LOGO GŁÓWNE - www.skarbowcy.pl
Przeciwność uczy rozsądku, dobrobyt go odbiera.             
Seneka
 

MENU GŁÓWNE

LOGOWANIE

POPULARNE ARTYKUŁY

ARCHIWALNE ARTYKUŁY

ARTYKUŁY


Wynki kontroli MF w UKS Białystok w zakresie prowadzenia magazynu depozytowego (na podstawie wystąpienia pokontrolnego GIKS).

(...) Wiesław Klukowski, Dyrektor UKS w Białymstoku, w dniu 2 listopada 2011 r. uzyskał informację o prawdopodobnym braku w pomieszczeniach magazynowych Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku przechowywanych tam papierosów, zabezpieczonych, dla potrzeb postępowania karnego skarbowego. Z uwagi na podejrzenie kradzieży, niezwłocznie zainstalowany został wewnętrzny monitoring pomieszczeń magazynowych, w których przechowywane były zabezpieczone papierosy.

Wiesław Klukowski, Dyrektor UKS w Białymstoku, w dniu 2 listopada 2011 r. uzyskał informację o prawdopodobnym braku w pomieszczeniach magazynowych Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku przechowywanych tam papierosów, zabezpieczonych, dla potrzeb postępowania karnego skarbowego. Z uwagi na podejrzenie kradzieży, niezwłocznie zainstalowany został wewnętrzny monitoring pomieszczeń magazynowych, w których przechowywane były zabezpieczone papierosy.

Pomieszczenia magazynowe znajdowały się na parterze budynku Urzędu w Białymstoku, przy Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8. Dostęp do nich miał ograniczony krąg osób, na tej samej kondygnacji znajdował się posterunek pracowników firmy zewnętrznej, która ochraniała budynek. Głównym celem zainstalowania kamery monitoringu było zebranie i zabezpieczenie materiału dowodowego dla potrzeb postępowania karnego, materiał taki w wyniku podjętych działań został zebrany.

W dniu 8.11.2011 r. Dyrektor UKS w Białymstoku, wydał upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym w zakresie prawidłowości funkcjonowania magazynu depozytowego - w szczególności sprawdzenia:

  • wewnętrznych uregulowań legislacyjnych dotyczących działania przedmiotowego magazynu, działania (instrukcje, zarządzenia, zakresy obowiązków), zabezpieczenia magazynu,
  • procedur rejestracji, przyjęcia i przekazywania zajętego mienia, sposobu i trybu dokonywania kontroli i nadzoru wewnątrzwydziałowego.

Sprawozdanie nr UKS2091/DW/091/17/11 z dnia 14.11.2011 r. z kontroli prawidłowości funkcjonowania magazynu depozytowego ujawniło następujące fakty:

W magazynie depozytowym przechowywane były papierosy i wyroby spirytusowe bez polskich znaków akcyzy zajęte w skutek czynności służbowych przez pracowników Wydziału Realizacyjnego. Magazyn prowadzony był przez pracownika Wydziału Administracyjno- Gospodarczego. Pod koniec października 2011 r. pracownik stwierdził brak na stanie magazynowym 29.999 paczek papierosów. O powyższym poinformował Dyrekcję Urzędu i przełożonego naczelnika wydziału. Pracownik nie potrafił dokładnie określić terminu zaginięcia papierosów, ani czy nastąpiło to jednorazowo, czy też w przeciągu dłuższego okresu czasu. Nie było śladów włamania. Stwierdził jedynie, iż w dniu 29 czerwca 2011 r., kiedy po raz ostatni dokonywał zdania papierosów do Urzędu Celnego w Suwałkach, to braków magazynowych nie było.

Przyjęcie do magazynu zajętych przez Wydział Realizacyjny papierosów, odbywało się na podstawie „Wykazu dowodów rzeczowych" (od 07.10.2011 r.), „Protokołu przekazania przedmiotów do magazynu depozytowego". W „Wykazie" ("Protokole") wyszczególniono: ilość i markę papierosów, datę i nr sprawy, dane osoby, u której pracownicy Wydziału Realizacyjnego zajęli przedmiotowe papierosy, podpisy zdającego do magazynu i przyjmującego. Papierosy w magazynie przechowywane były do czasu wydania wyroku przez Sąd. Po otrzymaniu wyroku sądowego orzekającego przepadek na rzecz Skarbu Państwa papierosów, magazynier przekazuje wyroby tytoniowe do Urzędu Celnego w Suwałkach. Przekazanie następuje na podstawie „Protokołu przekazania". W protokole określono: datę i nr sprawy, ilość papierosów i marka oraz podpisy zdającego i przyjmującego.

W magazynie oprócz ww. dokumentacji znajduje się także „Księga magazynowa depozytów i przedmiotów zajętych". Zawiera ona następujące dane: lp., data przyjęcia, nr sprawy, dane oskarżonego, przedmiot zajęcia, ilość, rodzaj, wyrok sądowy, adnotacja o przekazaniu do Urzędu Celnego wraz z datą przekazania.

Funkcjonujący magazyn nie posiada żadnych instrukcji, bądź innych wewnętrznych uregulowań legislacyjnych. Jedynie w § 23 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu (obowiązujący od 1kwietnia 20 U r.) zawarto zapis, iż do zakresu działania Wydziału Spraw Administracyjno- Gospodarczych należy prowadzenie magazynów depozytowych.

W zakresie obowiązków służbowych magazynier ma nałożony obowiązek prowadzenia magazynu depozytowego, tj. rejestrację i przyjęcie towaru zajętego przez Wydział Realizacyjny w celu prawidłowego przekazania towaru do Urzędów Celnych. Ponadto wymieniony podpisał oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie.

W zakresie obowiązków służbowych Naczelnik Wydziału Spraw Administracyjno- Gospodarczych, ma nałożony obowiązek nadzoru i kontroli nad funkcjonowaniem magazynu depozytowego.

Klucz do drzwi magazynu, był tylko jeden i przechowywany był na posterunku ochrony. Klucz nie był właściwie przechowywany (nie przechowywano go w oplombowanym pojemniku). Fakt pobrania klucza nie był odnotowywany w książce kluczy. Zarówno Naczelnik wydziału, jak i magazynier nie potrafili podać, dlaczego klucz nie był właściwie zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, jak też, dlaczego nie było duplikatu klucza. Do klucza dostęp mieli także pracownicy Wydziału Realizacyjnego, ponieważ w magazynie był garażowany samochód tego wydziału, który wjeżdżał i wyjeżdżał drugimi drzwiami, które można otworzyć tylko od wewnątrz.

Magazyn nie posiadał żadnych elektronicznych zabezpieczeń, detektorów ruchu, czujek ppoż., okna także nie były okratowane.

Nie dokonywano okresowych kontroli stanów magazynowych (brak jest jakichkolwiek dokumentów w tym zakresie).

W wyniku powyższych ustaleń, kontrola wewnętrzna Urzędu wydała następujące zalecenia pokontrolne: powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej zasobów magazynowych, opracowanie Instrukcji regulującej funkcjonowanie magazynu depozytowego oraz postępowanie z kluczami do magazynu, dokonywanie kontroli pracy prowadzącego magazyn i stanów magazynowych, w tym dokumentowania faktu ich przeprowadzenia, przygotowanie nowego pomieszczenia magazynowego stosownie zabezpieczonego przed dostępem osób nieuprawnionych.

Zarządzeniem Nr 44/2011 Dyrektora UKS w Białymstoku z dnia 15 listopada 2011 r. polecono przeprowadzenie inwentaryzacji zasobów magazynowych. W skład komisji Inwentaryzacyjnej powołano 5 osób, na przewodniczącego powołano inspektora kontroli skarbowej z Samodzielnego Stanowiska ds. kontroli wewnętrznej. Dwie osoby powołane do komisji Inwentaryzacyjnej nie wzięły w niej udziału z powodu nieobecności w pracy w dniu rozpoczęcia prac spisowych, tj. 17 listopada 2011 r. (jedna z powodu urlopu - wniosek złożyła poprzedniego dnia, druga z powodu przebywania od 14 listopada 2011 r. do 25 listopada 2011 r. na zwolnieniu chorobowym). W dniu 18 listopada 2011 r. Zarządzeniem nr 46/2011 r. Dyrektora UKS w Białymstoku, odwołano nieobecne osoby ze składu Komisji Inwentaryzacyjnej.

Powołana komisja inwentaryzacyjna w dniach 17-18 11.2011 r. i 21.11.2011 r. dokonała spisu z natury wyrobów w magazynie depozytowym, w pomieszczeniach nr 6 i 12 i w wyniku porównania ich ilości z protokołami przyjęcia do magazynu, stwierdziła niedobór papierosów różnych marek oraz wyrobów spirytusowych bez polskich znaków akcyzy.

Inwentaryzacja (sprawozdanie ze spisu z natury z dnia 22 listopada 2011 r. oraz sprostowanie z dnia 15 grudnia 2011 r.) wykazała, iż według dokumentacji w magazynie powinno się znajdować:

  • 97.148 paczek papierosów - stwierdzono niedobór 52.932 paczek papierosów,
  • 540 butelek wyrobów spirytusowych, tj. 547,2 1 - stwierdzono niedobór 51 butelek o zawartości 36,5%

Po zakończeniu inwentaryzacji, wszystkie wyroby tytoniowe zostały usunięte z pomieszczenia nr 12 (wspólnego z garażem) i przeniesione do pomieszczeń nr 4 i 6, co było spowodowane koniecznością lepszego zabezpieczenia zasobów magazynowych.

Zdaniem komisji inwentaryzacyjnej, w pomieszczeniach magazynowych wskazane byłoby zamontowanie drzwi atestowanych, czujek ppoż., detektorów ruchu.

Stwierdzono, że Urząd wykonał zalecenia kontroli wewnętrznej UKS w Białymstoku poprzez:

1)         wydanie Zarządzenie Nr 44/201 1 Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zasobów magazynowych;

2)         opracowano i wydano Instrukcję funkcjonowania magazynu depozytowego w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Białymstoku stanowiącą Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 46/2011 Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji funkcjonowania magazynu depozytowego w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Białymstoku. Jednocześnie w § 4 przedmiotowej instrukcji określono zasady postępowania z kluczami do pomieszczeń magazynu,

3)         w ramach nadzoru służbowego kontroli pracy prowadzącego magazyn, kontrola taka jest wykonywana raz na kwartał, po sporządzeniu kwartalnego sprawozdania przez prowadzącego magazyn, które jest przekazywane Naczelnikowi Wydziału Spraw Administracyjno-Gospodarczych oraz półrocznie Dyrektorowi Urzędu.

4)         zostały przygotowane dwa pomieszczenia na potrzeby magazynu zabezpieczone poprzez elektroniczny system alarmowy, plombowane a klucze do nich są zabezpieczone przed dostępem.

W dniu 21 listopada 2011 r. Wiesław Klukowski, Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku, złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej Białystok-Północ, o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu - kradzieży mienia z pomieszczeń UKS w Białymstoku, przy Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8. W zawiadomieniu, poinformowano, że w dniu 2 listopada uzyskano informację o prawdopodobnym braku w pomieszczeniach magazynowych UKS w Białymstoku, przechowywanych tam papierosów, zabezpieczonych dla potrzeb postępowania karnego skarbowego. Zarządzono kontrolę wewnętrzną i przeprowadzono inwentaryzację, w wyniku której stwierdzono brak 52.932 paczek papierosów różnych marek bez polskich znaków akcyzy, o wartości szacunkowej 200.000 zł. Wraz z zawiadomieniem, przekazano nagranie z zainstalowanego monitoringu, na którym utrwalony został fakt przebywania na terenie magazynu dwóch nieuprawnionych osób o przenoszenia przez nie papierosów. W dniu 5 grudnia 2011 r. funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku dokonali przeszukania pomieszczeń gospodarczych Urzędu, na podstawie Postanowienia o żądaniu wydania rzeczy i przeszukania Prokuratury Rejonowej Białystok-Północ z dnia 1 grudnia 2011 r. oraz zatrzymano pracowników Urzędu.

O zaistniałych faktach, Urząd poinformował Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, Dyrektora Departamentu Kontroli Skarbowej, Dyrektora Departamentu Wywiadu Skarbowego.

W dniu 8 grudnia 2011 r. (niezwłocznie po uzyskaniu informacji o przedstawieniu zarzutów) z dwoma pracownikami Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku zostały rozwiązane umowy o pracę z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych (art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy). Prokuratura nie postawiła zarzutów karnych innym pracownikom.

W następstwie ujawnionej kradzieży Naczelnik Wydziału Spraw Administracyjno- Gospodarczych, z dniem 8 grudnia 2011 r. został odwołany ze stanowiska oraz otrzymał wypowiedzenie warunków płacy, a w dniu 15 grudnia 2011 r. udzielono mu w trybie art. 115 ustawy z dnia 20 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, kary upomnienia za niedopełnienie obowiązków pracowniczych wynikających z zakresu obowiązków tj. w zakresie nadzorui kontroli nad funkcjonowaniem magazynu depozytowego. Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie magazynu depozytowego z dniem 9 grudnia 2011 r. został przeniesiony do pracy na inne stanowisko oraz w dniu 15 grudnia 2011 r. ukarany w trybie art. 115 ustawy o służbie cywilnej, karą upomnienia za niedopełnienie obowiązków pracowniczych w zakresie prowadzenia magazynu depozytowego. Ponadto ww.osoby nie otrzymały nagrody pieniężnej za IV kwartał 2011 r. Nałożone kary upomnienia uległy, zatarciu po upływie roku (art. 129 ust.4 ustawy o służbie cywilnej), a dokumenty ich dotyczące zostały zniszczone.

W wyniku przeprowadzonego śledztwa wniesiony został przez Prokuraturę do Sądu Rejonowego w Białymstoku akt oskarżenia przeciwko czterem osobom (w tym dwóm pracownikom UKS, synowi jednego z pracowników i pracownikowi firmy ochraniającej budynek Urzędu). Podejrzani do zarzucanych czynów przyznali się w części, i złożyli obszerne wyjaśnienia, z których wynikało, iż dokonali kradzieży mienia na łączna sumę 1300 paczek papierosów różnych marek bez polskich znaków akcyzy o szacunkowej wartości 6500 zł.

Sąd Rejonowy w Białymstoku, w wydanych wyrokach sygn akt VII K 599/12 z dnia 20 września 2012 r. uznał oskarżonych za winnych dokonania zaboru, w celu przywłaszczenia mienia w postaci papierosów bez polskich znaków akcyzy w okresie od kwietnia 2011 r. do 18 listopada 2011r. wyroki są prawomocne.

W toku prowadzonego przez Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku śledztwa, nie zdołano uprawdopodobnić, że podejrzani dokonali kradzieży mienia w pozostałym zakresie, to jest mienia w postaci 51.632 paczek papierosów o szacunkowej wartości 193.500 zł. Materiały z tego śledztwa wyłączono do odrębnego postępowania. Postępowanie to, wobec niewykrycia sprawców zostało w dniu 30.04.2012 r., na podstawie art. 322 kodeksu postępowania karnego, umorzone7. Postanowienie powyższe zostało zatwierdzone w dniu 28 czerwca 2012 r. przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Białystok- Północ.

Ustalono, że w latach 2002-2008 pomieszczenie, w którym przechowywane były depozyty było wynajmowane od firmy „Polmozbyt Plus" Sp. z o. o. w Białymstoku. Pomieszczenie o pow. 32 m2 znajdowało się w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 10A i było wykorzystane na działalność magazynową. W związku z pozyskaniem dodatkowej powierzchni w siedzibie UKS w Białymstoku, w dniu 31.12.2008 r. została wypowiedziana umowa najmu lokalu położonego przy ul. Zwycięstwa 10A. Magazyn został przeniesiony w maju 2009 r. do budynku Urzędu przy Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8 do pomieszczenia na parterze budynku oraz częściowo znajdowało się w pomieszczeniu, w którym garażowany był samochód Wydziału Realizacyjnego. Rozdzielenie pomieszczeń planowano w ramach remontu parteru w 2010 r. lecz w związku z niedostatecznymi środkami finansowymi, zostało przeniesione na 2011 r. W 2011 r. pomieszczenie, w którym garażowany był samochód oraz przechowywano depozyty zostało rozdzielone na dwa niezależne od siebie pomieszczenia.

Ustalono, że zajęty towar, który zdawał Wydział Realizacyjny był składowany w magazynie depozytowym sprawami, a na każdym pudełku był przyklejany wykaz dowodów rzeczowych do danej sprawy. Po otrzymaniu wyroku z sądu, sygnatura wyroku była również wpisywana na pudełku, co pozwalało na szybsze przygotowanie danej sprawy do przekazania do urzędu celnego. Sprawy bez prawomocnego wyroku były składowane w oddzielnym miejscu, w tym samym pomieszczeniu. Wpisy do książki magazynowej oraz kserowanie wyroków były jedyną formą dokumentowania obrotu magazynowego. Wpisów do książki magazynowej nie dokonywano w momencie przyjęcia towaru do magazynu, a w momencie jego zbiorczego przekazania do urzędu celnego.

Zgodnie z wyjaśnieniami Urzędu, po otrzymaniu prawomocnego wyroku, zajęty towar sprawdzano raz jeszcze z protokołem przekazania i wyrokiem (ilość i marka papierosów). Oba dokumenty były kompletowane przez prowadzącego magazyn i wpisywane do książki magazynowej. Ponieważ wyroków i protokołów przekazania mogło być kilkanaście, prowadzący magazyn nie zwracał uwagi czy są wpisywane chronologicznie do książki magazynowej, zgodnie z datami otrzymania protokołu. Papierosy były zdawane sprawami, zaś duże ilości przepakowywane markami w celu sprawniejszego zdania w urzędzie celnym.

Przekazywanie towaru do odpowiedniego organu następowało po otrzymaniu kilkunastu prawomocnych wyroków. Zajęty towar był przewożony do Urzędu Celnego w Suwałkach (Urząd Celny w Białymstoku nie przyjmował papierosów). W tym celu był wypożyczony samochód osobowo-towarowy. Zwłoka w przekazywaniu towaru (od daty wydania wyroku) związana była ze zgromadzeniem większej ilości towaru, a tym samym zminimalizowaniem kosztów transportu.

Stwierdzono, na podstawie wpisów do książki magazynowej (poz. 1-175), że przekazanie towarów do likwidacji do urzędu celnego, następował wielokrotnie z jedno, dwu i ponad dwuletnim opóźnieniem, od wydania wyroku sądowego.

Stwierdzono, że na podstawie prowadzonej wówczas książki magazynowej nie można byłoby ustalić stanu magazynu, gdyż nie odzwierciedlała ruchu towarów, z powodu braku wpisów w momencie przyjęcia towaru do magazynu.

Zarządzeniem Nr 46/2011 Dyrektora UKS w Białymstoku z dnia 22 listopada 2011 r. wprowadzona została Instrukcja funkcjonowania magazynu depozytowego. Określiła ona w sposób szczegółowy, postępowanie w zakresie zabezpieczenia pomieszczeń magazynowych, przechowywania kluczy do magazynu, zakres obowiązków pracownika prowadzącego magazyn, w tym przy przyjęciu i wydawaniu depozytów oraz obowiązki w zakresie prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości, częstotliwość przekazywania depozytów do odpowiednich organów. Instrukcja wprowadziła obowiązek sporządzania i przekazywania kwartalnie Naczelnikowi Wydziału Spraw Administracyjno-Gospodarczych oraz półrocznie, Dyrektorowi Urzędu, wykazów spraw, w których brak jest rozstrzygnięć, co do likwidacji znajdujących się w nich depozytów oraz stanu magazynu. Instrukcja określiła także, że depozyty przechowywane w magazynie mogą podlegać inwentaryzacji na polecenie Dyrektora.

Zarządzeniem Nr 11/2012 r. Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku z dnia 2 kwietnia 2012 r. zarządzono przeprowadzenie inwentaryzacji zasobów magazynowych, znajdujących się w magazynie depozytowym w dniach od 10.04.2012 r. do 18.04.2012 r.

W skład komisji Inwentaryzacyjnej powołano 3 osoby, a przewodniczącym został p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Administracyjno-Gospodarczych.

W magazynach stwierdzono (sprawozdanie z dnia 10 maja 2012 r.):

-           44.223 paczek papierosów (po 20 sztuk każda),

-           oraz 502 butelki wyrobów spirytusowych, tj. 521,61.

Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej, stwierdził, że różnice pomiędzy stanem magazynu stwierdzonym w sprawozdaniu z przebiegu spisu z natury z dnia 22 listopada 2011 r. a stanem magazynu wykazanym w sprawozdaniu z dnia 10 maja 2012 r. (różnica in plus 7 paczek papierosów oraz 13 butelek wyrobów spirytusowych, tj. 10,9 1) mogły być spowodowana czynnikiem ludzkim, ograniczeniem czasowym spisu z listopada 2011 r„ wynikającym z konieczności szybkiego dostarczenia protokołów do organów ścigania. Dyrektor zatwierdził sprawozdanie ze spisu z natury w dniu 21.05.2012 r.

Pismem nr UKS2091/DZ/120/182/12 z dnia 10 maja 2012 r. powierzono innemu pracownikowi Wydziału Spraw Administracyjno-Gospodarczych, prowadzenie od dnia 10 maja 2012 r. magazynu depozytowego W dniu tym pracownik podpisał, oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, o zapoznaniu się z Instrukcją funkcjonowania magazynu depozytowego w UKS w Białymstoku, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 46/2011 Dyrektora UKS w Białymstoku z dnia 22 listopada 2011 r. Obowiązek prowadzenia magazynu depozytowego tj. rejestrację i przyjęcie towaru zajętego przez Wydział Realizacyjny, w celu prawidłowego przekazania towaru do Urzędów Celnych od dnia jego przyjęcia, zawarto także w jego zakresie obowiązków. Protokołem zdawczo odbiorczym z dnia 10 maja 2012 r. przekazano ww. pracownikowi zinwentaryzowane składniki spisane na arkuszach spisu z natury w ilości 44.223 paczek papierosów (po 20 sztuk każda) oraz 502 butelki wyrobów spirytusowych, tj. 521,6 1.

Ustalono, że w okresie od dokonania I-ego spisu z natury w listopadzie 2011 r. do dnia 11.04.2012 r. (rozpoczęcie II-go spisu z natury) magazyn depozytowy był zamknięty i zaplombowany - nie przyjmowano nowych depozytów, a także nie przekazywano znajdujących się w nim depozytów do odpowiednich organów celem likwidacji.

Stwierdzono, że wszystkie depozyty przyjęte po 12.05.2012 r., w ramach jednej sprawy są przechowywane w magazynie w sposób pozwalający na ich identyfikację. Depozyty ułożone są poszczególnymi sprawami (każdy karton jest oznaczony nr sprawy, z podaniem rodzaju i ilości towaru oraz nazwiskiem osoby, od której towar ten został zatrzymany).

Ustalono, że w Urzędzie nie jest prowadzony rejestr dotyczący wejść do magazynu depozytowego, natomiast fakt rozbrojenia lub uzbrojenia alarmu w którymkolwiek magazynie jest rejestrowany w siedzibie firmy ochroniarskiej, a pracownik odpowiedzialny za prowadzenie magazynu, jak i Naczelnik wydziału, jako nadzorujący, posiadają indywidualne kody wejść.

Stwierdzono, że papierosy spisane w trakcie inwentaryzacji z kwietnia 2012 r, zostały poukładane w kartonach - markami oraz spisany wówczas alkohol, w butelkach i pojemnikach, znajdują się w pomieszczeniu magazynowym nr 4. Pomieszczenie to posiada okno zakratowane, oklejone folią nieprzezroczystą, wyposażone jest w system alarmowy, drzwi są plombowane.

Z informacji Urzędu wynikało, że w oparciu o dokumentację i zastany stan w magazynie depozytowym, nie można było ustalić, jakich depozytów, do której sprawy brakuje w związku z kradzieżą.

Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku, wyjaśnił, że w sprawach postępowań przygotowawczych, w których zatrzymane dowody rzeczowe, przechowywane w magazynie depozytowym UKS w Białymstoku, zostały skradzione, że kierując sprawę do właściwego organu (sądu, prokuratora) i przekazując pisemnie (nie fizycznie) wyroby do dyspozycji tych organów, kierujący działał w przekonaniu, iż wyroby te pozostają w depozycie, stosownie do istniejących dokumentów ich zatrzymania i przekazania do depozytu. Dopiero, po ujawnieniu kradzieży, powzięto wiedzę o braku części wyrobów, co do których sąd orzekł przepadek. W tym stanie nie można mówić o poświadczaniu nieprawdy, co zawsze związane jest ze świadomym działaniem.

W złożonych wyjaśnieniach do protokołu kontroli, Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku poinformował, że podjął działania w zakresie przekazania papierosów pozostałych w magazynie depozytowym po stwierdzeniu kradzieży. Wspólnie z Izbą Celną i  Urzędem Celnym w Białymstoku ustalono, iż ww. papierosy będą przekazywane do zniszczenia sukcesywnie do końca 2013 r. Przekazanie przedmiotowego towaru depozytowego jest uzależnione od możliwości (pojemności) magazynu, jakim dysponuje Urząd Celny w Białymstoku w chwili ich przyjmowania. Przed przekazaniem, UKS w Białymstoku dokona próby przyporządkowania ilości posiadanych papierosów do stanu wynikającego z wyroków sądu, stanowiących podstawę do ich przekazania, jednocześnie informując o stwierdzonych niedoborach.

Ustalono, że Zarządzeniem Nr 41/2012 Dyrektora UKS w Białymstoku z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie uchylenia zarządzeń Dyrektora z lat 2004-2012, uchylono 6 zarządzeń, w tym.:

  1. Zarządzenia Nr 11/2012 Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku z dnia 02 kwietnia 2012r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zasobów magazynowych;
  2. Zarządzenia Nr 55/2011 Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania oraz innych aktywów i pasywów;
  3. Zarządzenia Nr 45/2011 Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku z dnia 18 listopada 2011 r. zmieniające Zarządzenie Nr 44/2011 Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku z dnia 15-listopada 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zasobów magazynowych;
  4. Zarządzenia Nr 44/2011 Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zasobów magazynowych;
  5. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych;
  6. Zarządzenie Nr 14/2004 Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku z dnia 30.06,2004 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli Kancelarii Materiałów Zastrzeżonych i jej Oddziałów w UKS w Białymstoku.

Stwierdzono, że Zarządzenie Nr 21/2012 Dyrektora UKS w Białymstoku z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie uchylenia zarządzeń z lat 2004-2012 zostało wydane z uwagi na utratę mocy obowiązujących przepisów, na podstawie których zostały wydane zarządzenia oraz ze względu na ich bezprzedmiotowość.

 (...)

4.         WNIOSKI

W związku z faktem, iż stwierdzające nieprawidłowości i zaniedbania obowiązków służbowych opisane w punkcie o magazynie depozytowymwym były przedmiotem odpowiednich postępowań dyscyplinarnych oraz faktem przedawnienia karalności dyscyplinarnej (art. 113 ust. 2 ustawy o służbie cywilnej), w przypadku nieprawidłowości opisanych w punkcie o funkcjonowaniu zamówień publicznych, kontrola wewnętrzna Ministerstwa Finansów stwierdza, że nie ma podstaw do wystąpienia o ukaranie w trybie odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Mając na uwadze ustalenia kontroli wnoszę o wdrożenie następujących zaleceń oraz poinformowanie Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, o podjętych działaniach zmierzających do poprawy funkcjonowania Urzędu oraz po ich zakończeniu o wynikach:

 

(…) W zakresie prowadzenia magazynu depozytowego:

-           przestrzegać unormowań wynikających z Instrukcji funkcjonowania magazynu depozytowego, w Instrukcji magazynu depozytowego, wprowadzić:

a)         obowiązek dokonywania inwentaryzacji zasobów magazynowych raz na 2 lata (obowiązki wynikające z art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j. t. Dz. U. z 2013 r. Nr 47, poz. 330),

b)         prowadzenie rejestru wejść do magazynu.

3.         W zakresie spraw pracowniczych:    .

-           w sprawach dyscyplinarnych wszczynać postępowania wyjaśniające, prowadzone przez Rzecznika dyscyplinarnego, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, postępowania dyscyplinarne, przeprowadzić szkolenia pracowników w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.

 

 ===========================

Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku

UKS2091/DW/091/10/13/4/999

 

Pan Andrzej Parafianowicz

Podsekretarz Stanu Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

 Stosownie do § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w zakresie kontroli wewnętrznej urzędów kontroli skarbowej, Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku informuje o następującym sposobie realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Nr KS11 /0813/35/ZCiR/l 2/13/RD-67396 z dnia 04 lipca 2013 r.:

(…)

Ad. 2 Prowadzenie magazynu depozytowego.

Stosownie do zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym. Zarządzeniem Nr 29/2013 Dyrektora l Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku i dnia 1 sierpnia 2011 r. dokonano zmiany Zarządzenia Nr 46/2011 Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji funkcjonowania magazynu depozytowego w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Białymstoku, poprzez dodanie odpowiednich zapisów. Kserokopia Zarządzenia Nr 29/2013 stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Jednocześnie przypomniano pracownikowi prowadzącemu magazyn oraz jego bezpośredniemu przełożonemu o obowiązku przestrzegania odpowiednich przepisów.

 O zaginionym towarze więcej TU


--------------       LINK DO ARTYKUŁU


        Dodane przez: inspektor | Wyświetleń: 638522  | Drukuj  | Poleć znajomemu
KOMENTARZE (6)

ange20-08-2013 (21:11)
 Pięknie."W związku z faktem, iż stwierdzające nieprawidłowości i zaniedbania obowiązków służbowych opisane w punkcie o magazynie depozytowymwym były przedmiotem odpowiednich postępowań dyscyplinarnych oraz faktem przedawnienia karalności dyscyplinarnej (art. 113 ust. 2 ustawy o służbie cywilnej), w przypadku nieprawidłowości opisanych w punkcie o funkcjonowaniu zamówień publicznych, kontrola wewnętrzna Ministerstwa Finansów stwierdza, że nie ma podstaw do wystąpienia o ukaranie w trybie odpowiedzialności dyscyplinarnej.".
Jak to kolesia potrafią wybronić. To dyrektor nie odpowiada za ten bardak w urzędzie i zaginięcie papierosów i wódki? Bo podjął działania po fakcie? Kpiny. Wódki sie nie czepiam. To zrozumiałe, że mogło trochę wparować. Promil bywał gościem, to i gorzała parowała.
 
bokwa20-08-2013 (21:21)
 Co do wódki. Ona tam jest. I tańczy dla mnie.
 
badman20-08-2013 (21:55)
 Ja uwielbiam ją
 
polnywolak21-08-2013 (19:03)
 To widać, słychać i czuć.
 
uzytkownik1234521-08-2013 (22:10)
 polnywolak - dobry jesteś, takie wyostrzone zmysły poprzez kanały komunikacji elektronicznej... Ty do e-podatków z takimi talentami się zapisz
 
szacilo14-06-2014 (18:13)
 Taki żarcik:
Kto ma największe niedobory papierosów ?
Philip Morris (dla przypomnienia największy firma w branży tytoniowej)?
Nie. Oczywiście, że UKS Białystok
 

Dodaj komentarz

Tylko zalogowani użytkowicy mogą dodawać komentarze.

KRAJOWA SEKCJA PRACOWNIKÓW SKARBOWYCH NSZZ „Solidarność
26-600 Radom ul.Traugutta 52

DANE KONTAKTOWE