LOGO GŁÓWNE - www.skarbowcy.pl
Reżyser to taki człowiek, któremu nie powiodło się w aktorstwie, a aktor to taki człowiek, któremu nie powiodło się w życiu...            
Gustaw Holoubek
 

MENU GŁÓWNE

LOGOWANIE

POPULARNE ARTYKUŁY

ARCHIWALNE ARTYKUŁY

ARTYKUŁY


Dialok i trochu o przeszczeganiu zasaduf słuszby cywilnej...

Publikujemy korespondencję RSK pokazującą, że zasady służby cywilnej to coś, co dotyczy głównie maluczkich. I odpowiedź Wicedyrektor Departamentu Administracji Podatkowej Małgorzaty Szafoni pokazującą, że odniesienie się do treści całego pisma i zawartych w nim zarzutów - przekracza możliwości niektórych wysokich urzędników MF

12/2013                                              Radom, 2013-01-11

 

Pan Vincent Rostowski

Minister Finansów RP

 

Uprzejmie informuję po raz kolejny, że jednostki podległe Ministrowi Finansów – urzędy kontroli skarbowej, urzędy i izby skarbowe – nadal nie realizują nie tylko obowiązków zawartych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, ale nawet poleceń służbowych Ministerstwa Finansów wydanych w 2011 r. w zakresie funkcjonowania biuletynu informacji publicznej[1].

Dotyczy to nawet tych kierowników jednostek, na temat których RSK przesyłała informacje dotyczące naruszania prawa w tym zakresie (na przykład: Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie, gdzie nie zamieszczono do tej pory informacji o wszystkich kontrolach zewnętrznych przeprowadzanych w tym Urzędzie w 2011 roku oraz materiałów z tych kontroli). Nie lepiej jest w innych urzędach, na przykład: Dyrektor UKS Olsztyn – brak informacji o kontrolach zewnętrznych w 2011 i 2012 roku, UKS Lublin – nie ma w ogóle informacji o jakichkolwiek kontrolach (!), UKS Kielce – brak informacji o kontrolach zewnętrznych w 2012 roku; inni kierownicy jednostek dokonują nieprawidłowo anonimizacji publikowanych dokumentów lub publikują je w sposób uniemożliwiający ich odczytanie[2], albo również nie zamieszczają informacji o kontrolach przeprowadzanych w 2012 roku – Urząd Skarbowy w Koninie, Urząd Skarbowy Kraków Stare Miasto[3]. Na dodatek, w większości jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów, nawet, gdy są publikowane protokoły z kontroli zewnętrznych, brak jest w ogóle materiałów z tych kontroli - a to ich publikację w BIP nakazuje art. 8 ust. 3 UDIP…

Świadczy to o tym, że Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej – odpowiedzialny przecież za nadzór nad jednostkami organizacyjnymi organów podatkowych i kontroli skarbowej oraz Departamentów: Kontroli Skarbowej i Administracji Podatkowej – nie tylko nie podjął skutecznych działań, by wywiązać się z deklaracji uporządkowania BIP, ale nie nadzoruje także efektywnie podległych urzędów, aby te prawidłowo wykonywały polecenia służbowe przełożonych (dotyczy to także Dyrektorów odpowiednich departamentów Ministerstwa Finansów, nadzorujących urzędy i izby skarbowe oraz urzędy kontroli skarbowej).

Przypominamy w tym miejscu, że Rada Sekcji Krajowej w sprawie nieprawidłowości w realizacji nakazów UDIP wysyłała szereg skarg, w tym między innymi:

-        skarga do Ministra Finansów ws. naruszania w podległych służbach ustawy o informacji publicznej (wniosek o podjęcie niezwłocznych działań mających na celu prawidłową realizację nakazów wynikających z ustawy o informacji publicznej, a w szczególności o uzupełnienie BIP Ministerstwa Finansów oraz podległych Ministrowi Finansów jednostek organizacyjnych o informacje publiczne dotyczące prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposobów i zasad udostępniania danych w nich zawartych oraz przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających) [4],

-        skarga do Ministra Finansów na kierujących izbami i urzędami skarbowymi, izbami i urzędami celnymi oraz urzędami kontroli skarbowej w związku z naruszaniem obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (brak jakiejkolwiek reakcji Departamentu Administracji Podatkowej na zgłaszane wcześniej w tym zakresie nieprawidłowości)[5],

-        skarga na Dyrektora Departamentu Administracji Podatkowej w związku z naruszeniem art. 13 i 14 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (brak jakiejkolwiek reakcji na zgłaszane nieprawidłowości przez RSK)[6],

-        skarga na Dyrektora Departamentu Kontroli Skarbowej w związku z naruszeniem Konstytucji RP, ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz zarządzenia Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z 6 października 2011 roku w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej[7],

-        kolejna skarga na Dyrektora Departamentu Administracji Podatkowej w związku z naruszeniem ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (naruszanie Konstytucji RP, ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz zarządzenia Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z 6 października 2011 roku w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej)[8],

-        kolejna skarga na Dyrektora Departamentu Kontroli Skarbowej w związku z naruszeniem Konstytucji RP, ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz zarządzenia Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z 6 października 2011 roku w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej[9],

-        skargi na Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w związku z naruszeniem zasad postępowania administracyjnego, naruszeniem przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz art. 7 i art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej[10],

-        kolejna skarga na Dyrektora Departamentu Administracji Podatkowej Ministerstwa Finansów w związku z naruszaniem Konstytucji RP, ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz zarządzenia Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z 6 października 2011 roku w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej[11],

-        skarga na Ministra Finansów w związku z naruszaniem Konstytucji RP, ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz zarządzenia Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z 6 października 2011 roku w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej[12].

Rada Sekcji Krajowej wysyłała także liczne inne pisma z opisami naruszeń prawa w zakresie UDIP w resorcie Finansów (nie tylko UDIP, wskazywano naruszanie także innych przepisów) – bez należytego efektu, na co wskazują podane wyżej fakty dot. BIP.

Jak z powyższego wynika, są osoby w administracji skarbowej, które – bez względu na obowiązujące prawo, polecenia służbowe przełożonych, skargi dotyczące ich działań, wyroki sądowe potwierdzające naruszanie prawa czy „rozmowy dyscyplinujące” (dotyczy „rozmowy dyscyplinującej” Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z Dyrektorem Departamentu Administracji Podatkowej, dotyczącej zgłaszanych przez RSK przypadków naruszania prawa w zakresie ustawy o informacji publicznej) – mogą nie realizować należycie obowiązków służbowych (na przykład w zakresie nadzoru nad podległymi urzędami), permanentnie naruszać prawo i – jak jednoznacznie pokazuje praktyka – robią to bez żadnych obaw o jakiekolwiek konsekwencje dyscyplinarne (służbowe) z tego tytułu (dotyczy to zarówno GIKS, Dyrektorów Departamentów, jak i kierowników niektórych jednostek organizacyjnych).

 

  Jeżeli służby podległe Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej nie realizują prawa do informacji publicznej i nie zamierzają wykonywać poleceń swoich przełożonych, to nasuwa się pytanie czy będą wykonywać dobrze prawo w innych dziedzinach, np. w zakresie poboru podatków? W tych okolicznościach należy także zapytać, czy kontrola zarządcza (również kontrola wewnętrzna w resorcie finansów) – działają skutecznie i prawidłowo, skoro prawo może być naruszane gremialnie?

 

Taki stan wskazuje na relatywizm ocen wiceministra Andrzeja Parafianowicza – Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, skoro niektórzy z Jego podwładnych mogą, w warunkach recydywy, prawo naruszać czy tolerować w stosunku do niektórych osób jego naruszanie (np. ustawę o służbie cywilnej, Kodeks pracy, ustawę o dostępie do informacji publicznej) i lekceważyć polecenia służbowe Wiceministra, a inni (przede wszystkim liderzy związkowi) – są karani surowo i w trybie przyspieszonym za nieistniejące lub niewielkie w istocie przewinienia, a w samej rzeczy - za wykonywanie zgodnej z prawem działalności związkowej i sygnalizowanie uchybień w pracy podległych Panu Ministrowi służb…

 

Mając na uwadze powyższe uprzejmie proszę o informację, czy odpowiedzialni urzędnicy Ministerstwa Finansów dokonywali w 2012 roku sprawdzenia poleceń służbowych wydanych przez Ministra, dotyczących prowadzenia przez podległe urzędy BIP. Jeżeli tak, wnoszę – na podstawie art. 1 ust. 1, art. 2, art. 3 ust. 1 i 2, art. 4 i art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej – o przekazanie materiałów zgromadzonych w tej sprawie (np. wyników kontroli, notatek, korespondencji z jednostkami podległymi).

Wnoszę także o wskazanie, na których konkretnie stanowiskach służbowych w resorcie finansów, wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej:

-        nie ma obowiązku prawidłowego stosowania prawa (i odpowiedzialności za jego naruszanie),

-        można nie wykonywać obowiązków członka korpusu służby cywilnej,[13]

-        można lekceważyć polecenia służbowe przełożonych.

 

Proszę również o informację, którzy konkretnie kierownicy jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów oraz którzy konkretnie wiceministrowie i dyrektorzy departamentów w Ministerstwie Finansów są objęci jakimś szczególnym rodzajem ochrony Ministerstwa Finansów[14] powodującej, że jakiekolwiek ich przewinienia i czyny naganne nie powinny być w zasadzie nawet sygnalizowane, gdyż Minister Finansów (Dyrektor Generalny w Ministerstwie Finansów) z jakichś nieznanych nam, a funkcjonujących w praktyce względów, unikają realnych (i skutecznych…) działań ich dyscyplinujących oraz nakazujących przestrzeganie obowiązujących norm prawnych czy zasad etyki. Przeciwnie, to osoby sygnalizujące nieprawidłowości są w sposób oczywisty szykanowane - przy pełnej wiedzy Pana Ministra na ten temat (w tym także poprzez rozwiązywanie z nimi stosunku pracy bez wypowiedzenia[15]). Po co zatem wysyłać pisma w sprawie nieprawidłowości występujących w kierowanych czy nadzorowanych przez Ministra Finansów urzędach i departamentach, skoro i tak – bez względu na stopień winy, oczywistość popełnienia zarzucanych czynów[16] czy liczbę przypadków naruszenia prawa – sprawcy mogą spokojnie kontynuować proceder niewywiązywania się z obowiązków członka korpusu służby cywilnej,[17] określonych w art. 76 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej[18], a jedynymi „winnymi” naruszania obowiązków członka korpusu służby cywilnej okazują się ci, którzy – zgodnie zresztą z pracowniczym i obywatelskim obowiązkiem[19] - o takich przypadkach Ministerstwo Finansów, przełożonych czy media informują[20]?

 

z up. RSK
Tomasz Ludwiński

[1] pismo Ministerstwa Finansów z dnia 4 maja 2011r., nr AP6/0683/28MJM/I l/BOC-2068,

[2] jaskrawym przykładem są protokoły publikowane w BIP I i III US w Gdańsku, gdzie anonimizacji polegała na całkowitym zakryciu  blisko 90% treści protokołów,

[4] pismo SK/58/2011 z 25 lutego 2011 roku,

[5] pismo SK/246/2011 z 6 października 2011 roku,

[6] pismo SK/258/2011 z 13 października 2011 roku,

[7] pismo SK/323/2011 z 22 listopada 2011 roku,

[8] pismo SK/324/2011 z 24 listopada 2011 roku),

[9] pismo SK/342/2011 z 2 grudnia 2011 roku,

[10] pisma SK/345/2011 z 2 grudnia 2011 roku oraz SK/379/2011 z 14 grudnia 2011 roku,

[11] pismo SK/405/2011 z 27 grudnia 2011 roku,

[12] pismo SK/331/2012 z 5 września 2012 roku,

[13] na przykład obowiązek praktycznej realizacji prawa do informacji publicznej (wynikający z § 5 pkt 4) wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej),

[14] podobnie w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Finansów, gdzie nawet oczywiste naruszanie prawa jest w stosunku do niektórych pracowników tolerowane (MF było o tym informowane pisemnie, nie podjęło ŻADNYCH działań…), a w stosunku do niektórych podejmowane były działania mające z dużym prawdopodobieństwem charakter odwetu za zgłaszanie nieprawidłowości,

[15] na przykład: Sławomir Siwy, Jacek Cichy, Alina Jarząbek, Andrzej Pluciński, Grażyna Welon, Tomasz Ludwiński („dziwnym” zrządzeniem losu wszyscy wymienieni to przewodniczący organizacji związkowych, którzy ujawniali nieprawidłowości w urzędach i służbach, gdzie byli zatrudnieni…),

[16] na przykład ostateczne potwierdzenie przez sądy czy Państwową Inspekcję Pracy, że doszło do naruszenia prawa (patrz: wyrok Sądu Najwyższego z 26 stycznia 2012 roku sygn. akt III PK 47/11, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 marca 2011 roku sygn. akt II PK 241/10, protokół z kontroli PIP w UKS Warszawa 15118-5317-K056-Pt/11),

[17] to, że wiceminister nie podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej członków korpusu służby cywilnej nie powinno upoważniać do naruszania obowiązków nałożonych ustawą o służbie cywilnej czy działań, które dla „zwykłego” pracownika, kończą się zazwyczaj postępowaniem dyscyplinarnym lub wydaleniem z pracy…

[18] w niektórych przypadkach osoby takie nawet są awansowane – wystarczy przeanalizować sprawę Andrzeja Żydka…

[19] zgodnie z art. 100 § 2 pkt 4 k.p. pracownik ma obowiązek dbać o dobro pracodawcy (chodzi o dobro podmiotu zatrudniającego, np. urzędu, a nie osób, które nim zarządzają (dyrektora, naczelnika),

[20] typowy whistle-blowing,

====================


AP1/016/1/AJM/13/BOC-298

Pan

Tomasz Ludwiński

Przewodniczący Rady Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Skarbowych w Warszawie

 

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11 stycznia 2013 r., nr SK/12/2013 o udostępnienie w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, materiałów z kontroli przeprowadzonych przez Ministerstwo Finansów w zakresie realizacji obowiązków zawartych w przepisach ww. ustawy przez podległe urzędy, uprzejmie informuję, że w 2012 r. Ministerstwo Finansów przeprowadziło 10 kontroli, w tym zakresie w niżej wymienionych urzędach:

-  w Urzędzie Skarbowym w Bytomiu,

-  w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Lublinie,

-  w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Opolu,

-  w Drugim Urzędzie Skarbowym Łódź-Górna,

-  w Urzędzie Skarbowym w Augustowie,

-  w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Toruniu,

-  w Pierwszym Urzędzie Skarbowym Łódź-Bałuty,

-  w Urzędzie Skarbowym w Kołobrzegu,

-  w Lubuskim Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze

oraz w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Wawer (kontrola nie zakończona).

Całość dokumentacji pokontrolnej jest dostępna w Biuletynach Informacji Publicznej kontrolowanych urzędów pod następującymi adresami:

-  Urząd Skarbowy w Bytomiu: http://www.isnet.katowice.pl/bip/kontrole/poz5BIP.pdf,

-  Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie: http://www.is.lublin.pl/bip/index.php?id=479&action=view&id_artykuly=527

-  Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu: http://www.bip.piei-wszy-iis-opole.biuletyn.info.pl/,

-  Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Górna http://www.izbaskarbowa.lodz.pl/3418.

-   Urząd Skarbowy w Augustowie: http://bip.us.augustow.pl/s22012.pdf.

-  Pierwszy Urząd Skarbowy w Toruniu:http://www.izba-skarbowa.bydgoszcz.pl/us/torun/1/,

-  Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty: http://www.bip.izbaskarbowa.lodz.pl/cache/af- 14802-283771.pdf.

-   Urząd Skarbowy w Kołobrzegu:

http://www.izba-skarbowa.szczecin.pl/liles/sprawozdanie kontrola doraźna bin.pdf,

-   Lubuski Urząd Skarbowy w Zielonej Górze:

http://www.bip.luszg.mf.gov.pl/cnis tmp/20130125115716 K 2012 9 3.pdf.

Natomiast z uwagi na fakt, że protokół z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Wawer nie został jeszcze podpisany, obecnie nie jest możliwe udostępnienie materiałów z jej przebiegu.

 

Z-ca Dyrektora Departamentu Administracji Podatkowej

Małgorzata Szafoni

==================

29.01.2013 roku o godzinie 8:52 wpłynęło kolejne pismo stanowiące odpowiedź na zarzuty RSK sformułowane w piśmie SK/12/2013

Oceńcie sami jakość tej odpowiedzi:

        Dodane przez: radny | Wyświetleń: 6494  | Drukuj  | Poleć znajomemu
KOMENTARZE (2)

kominiarz30-01-2013 (18:46)
 Dialok i trochu o przeszczeganiu zasadów słuszby cywilnej...

Tu jest błąd!
Powinno być: zasaduf

A te zasady to ony majom w

 
elinka19-03-2014 (09:07)
 I nic dosłownie nic mu nie zrobili - a tak naprawdę to awans dostał. Teraz w PGNiG śmieje się z nas. Na stołkach zostali jego ludzie, którzy skutecznie dokończą to czego on sobie życzył.
 

Dodaj komentarz

Tylko zalogowani użytkowicy mogą dodawać komentarze.

KRAJOWA SEKCJA PRACOWNIKÓW SKARBOWYCH NSZZ „Solidarność
26-600 Radom ul.Traugutta 52

DANE KONTAKTOWE