia się go w podstawie wymiaru zasiłków, także za okres niezdolności do pracy, który przypada po 28 lutego 2017 roku.

Na jakich zasadach dodatek kontrolerski wypłacany od 1 marca 2017 r. jest przyjmowany do podstawy wymiaru zasiłku?

Dodatku kontrolerskiego przysługującego na podstawie przepisów ustawy o KAS pracodawca nie wypłaca za okres nieobecności w pracy dłuższej niż 30 kolejnych dni kalendarzowych, z innych przyczyn niż urlop wypoczynkowy.

Gdy nieprzerwana niezdolność do pracy trwa do 30 dni

Dodatku kontrolerskiego nie uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku, jeżeli nieprzerwana niezdolność do pracy nie przekracza 30 dni, gdyż pracownik zachowuje do niego prawo w okresie tej niezdolności.

Przykład 1:

Pracownikowi jednostki organizacyjnej kontroli skarbowej (np. IS), który nie był inspektorem kontroli skarbowej, przysługiwał do 28 lutego 2017 r. dodatek skarbowy za wykonywanie czynności kontrolnych. Od 1 marca 2017 r. przysługuje mu dodatek kontrolerski. Pracownik był nieobecny w pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku lat pięciu, od 4 do 15 maja 2017 roku.

Podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego przysługującego za ten okres stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie od maja 2016 r. do kwietnia 2017 roku. Ponieważ nieobecność w pracy pracownika trwała krócej niż 30 kolejnych dni, w podstawie wymiaru zasiłku nie uwzględnia się dodatku skarbowego wypłaconego za okres od 1 maja 2016 r. do 28 lutego 2017 r. ani dodatku kontrolerskiego wypłaconego za okres od 1 marca 2017 r. do 30 kwietnia 2017 r. Dodatek kontrolerski został bowiem wypłacony pracownikowi za okres tego zasiłku.

Gdy nieprzerwana niezdolność do pracy trwa ponad 30 dni

Jeżeli nieprzerwana niezdolność do pracy pracownika wynosi ponad 30 dni, dodatku kontrolerskiego:

nie przyjmuje się do podstawy wymiaru zasiłku za okres pierwszych 30 dni nieprzerwanej niezdolności do pracy,

przyjmuje się do podstawy wymiaru zasiłku, który przysługuje od trzydziestego pierwszego dnia nieprzerwanej niezdolności do pracy.

Przykład 2:

Pracownicy będącej inspektorem kontroli skarbowej (np. UKS), do 28 lutego 2017 r. przysługiwał dodatek skarbowy. Od 1 marca 2017 r., po likwidacji stanowiska inspektora kontroli skarbowej, pracownica za wykonywanie czynności kontrolnych otrzymuje dodatek kontrolerski. Pracownica w dniu 1 kwietnia 2017 r. urodziła dziecko i od tego dnia przebywa na urlopie macierzyńskim oraz pobiera zasiłek macierzyński.

Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego przysługującego jej za okres od 1 kwietnia 2017 r. stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od kwietnia 2016 r. do marca 2017 r.

Przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego przysługującego za okres od 1 kwietnia 2017 r. do 30 kwietnia 2017 r. nie uwzględnia się dodatku skarbowego wypłaconego jej za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 28 lutego 2017 r. ani dodatku kontrolerskiego wypłaconego za okres od 1 marca 2017 r. do 31 marca 2017 r. Dodatki te uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku macierzyńskiego przysługującego za okres od 1 maja 2017 r. do 18 sierpnia 2018 roku.

     2. Dodatek orzeczniczy, a podstawa wymiaru zasiłków

Ustawa o KAS wprowadziła dodatek orzeczniczy, który przysługuje w wysokości do 50% wynagrodzenia zasadniczego osoby zatrudnionej w jednostce organizacyjnej KAS na stanowisku radcy skarbowego za wykonywanie czynności orzeczniczych organu, o których mowa w art. 13 § 2c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Dodatek orzeczniczy powinien być uwzględniony w podstawie wymiaru zasiłków, na ogólnych zasadach.

Dodatku orzeczniczego nie wypłaca się za okres nieobecności w pracy, dłuższej niż 30 kolejnych dni kalendarzowych, z innych przyczyn niż urlop wypoczynkowy.

Z zasad wypłaty dodatku orzeczniczego wynika, że nie uwzględnia się go w podstawie wymiaru zasiłku, jeżeli nieprzerwana niezdolność do pracy nie jest dłuższa niż 30 dni, a także w podstawie wymiaru zasiłku, który przysługuje za okres pierwszych 30 dni nieprzerwanej niezdolności do pracy, której okres przekracza 30 kolejnych dni.

Dodatek orzeczniczy powinien być natomiast przyjmowany do obliczenia podstawy wymiaru zasiłku, który przysługuje od trzydziestego pierwszego dnia nieprzerwanej niezdolności do pracy.

 ...       LINK DO ARTYKUŁU


        Dodane przez: supersaper | Wyświetleń: 2281  | Drukuj  | Poleć znajomemu
KOMENTARZE (1)

miki04-09-2017 (23:21)
 Wszystko pięknie wyjaśnione, a co z pracownikami którzy pracowali w kontroli i otrzymali propozycje zatrudnienia na stanowisku innym niż kontrola np. w IAS. Dodatek kontrolerski został zastąpiony podwyżką wynagrodzenia zasadniczego (włączony do zasadniczego) tym samym ich wynagrodzenie brutto nie uległo zmianie ? W takich przypadkach IAS przelicza podstawę zasiłku i wyłącza dodatek kontrolerski z podstawy, uzasadniając, że dodatek był wypłacany do 31 maja, a pracownik otrzymał od 1 czerwca podwyżkę wynagrodzenia. Ktoś na górze zapomniał zapytać w ZUS-ie i pracownik jest w plecy, jak w moim przypadku 500/ m-c.
 

Dodaj komentarz

Tylko zalogowani użytkowicy mogą dodawać komentarze.

KRAJOWA SEKCJA PRACOWNIKÓW SKARBOWYCH NSZZ „Solidarność
26-600 Radom ul.Traugutta 52

DANE KONTAKTOWE