LOGO GŁÓWNE - www.skarbowcy.pl
W trud­nościach od­wołuj się do rozumu            
Seneka Młodszy
 

MENU GŁÓWNE

LOGOWANIE

POPULARNE ARTYKUŁY

ARCHIWALNE ARTYKUŁY

ARTYKUŁY


Impreza gastronomiczna dyr. Cezarego Koby

Czy można robić imprezki towarzyskie w kontroli skarbowej za publiczne pieniądze? To się wkrótce okaże na przykładzie dyr. Cezarego Koby.

 


Minister Finansów RP

 Zawiadamiamy o nieprawidłowościach w wydatkowaniu środków publicznych przez Dyrektora UKS Rzeszów i wnosimy o:

  1. Wszczęcie postępowania wyjaśniającego w tej sprawie.
  2. Powiadomienie przez Ministra Finansów Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
  3. Złożenie przez Ministra Finansów do właściwego prokuratora zawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa przez Cezarego Kobę, Dyrektora UKS Rzeszów.

 

Uzasadnienie

Rada Sekcji Krajowej otrzymała informację, że Dyrektor UKS Rzeszów Cezary Koba nadużył stanowiska poprzez zorganizowanie imprezy gastronomicznej nie związanej z działalnością kontroli skarbowej. 17 lutego 2012 roku Dyrektor UKS Rzeszów, przy aprobacie Głównej Księgowej UKS Rzeszów, dokonał zapłaty kwoty 3.990,90 złotych za fakturę FA8/023/03 z 19.03.2012 roku (w załączeniu), wystawioną przez Sp. z o.o. „Hotele Prezydenckie” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 48, dotyczącą usług gastronomicznych.

RSK nie udało się ustalić, kto w tej imprezie uczestniczył, nie ma to jednak żadnego znaczenia dla sprawy, gdyż wydatkowanie środków na usługi gastronomiczne w związku z imprezą po godzinach pracy i celach nie związanych z zadaniami realizowanymi przez urzędy kontroli skarbowej, powinno być finansowane ze środków prywatnych, nie zaś budżetowych.

RSK stwierdza, że żaden przepis ustawy z dnia 28 września 1991 roku o kontroli skarbowej nie wskazuje, że imprezowanie czy też podejmowanie gości w restauracjach mieści się w katalogu zadań nałożonych na kontrolę skarbową.

Nie ma w tej sprawie też żadnego znaczenia, z jakiej okazji Dyrektor Cezary Koba zorganizował ww. imprezę, gdyż – niezależnie od okoliczności – nie powinien finansować jej ze środków budżetowych (środków UKS Rzeszów).

Kierowanie urzędem nie upoważnia do traktowania przydzielonych środków finansowych jako środków, które mogą być wydatkowane dowolnie.

Jeżeli Dyrektor C.Koba miał ochotę zaprosić kogokolwiek na prywatną imprezę, mógł to oczywiście zrobić, ale nie miał prawa pokrywać wydatków z tym związanych z pieniędzy podatników.

Działania C.Koby w tej sprawie stanowią przestępstwo określone w art. 231 § 2 oraz 296 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny i Ministerstwo Finansów niezwłocznie powinno powiadomić o tej sprawie właściwą Prokuraturę.

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (UFP) urzędy kontroli skarbowej należą do sektora finansów publicznych i zobowiązane są, na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 12 ust. 1 pkt 1) tej ustawy, do stosowania zasad gospodarki finansowej określonych w tej ustawie. Art. 28 ust. 1 UFP stanowi, że instytucja gospodarki budżetowej samodzielnie gospodaruje mieniem, kierując się zasadą efektywności jego wykorzystania. Zgodnie z art. 44 ust. 2 UFP nakazuje, aby jednostki sektora finansów publicznych dokonywały wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków.

RSK nie jest znany żaden przepis umożliwiający finansowanie ze środków budżetowych rautów czy imprez w lokalach gastronomicznych nie służących celom, dla których dana jednostka budżetowa została utworzona.

Nie jest też znany żaden przepis umożliwiający finansowanie spotkań towarzyskich mających charakter imprez rozrywkowych dla osób spoza danego zakładu pracy tylko dlatego, że chodzi o osoby na stanowiskach kierowniczych w istotnych urzędach administracji, organów ścigania, sądów czy też służb specjalnych (Dyrektor C.Koba nie chce ujawnić stanowisk służbowych uczestników imprezy odbytej 17 lutego 2012 roku, przyznał jedynie, że o takie osoby mogło chodzić).

Wydatkowanie przez Dyrektora C.Kobę kwoty 3.990,90 złotych to nic innego, niż wyłudzenie środków budżetowych powiązane z przekroczeniem uprawnień funkcjonariusza publicznego oraz Głównej Księgowej Urzędu, gdyż art. 124 UFP nie pozwala na wydatkowanie środków budżetowych na imprezy gastronomiczne nie związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych. To także dowód na niegospodarność w UKS Rzeszów i traktowanie przez Dyrektora podległego urzędu, jako jednostki finansującej jego prywatne spotkania towarzyskie i zapoznawcze.

Minister Finansów, w ramach kontroli zarządczej oraz uprawnień wynikających z art. 174 UFP, powinien podjąć niezwłoczne działania w tej sprawie, chyba że akceptuje sytuację, gdy jego podwładni wydatkują środki na spotkania mające jedynie charakter spotkań towarzyskich (jak w opisanym przypadku) i marnotrawią (po raz kolejny[1]) środki publiczne.

O podjętych w tej sprawie działaniach proszę nas poinformować drogą elektroniczną.


z up. RSK

Tomasz Ludwiński[1] pismo SK/73/2014, w którym opisano inne przypadki marnotrawienia funduszy publicznych przez C.Kobę znane jest Ministrowi. 

SK/73/2014                                           Radom, 2014-01-17

 

 


 

Minister Finansów

 

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

 

Warszawa

 

 

 

  Przesyłamy zestawienie oraz skrócone opisy miejsc, w których w latach 2009-2013 odbywały się narady Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej Pana Andrzeja Parafianowicza, przedstawicieli Departamentu Kontroli Skarbowej oraz przedstawicieli urzędów kontroli skarbowej.

 

 Jak wynika z przeglądu obiektów (warto kliknąć zamieszczone w przypisach linki), administracja podległa Ministrowi Finansów nie ma się czego wstydzić (przynajmniej jeżeli chodzi o standard miejsc, w których odbywają się narady i szkolenia), a informacje o konieczności oszczędzania środków na funkcjonowanie administracji skarbowej – musiały być raczej mocno przesadzone, skoro decydowano się na taki wariant przeprowadzania spotkań.

 

Ponieważ Departament Kontroli Skarbowej poinformował RSK, że nie dysponuje informacją, gdzie odbywały się narady dyrektorów urzędów kontroli skarbowej (!), prosimy o przekazanie tego pisma także do wiadomości osób z kierownictwa tego Departamentu. Prosimy również o przekazanie tym osobom informacji, że łączny czas trwania narad (szkoleń) w luksusowych obiektach w latach 2009-2013 to 75 dni roboczych, a najaktywniejszymi organizatorami spotkań były UKS: w Bydgoszczy (5 razy), Kielcach (3 razy) oraz Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie i Rzeszowie (po 2 razy).

 

Nie wiemy jaki był łączny koszt tych spotkań, ale warto wiedzieć, że tylko w przypadku dwóch imprez organizowanych przez UKS Rzeszów było to 71.444,51 złotych (wyłącznie noclegi, obsługa sali i wyżywienie). A przecież nie trzeba było jechać do Ustrzyk Dolnych czy Krasiczyna, skoro w UKS Rzeszów jest sala konferencyjna, a na terenie miasta wojewódzkiego są z pewnością tańsze propozycje noclegów i wyżywienia…).

 

 Innym przykładem rażącej niegospodarności jest organizowanie narady w jednym z najdroższych hoteli w Zakopanem w 2012 roku, podczas gdy w Krakowie jest baza CEZRF Oddział Zamiejscowy w Krakowie. W tym kontekście również całkiem zbędny jest dodatkowy przejazd ponad 100 km z Krakowa do Zakopanego (i z powrotem). Sprawa nadaje się naszym zdaniem do postępowania wyjaśniającego w trybie ustawy o służbie cywilnej.

 

Mamy w związku z tymi i innymi przypadkami nadzieję, że Minister Finansów zbada szczegółowo koszty organizowania tych spotkań (biorąc pod uwagę także koszty delegacji służbowych i obsługi pojazdów).

 

Być może przekazane dane pozwolą także na lepszą ocenę niektórych dyrektorów UKS, zwłaszcza w kontekście ich zaradności i pomysłowości w zakresie wyszukiwania właściwych miejsc do organizowania narad, szkoleń i spotkań, zwanych naradami. Dotyczy to zwłaszcza tych urzędów przodujących w organizacji narad, gdzie wyniki pracy nie są zbyt okazałe, za to nagrody kwartalne dyrektorów - wprost przeciwnie.

 

Z uwagi na fakt, że staramy się patrzeć na przedsięwzięcia finansowane z budżetu państwa w kontekście racjonalności dokonywanych wydatków, a to również wynika z odpowiednich przepisów ustawy o finansach publicznych (z dotarciem do których dyrektorzy UKS mają wyraźny kłopot) - chcemy jednak zgłosić pewne zastrzeżenia w zakresie takich, a nie innych miejsc organizowania narad i szkoleń. Niezależnie bowiem od oczywistej konieczności wyboru właściwego do rangi gości miejsca organizacji szkoleń i narad uważamy, że przesadą jest ich umiejscawianie w luksusowych hotelach i ośrodkach Wellness & Spa o najwyższym standardzie.

 

Nasze zastrzeżenia wynikają nie tylko z tego, że Ministerstwo Finansów dysponuje własną bazą noclegowo-szkoleniową, a narady można organizować w budynkach urzędów administracji podatkowej dysponujących odpowiednimi pomieszczeniami (co też zrobił na przykład UKS Katowice). Zastrzeżenia te są także wynikiem refleksji, że niektóre media mogą nie zrozumieć oczywistej dla niektórych konieczności monarszego traktowania osób na wysokich stanowiskach w administracji publicznej, zwłaszcza że – jak się okazuje – z większości wielodniowych spotkań nie ma żadnych materiałów podsumowujących, obrazujących prawdopodobny ogrom pracy na nich wykonanej. Wobec tej mizerii śladów materiałów po odbytych naradach być może uzasadnionym byłby taki wniosek, że dyrektorom chodziło w gruncie rzeczy o zebranie doświadczeń przed przygotowaniem pracy zbiorowej – przewodnika po hotelach i pensjonatach, które warto odwiedzić, a wyjazd tylu osób na raz mógłby być uzasadniony także tym, że jeśli ktoś nie będzie pamiętał zbyt dobrze miejsca, które odwiedził, to pamięć odświeżą mu jego towarzysze z pobytu. W takim ujęciu byłaby to rzetelność godna najlepszych autorów takich opracowań i godna naśladowania przezorność…

 

 

 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że głos NSZZ „Solidarność” – jak zwykle zresztą – zostanie w tej sprawie zignorowany, a co najwyżej kolejny związkowiec – w ramach odwetu – może pożegnać się z pracą (nie z własnej woli). Ale nikt nam przynajmniej nie zarzuci, że nie próbowaliśmy zwrócić uwagi na potencjalne niebezpieczeństwa związane z przepychem miejsc, gdzie odbywały się spotkania finansowane ze środków publicznych i jednak (naszym zdaniem) nieracjonalnością postępowania w tej sprawie.

 

 Prosimy o przekazanie opinii Ministra Finansów w niniejszej sprawie (drogą elektroniczną).

 

 

 

 

 


 Wykaz miejsc i dat narad GIKS z dyrektorami i przedstawicielami uks w latach 2009-2013

 

 1)     Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne Czarna k/Ustrzyk Dolnych[1], 17-20.02.2009 (4 dni) – UKS Rzeszów;

 

2)     Ośrodek Konferencyjny w Dobieszowie[2], 2-5.02.2009 rok (4 dni) - UKS Łódź;

 

3)     Ośrodek "Cztery Wiatry" Korytnica[3], 20-22.05.2009 - UKS Kielce;

 

4)     Hotel Podklasztorze w Sulejowie[4], 11-15.10.2009 (5 dni) - UKS Łódź;

 

5)     Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy "Wityng"[5], 12-14.04.2010 – UKS Opole;

 

6)     Zajazd Fojutowo, wieś Brody[6], 19-21.05.2010 rok- UKS Bydgoszcz;

 

7)     Kazimierz Dolny, Zajazd Piastowski[7], 24-27.08.2010 (4 dni) - UKS Lublin;

 

8)     Hotel Zamek Ryn[8], 15-17 września 2010 - UKS Olsztyn;

 

9)     Hotel Górski "Kalatówki"[9], 22-24.09.2010 - UKS Kraków;

 

10)  Kazimierz Dolny, Zajazd Piastowski, 13-14.12.2010 - UKS Lublin;

 

11)  Zajazd Fojutowo, wieś Brody, 7-9.09.2011 rok- UKS Bydgoszcz;

 

12)  Hotel Białowieski[10], 12-14.10.2011 rok  (środa-piątek) - UKS Białystok;

 

13)  Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku[11], 2-4.11.2011- UKS Bydgoszcz;

 

14)  Zajazd Fojutowo, wieś Brody, 16-18.05.2012 - UKS Bydgoszcz;

 

15)  Hotel Litwor Zakopane[12], 11-14.06.2012 (4 dni) - UKS Kraków;

 

16)  Zespół Zamkowo-Parkowy w Krasiczynie[13], 2-5.10.2012 (4 dni) - UKS Rzeszów;

 

17)  Hotel Krasicki w Lidzbarku Warmińskim[14], 12-14.12.2012 - UKS Olsztyn;

 

18)  Hotel "LIbero" w Miliczu, 9-11.04.2013 – UKS Wrocław;

 

19)  Zajazd Fojutowo, wieś Brody, 16-18.05.2013 - UKS Bydgoszcz;

 

20)  Leśny Dwór, Kielce[15], 10-12.06.2013 - UKS Kielce;

 

21)  Cztery Wiatry, Korytnica, 2-4.10.2013 - UKS Kielce;

 

22)  Ośrodek Wypoczynkowy "Marena" w Międzywodziu[16], 23-25.10.2013 – UKS Szczecin;

 

23)  Kazimierz Dolny, Zajazd Piastowski, 11-13.12.2013 - UKS Lublin.

 [1] Zaplecze rekreacyjne to: Zespół basenów, Sauna, Siłownia, Solarium, Korty tenisowe, Boiska sportowe, Sala bilardowa oraz Wyciąg narciarski. Łączny koszt noclegów, obsługi i wyżywienia - 33.382,51 zł),  http://geovita.pl/pl/Hotel-Perla-Bieszczadow

[3] Hotel położony jest w lesie na obrzeżu Gór Świętokrzyskich nad zalewem Chańcza, w otulinie parków krajobrazowych, przepięknych sadów, tuż obok Szydłowa. W basenie odpocząć mogą zarówno rodzice jak i dzieci. Basen wyposażony w dysze masujące, przeciwprądy oraz jacuzzi to doskonała okazja do głębokiego odprężenia, http://www.czterywiatry.pl/

[4]. Po wyczerpującym dniu Goście mogą odpocząć wybierając nocleg w apartamencie lub pokoju jedno, czy też dwuosobowym. W ramach rekreacji proponujemy: basen, saunę, SPA, bilard, rowery górskie, czy przejażdżki bryczką, http://www.hotelpodklasztorze.pl/

[6] Oprócz noclegów czeka na Państwa stylowa restauracja, romantyczna kawiarnia i wyrazisty grill. Basen Kryty i Strefa Saun, Park Wodny na świeżym powietrzu. Stok narciarski z wyciągiem i wypożyczalnią sprzętu zimowego.Kort tenisowy i boisko do gier zespołowych, http://www.zajazd-fojutowo.pl/

[7] Hotel "Zajazd Piastowski", położony na terenie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, oferuje Państwu: restauracje, nocny klub, basen letni, kort tenisowy, boisko wielofunkcyjne, gabinety kosmetyczne i gabinety odnowy, saunę fińską, grotę solną, http://www.zajazdpiastowski.pl/

[8] Czterogwiazdkowy hotel Zamek Ryn mieści się w XIV-wiecznym zamku krzyżackim w Rynie, a jego Goście mają do dyspozycji basen, który znajduje się w gotyckiej piwnicy. Wystrój wnętrz hotelu Zamek Ryn odzwierciedla jego oryginalną architekturę. Goście mogą zrelaksować się w spa z wanną z hydromasażem, saunami i gabinetem masażu. Eleganckie pokoje w hotelu Zamek Ryn wyposażone są w drewniane meble oraz minibar, http://www.zamekryn.pl/

[9] Hotel Górski Kalatówki jest położony na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, niedaleko szlaku na Giewont. Znajduje się w nim sauna, szkółka narciarska i wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, http://www.kalatowki.pl/

[10] Hotel Białowieski Conference, Wellness & SPA położony jest tuż przy granicy Puszczy Białowieskiej. Goście mogą bezpłatnie korzystać z największego krytego kompleksu basenowego w Białowieży. Do dyspozycji Gości jest centrum spa, które oferuje zabiegi upiększające i relaksujące wykonywane przy użyciu naturalnych produktów, http://www.hotel.bialowieza.pl/

[12] Kameralny, luksusowy, butikowy w charakterze hotel w Zakopanem. Był pierwszym czterogwiazdkowym i pięciogwiazdkowym obiektem w mieście. Polecamy Państwu pielęgnację i odprężenie w Centrum Wellness i Spa w górach oraz relaks w centrum termalno – rekreacyjnym. Oferujemy aktywny wypoczynek na basenie, a także regenerację organizmu w saunach, http://www.litwor.pl/

[13] http://www.krasiczyn.com.pl/strona/index.html?p=p_41&sName=hotel, łączny koszt noclegów, obsługi i wyżywienia – 38062,00 zł

[14] Ten czterogwiazdkowy hotel mieści się w zabytkowym zamku, który jest usytuowany w centrum Lidzbarka Warmińskiego. Hotel dysponuje obserwatorium astronomicznym i imponującą biblioteką. Goście hotelu Krasicki mogą bezpłatnie korzystać z basenu, saun i wanny z hydromasażem. Goście mogą również poćwiczyć w siłowni lub poddać zabiegowi masażu w centrum spa i odnowy biologicznej, http://www.hotelkrasicki.pl/

[15] Hotel usytuowany jest w cichej i spokojnej okolicy, na terenie Stadionu Leśnego zwanym przez kielczan "Zielonymi płucami Kielc". Sąsiedztwo lasu i bliskość natury, a przy tym niewielka odległość od centrum Kielc sprawiają, iż "Leśny Dwór" to idealne miejsce zarówno na wypoczynek jak i spotkania biznesowe, http://www.lesnydwor.com.pl/

[16] Ośrodek Marena Wellness & Spa znajduje się w Międzywodziu na wyspie Wolin. . Cena pokoi w hotelu Marena Wellness & Spa obejmuje korzystanie z krytego basenu i wanny z hydromasażem. Za dodatkową opłatą Goście mogą zrelaksować się w spa, które oferuje szeroki wybór zabiegów, http://www.marenaspa.pl/

         Dodane przez: radny | Wyświetleń: 11590  | Drukuj  | Poleć znajomemu
KOMENTARZE (31)

tarot01-04-2014 (18:09)
 No naradki były, podobno Pan Koba wyjątkowo próbował się zasłużyć w tym obszarze.

Pan Koba nadal jeszcze dzieży ster UKS-u w Rzeszowie, ale wieści niosą, że MF Szczurek zamierza go "awansować" za zasługi w zmniejszaniu długu publicznego, który w chwili obecnej bez ważnych funduszy celowych wynosi blisko 44%.

Metody Pana Koby okazał się w tej materii bardzo skuteczny on i jemu posłuszni brali z fundusz nagród SC dużo i łapczywie. A reszta... za bramę
 
taxman01-04-2014 (18:15)
 Ajtam, ajtam - 0,5 litra wódy 60-80 zł, 0,7 litra lepszej - 110-210 zł. Czyli wypili 5-6 krówek i wielkie halo! Tu link do strony hotelu i z sekcji gastronomia można ściągnąć menu.
http://hoteleprezydenckie.pl/gastronomia/
A co do narad GIKSa DKSu i Dyr. UKS - zaraz minie kwartał od pisma powyżej - i co? I nic!
 
inspektor01-04-2014 (18:31)
 Czy nic, to się jeszcze okaże. MF wskazało nam dalszą drogą postępowania, za co serdecznie dziękujemy!
Oto instrukcja MF, co mamy dalej z tym robić (jaki organ zainteresować):

W nawiązaniu do wystąpienia Rady Sekcji Krajowej Pracowników Skarbowych NSZZ „Solidarność” w Warszawie z dnia 17 stycznia 2014 r., Departament Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finansów uprzejmie wyjaśnia, że za przeprowadzenie szkolenia w służbie cywilnej odpowiada organizator szkolenia. Zobowiązany jest on w szczególności do zarządzenia przeprowadzenia szkolenia, ustalenia tematyki i szacunkowych kosztów szkolenia, a w sytuacji kiedy jednocześnie jest podmiotem prowadzącym szkolenie - do zapewnienia warunków niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia szkolenia. Dokonując zaś wydatkowania środków budżetowych związanych z przeprowadzeniem szkolenia, obowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w szczególności do celowego i oszczędnego ich wydatkowania z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.
Uprawnionym do kontroli legalności, celowości, gospodarności i rzetelności gromadzenia dochodów i wydatkowania środków na realizację zadań publicznych, zarówno krajowych jak i pochodzących z Unii Europejskiej, jest Najwyższa Izba Kontroli. Ministerstwo Finansów realizuje zaś obowiązki nadzoru i kontroli nad całością gospodarki finansowej podległych jednostek organizacyjnych, w tym nad dokonywaniem przez te jednostki wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków oraz realizacją właściwych procedur.
Wskazać również należy, że kierownik jednostki sektora finansów publicznych, jako osoba stojąca na czele tej jednostki, kierująca i zarządzająca tą jednostka, podlega odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 
skarbizby01-04-2014 (19:09)
 Inspektorze mam pytanko, kiedy poinformowałeś o tym fakcie MF ?
 
inspektor01-04-2014 (19:23)
 O którym? Czy o "naradach" czy o imprezie? O naradach jakiś czas temu, o imprezie dziś.
 
elinka01-04-2014 (21:44)
 @tarot czy z woj. podkarpackiego tak dbał o P. Parafianowicza vel Promila tylko P. Cezary Koba? Chyba nie - dbał też ... (właściwe nazwisko wpisz samodzielnie ).
 
sztywnyubek01-04-2014 (22:13)
 A w innych województwach czy miastach? To samo. Jak ktoś chciał byc u koryta musiał o promila dbać. Czy to Zakopane, czy Kraków czy Kielce albo Olsztyn czy Lublin czy Bydgoszcz albo Białystok. Cytrynóweczka jeździła nie tylko we wrześniu i nie tylko do Krakowa.
 
kostek102-04-2014 (07:27)
 Gmach w Rzeszowie przy ul. Geodetów 1 (IS, UKS, PUS) jest słynny z organizowania imprez dla elity z Ministerstwa Finasów, dlatego ten team sie utrzymuje - obecnie to nie team tylko KORPORACJA - modne określenia - chociaż ten co wymyslił już go nie ma - jest w innej korporacji (mowa o Panu Parafianowiczu). Imprezy to też termin korporacyjny. Tak są wydatkowane środki publiczne.
 
tarot02-04-2014 (08:08)
 Ciekawym co powie kolega Cezarego K. - Wiesław Kuśnierz - DIS z Rzeszowa o imprezkach "szkoleniowych" w słynnym Arłamowie (przyp. internowano tam Wałęsę, Tito polował na niedźwiedzia). Promila goszczono suto, wycieczki do Lwowa organizowano. Długo trzeba było uprawiać corporate events zanim doszło do zaklepania na pełnego DIS-a.

Teraz Wiesław reorganizując AP odsuwa fachowców, a w ich miejsce powołuje ludzi, z którymi prowadzi magisterskie wykłady na Wyższej Szkole Prawa i Administracji - zgodnie z zasadą :
Tu robimy pozycje, a Tam zarabiamy.
 
apasko02-04-2014 (09:45)
 Kolego czy nie można zażądać rozpisania tego rachunku na czynniki pierwsze, tzn. szczegółowo.
Szczególnie rozpisania wymaga pozycja z VAT 23%.
 
melon02-04-2014 (11:18)
 Wiele miast, wiele nazwisk osób funkcyjnych... No, cóż,przecież "bo kto nie wypije tego we dwa kije, łupu cupu..."
 
elinka02-04-2014 (11:21)
 @tarot "Ciekawym co powie kolega Cezarego K. - Wiesław Kuśnierz - DIS z Rzeszowa o imprezkach "szkoleniowych" w słynnym Arłamowie (przyp. internowano tam Wałęsę, Tito polował na niedźwiedzia). Promila goszczono suto, wycieczki do Lwowa organizowano. Długo trzeba było uprawiać corporate events zanim doszło do zaklepania na pełnego DIS-a.

Teraz Wiesław reorganizując AP odsuwa fachowców, a w ich miejsce powołuje ludzi, z którymi prowadzi magisterskie wykłady na Wyższej Szkole Prawa i Administracji - zgodnie z zasadą :
Tu robimy pozycje, a Tam zarabiamy."

Masz człowieku odwagę ;-). Podziwiam Cię i ... odawgi zazdroszczę.
 
kostek102-04-2014 (11:26)
 Hotel PREZYDENCKI - to nie przypadek - właściciel hotelu a Izba Skarbowa w Rzeszowie to układ - powiazania - syn właściciela hotelu - zatrudnienie to nie przypadek - miejsce na imprezy wybierane przez elitę administracji podatkowej na Podkarpaciu/ PUS IS UKS I inni/
 
losos201002-04-2014 (11:31)
 @tarot masz jakieś dziwne informacje. Nie od dziś wiadomo, że panowie za sobą nie przepadają.
 
kostek102-04-2014 (12:09)
 losos to nie chodzi kto za kim przepada - watek tego artykułu jest jeden- trwonienie publicznych pieniędzy przez osoby, które już dawno powinny odejść z administracji podatkowej.
 
elinka02-04-2014 (13:39)
 @kostek i mimo tego wszystkiego co napisałeś wyżej i Ty i tarot mocnych na tych Panów nie ma. My sobie pogadamy, a oni się z nas śmieją dalej robiąc na co mają żywnie ochotę.
 
kostek103-04-2014 (09:04)
 Teraz Wiesław reorganizując AP odsuwa fachowców, a w ich miejsce powołuje ludzi, z którymi prowadzi wykłady na Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu -o/ Rzeszów- firma będaca we właściwości Izby Skarbowej w Rzeszowie i PUS w RZESZOWIE, w którym pracuje Pan Feret - kierownik - mąż Pani Feretowej z WSPiA. I takie sa kulisy sprawy - jak nie hotel Prezydencki to WSPiA.
 
funek70003-04-2014 (17:58)
 Zacznę od tego stwierdzenia „władza psuje” ….i chciałbym na tym skończyć, lecz muszę dopowiedzieć kilka słów.

Powyższy przykład przedstawiony w artykule potwierdza coś co nie jest wyjątkiem i nie chodzi mi tylko o służby skarbowe wszelkiej „maści”, decydent się kompromituje, ale baty i tak dostają szarzy pracownicy.
Współczuję pracownikom skarbowości, którzy wykonują niewdzięczną, jednak co by nie mówić i na nich nie psioczyć bardzo potrzebną pracę. Takie służby były, są i będą potrzebne, zawsze pozostaje tylko pytanie jak powinny działać. Moim zdaniem powinny być bardzo represyjne lecz… w przypadkach uzasadnionych. Ich działalność powinna być oparta na dobru społeczeństwa czyli Nas zwykłych ludzi - podatników. Szkoda mi tych w większości normalnych ludzi, którzy muszą pracować w oparciu o przepisy prawa oderwane od rzeczywistości pod nadzorem ludzi, którzy nawet nie wiedzą co to jest „rzeczywistość” rzeczywista. Wiem o tym (mam kilku znajomych ze służb skarbowych), że często gęsto chodzi tylko o statystyki, nie ważne są prawdziwe interesy ochrony społeczeństwa, ważne są sztuczne wyniki, które mają wpływ na to co ogłosi GUS ale na pewno nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Powiem szczerze, że nie mieściło mi się to w głowie i że są to tylko puste słowa moich niektórych znajomych ze skarbowości, ale teraz wiem śledząc ten temat, że chyba mówią prawdę. Straszne jest to, że Ci „wyrobnicy” za marne pieniądze łapią baty od każdego przedsiębiorcy i biorą je bezpośrednio na „klatę” a wodzowie świetnie się bawią i jak widziałem na tym portalu dostają świetne premie na przykład za zaangażowanie (jakże ulotne i szerokie pojęcie) – pewnie w imprezowaniu na koszt podatnika.
Prześledziłem temat powiązany z UKS Rzeszów i współczuję pracownikom tego urzędu, bo to na nich odbiją się w złym tego stwierdzenia znaczeniu - fanaberie ich wodza.

Oby ten kraj zmądrzał.
 
tarot04-04-2014 (19:17)
 fumek700 cytuję właśnie Ciebie: "Prześledziłem temat powiązany z UKS Rzeszów i współczuję pracownikom tego urzędu, bo to na nich odbiją się w złym tego stwierdzenia znaczeniu - fanaberie ich wodza.

Oby ten kraj zmądrzał."

Mam nadzieje, że będziesz miał racje, ponieważ na tym cały zamieszaniu wokół "hybrydy" jakim jest zarządzanie Pana Koby tracą przede wszystkim pracownicy UKS w Rzeszowie i sam Urząd , a jeżeli chodzi o autorytet, to traci również Skarb Państwa.

Trzeba to wszystko zmienić, a to robota dla Herkulesa - oczyszczenie stajni Augiasza
 
ange04-04-2014 (21:41)
 Po co od razu Herkules. Już niedługo ta ich mafia się rozleci - wtedy polecą i te szumowiny.
 
taxman04-04-2014 (23:12)
 Oferta Hotelu LITWOR: Bezpłatny apartament dla organizatora
5 pokoi typu premium w cenie standard
Przy grupie min. 100 osobowej - co 10. uczestnik konferencji gratis
Drink powitalny dla grupy gratis
Parking gratis
Voucher dla organizatora na weekendowy pobyt z osobą towarzyszącą w jednym z naszych hoteli!
Podane ceny są cenami netto.
Minimalna ilość osób: 30.
Ciekawe kto ten voucher przytulił?
 
tarot06-04-2014 (18:25)
 Ange:

"Po co od razu Herkules. Już niedługo ta ich mafia się rozleci - wtedy polecą i te szumowiny"

Mam nadzieje, że szczególnie C. Koby, ale również pozostali: Oszmiańczuk, Klukowski, Piątkowski nie znajdą pracy na kierowniczych stołkach w skarbówce.
Pan Koba mówi w Urzędzie, że sam odejdzie z Rzeszowa. Panie Dyrektorze niech Pan to zrobi jak najszybciej - ludzie na to czekają. Jak Pan odejdzie tydzień będą pili z radości.
Panie Koba Chwali się Pan w Urzędzie, że wcale nie pochodzi z powiatu Tarnów, ale z 3 - krotnie większego miasta niż Rzeszów. Niech Pan wraca do tej metropolii!
Ludzie mówią, że tym "wielkim miastem" są: Tarnowskie Góry, Jastrzębie Zdrój, albo Radomyśl pod Częstochową, niech Pan tam wraca... na wieś do swoich.
 
kominiarz06-04-2014 (18:56)
 tarot: niech Pan tam wraca... na wieś do swoich.

co siem martwisz, co siem smucisz
ze wsi jezdeś, na wieś wrucisz

 
melon06-04-2014 (20:24)
 Tu nie Herkules potrzebny,tu Dzierżyńskiego trzeba...
 
ara200806-04-2014 (23:13)
 Nie obrażajcie ludzi ze wsi...
 
kominiarz07-04-2014 (22:39)
 Nie obrażamy. POcieszamy
 
ispec30-05-2014 (09:44)
 Brawo RSK i Tomasz Ludwiński. Demaskujcie tak dalej. Może to naiwność, ale wciąż mam nadzieje, że to ma sens.
 
omeg1230-05-2014 (15:10)
 A czemu nie zawiadomicie NIKu o tym wszystkim. Wydaje mi się że jest to jedyna służba która cokolwiek mogłaby w tej sprawie zrobić. Nie ma co liczyć że MF zleci przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w stosunku do osób które naruszyły w tym przypadku przepisy ustawy o SC.
 
santi30-05-2014 (15:21)
 Bo może się okazać, że szef NIK też był. I co ? Będzie sędzią we własnej sprawie? W tym miejscu pragnę oświadczyć, że listy zaproszonych nie znam i sam też zaproszony nie byłem. Są to tylko moje niczym nie potwierdzone domysły.
 
kostek102-06-2014 (09:19)
 Po zmianie dyrektora NIK w Rzeszowie to szkoda pisać do NIK bo to są już SAMI SWOI.
 
apasko21-06-2015 (12:33)
 Nic się nie stało ale się chlało i hulało za podatników pieniądze.
To nie 3.50 zł bo by się prokurator doczepił, ale wielka kasa, to może nie umie liczyć.
 

Dodaj komentarz

Tylko zalogowani użytkowicy mogą dodawać komentarze.

KRAJOWA SEKCJA PRACOWNIKÓW SKARBOWYCH NSZZ „Solidarność
26-600 Radom ul.Traugutta 52

DANE KONTAKTOWE