LOGO GŁÓWNE - www.skarbowcy.pl
Wielu ludzi myli złe zarządzanie z przeznaczeniem             
Kim Hubbart
 

MENU GŁÓWNE

LOGOWANIE

POPULARNE ARTYKUŁY

ARCHIWALNE ARTYKUŁY

ARTYKUŁY


Grzywna dla Ministra

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (...) na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Rady Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Skarbowych w Warszawie o ukaranie Ministra Finansów grzywną w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. postanawia ...  wymierzyć Ministrowi Finansów grzywnę w kwocie 200 (dwieście) złotych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym:
Przewodniczący. Sędzia WSA Iwona Szymanowicz - Nowak
po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Rady Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Skarbowych w Warszawie
o ukaranie Ministra Finansów grzywną w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.
postanawia:
1.    wymierzyć Ministrowi Finansów grzywnę w kwocie 200 (dwieście) złotych;
2.    zasądzić od Ministra Finansów na rzecz skarżącego Rady Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Skarbowych w Warszawie kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.
 
 
UZASADNIENIE
W dniu 6 listopada 2013 r. na biuro podawcze Sądu wpłynął wniosek Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Skarbowych w Warszawie (skarżąca) o wymierzenie Ministrowi Finansów (Minister, organ) grzywny z tytułu nieterminowego przekazania do Sądu jej skargi z dnia 2 sierpnia 2013 r. (data wpływu do organu) w sprawie udostępnienia informacji publicznej w zakresie przekazania projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej oraz wszelkich posiadanych dokumentów związanych z opiniowaniem i wdrażaniem tego projektu.
W odpowiedzi na przedmiotowy wniosek Minister wniósł o jego oddalenie wyjaśniając, iż uchybienie terminu w przekazaniu skargi nie było wynikiem celowych i świadomych działań organu, a wynikało z konieczności udzielenia odpowiedzi na licznie złożone wnioski o udzielenie informacji publicznej.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:
Stosownie do treści art. 54 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm., zwana dalej p.p.s.a.) organ, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od daty jej wniesienia.
Natomiast zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm., zwana dalej u.d.i.p.), do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że: 1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi, 2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
W razie niezastosowania się przez organ administracji publicznej do wskazanego obowiązku, sąd na podstawie art. 55 § 1 p.p.s.a. może orzec o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6 p.p.s.a. Zawarte w art. 55 § 1 p.p.s.a. stwierdzenie „w razie niezastosowania się do obowiązków, o których mowa w art. 54 § 2, sąd (...) może orzec o wymierzeniu organowi grzywny" oznacza, że wyłączną przesłanką materialnoprawną takiego orzeczenia jest niewypełnienie obowiązków wymienionych w art. 54 § 2 p.p.s.a., czyli nieprzekazanie przez organ skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę oraz przekroczenie ustawowego terminu przekazania sądowi tych wszystkich dokumentów, a termin ten liczony jest od dnia doręczenia skargi organowi. Datą wszczęcia postępowania sądowo-administracyjnego jest dzień doręczenia skargi organowi, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy. Wprawdzie skargi nie ma jeszcze w tym momencie w sądzie, ale z tym faktem należy wiązać określone skutki prawne. Wniesienie skargi nakłada na organ administracyjny obowiązek udzielenia odpowiedzi oraz przesłania do sądu akt sprawy, a ponadto uprawnia organ do dokonania autokontroli zaskarżonego aktu lub czynności.
W związku z tym, rozpoznając wniosek o wymierzenie organowi grzywny za nieprzekazanie skargi, sąd administracyjny w pierwszej kolejności jest zobowiązany ustalić, czy skarga została wniesiona za pośrednictwem organu, a jeśli tak - czy organ ten przekazał skargę do sądu. Z akt sprawy zarejestrowanej pod sygn. akt VIII SAB/Wa 42/13 wynika jednoznacznie, że skarga skarżącej na bezczynność Ministra w sprawie udostępnienia informacji publicznej, oznaczona datą 31 lipca 2013 r., wpłynęła do Ministra w dniu 2 sierpnia 2013 r. (data złożenia skargi bezpośrednio w organie); potwierdza to prezentata organu, którą opatrzono skargę. Ww. skarga wraz z aktami administracyjnymi i odpowiedzią na skargę została przez organ przekazana do Sądu w dniu 3 września 2013 r. Powyższa okoliczność uzasadnia stwierdzenie, że wniosek skarżącej zasługuje na uwzględnienie.
W sprawie bezsporne jest, iż organ zobowiązany był do przekazania skargi do Sądu w terminie 15 dni, określonym w art. 21 pkt 1 u.d.i.p., który upływał w dniu 17 sierpnia 2013 r.,tj. w sobotę. Z uwagi na regulację art. 82 § 2 p.p.s.a. termin ten uległ przesunięciu do dnia 19 sierpnia 2013 r., tj. do poniedziałku (następny dzień po dniach wolnych od pracy). Bezsporną jest także okoliczność, iż swój obowiązek organ wykonał dopiero w dniu 3 września 2013 r., tj. z piętnastodniowym uchybieniem terminu, o którym mowa w art. 21 pkt 1 u.d.i.p.
Wymaga podkreślenia, że grzywna wymierzana organowi, o jakiej mowa w przepisie art. 55 § 1 p.p.s.a., ma charakter mieszany: dyscyplinująco - restrykcyjny. Ma ona bowiem na celu, oprócz dyscyplinowania organu stanowić sankcję za naruszenie podstawowego prawa jednostki do rozpatrzenia sprawy bez zbędnej zwłoki. Ponadto wymierzenie grzywny pełni funkcję prewencyjną i ma służyć zapobieganiu naruszania przez organ administracji przepisu art. 54 § 2 p.p.s.a. w przyszłości.
W zakresie wymiaru grzywny, którą można orzec za niewypełnienie przez organ administracji publicznej obowiązków określonych w art. 54 § 2 p.p.s.a., unormowanie art. 55 § 2 p.p.s.a. odsyła do przepisu art. 154 § 6 p.p.s.a. Stosownie do tego przepisu, grzywnę wymierza się do wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2012 r. wyniosło 3.521,67 zł (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 11 lutego 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2012 r., M.P. z 2013 r. poz. 89). Rozstrzygając o wymiarze grzywny ze względu na użycie przez ustawodawcę w art. 55 § 1 p.p.s.a. sformułowania „sąd może orzec o wymierzeniu grzywny", Sąd brał pod uwagę wszystkie okoliczności mniejszej sprawy, a mianowicie przyczynę niewypełnienia obowiązku, czas, jaki upłynął od wniesienia skargi oraz czy organ przed rozpatrzeniem wniosku obowiązek wypełnił i wyjaśnił powody niedotrzymania terminu.
Biorąc pod uwagę okoliczność, iż przekazanie skargi do Sądu nastąpiło z piętnastodniowym uchybieniem terminu, Sąd stoi na stanowisku, że orzeczona kwota grzywny 200 zł stanowić będzie sankcję na tyle dotkliwą, że zapobiegnie w przyszłości niewywiązywaniu się organu z obowiązku wynikającego z art. 54 § 2 p.p.s.a.
Zdaniem Sądu, w okolicznościach niniejszej sprawy, nałożenie grzywny we wskazanej wysokości było celowe dla realizacji funkcji represyjnej i prewencyjnej. Uwzględnienie wniosku uzasadniało zasądzenie na rzecz skarżącej zwrotu poniesionych kosztów postępowania (wpis w kwocie 100 zł), zgodnie z art. 200 p.p.s.a.
Mając na uwadze powyższe, Sąd na podstawie art. 55 § 1 oraz art. 200 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.
 

 

30 grudnia 2013 r. Sygn.akt VIII SO/Wa 9/13

        Dodane przez: inspektor | Wyświetleń: 4824  | Drukuj  | Poleć znajomemu
KOMENTARZE (7)

zzppus08-01-2014 (15:54)
 Ale mu dołożyli!
 
apasko08-01-2014 (18:09)
 Który Minister zapłaci? Czy to zapłaci budżet?
 
jolau197608-01-2014 (18:10)
 To po Ministrze związek załatwił go na cacy, skąd wziąć tyle kasy?
 
tarot08-01-2014 (18:22)
 Oczywiście MF Szczurek zapłaci grzywnę z "Kieszeni Podatnika", ponieważ nie ma innej.
 
supersaper08-01-2014 (22:34)
 Ale kara jest karą. I słusznie! Już dość warcholstwa!
 
badman08-01-2014 (23:21)
 No proszę jakie wysokie standardy: wszyscy wobec prawa są równi. SZOK!
Całe 200 PLN!

Grzywna powinna być uzależniona nie tylko od rodzaju przewinienia ale i od sytuacji materialnej ukaranego. 2000 zł dla osoby zarabiającej 1800 zł mies. to kara uciążliwa. Ale dla zarabiającej 48.000 zł - niewielka. A co dopiero 200 zł?!

 
radny09-01-2014 (01:42)
 Sąd podszedł do sprawy nad wyraz racjonalnie. Gdyby Minister płacił grzywnę z własnych środków (osobistych) - miałoby sens nakładanie grzywny w wyższej kwocie. A tak to tylko symbol, bo i tak te 200 złotych pozostanie w budżecie państwa...
 
wodnik10-01-2014 (18:44)
 Jak to przeczytają podatnicy to mandatu za nie nabicie na kasie większego niż 200 zł nie będą chcieli brać - i będą mieli rację
 

Dodaj komentarz

Tylko zalogowani użytkowicy mogą dodawać komentarze.

KRAJOWA SEKCJA PRACOWNIKÓW SKARBOWYCH NSZZ „Solidarność
26-600 Radom ul.Traugutta 52

DANE KONTAKTOWE